CNTEE TRANSELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2013

Loading...
WE LEAD THE POWER

CNTEE TRANSELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2013

RAPORT ANUAL asupra situaţiilor financiare separate ale CNTEE “TRANSELECTRICA” SA

întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările şi completările ulterioare și elaborat în conformitate prevederile cu art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital și ale Anexei 32 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013

Data raportului:

25 martie 2014

Denumirea emitentului:

CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist

Sediul social:

Bucureşti, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod 010325

Punct de lucru:

Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod 030786

Număr de telefon/ fax:

021 303 5611/ 021 303 5610

Cod unic la ORC:

13328043

Număr de ordine în RC:

J40/8060/2000

Data înființării Companiei

31.07.2000/ OUG 627

Capital social:

733.031.420 lei, subscris și vărsat

Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucureşti, categoria I

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune

Valoarea de piaţă totală:

1.157.456.612 lei (15,79 lei/ acţiune la 31.12.2013)

Standardul contabil aplicat:

Standardele internaţionale de raportare financiară

Auditarea:

Situaţiile financiare separate sunt auditate

acţiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL

Mesajul Consiliului de Supraveghere ................................................................................... 1 Consiliul de Supraveghere ................................................................................................... 3 Principalele Ipoteze ale Planului de Administrare ................................................................. 7 Mesajul Directoratului ......................................................................................................... 11 Directoratul ......................................................................................................................... 13 1. STRUCTURĂ ACŢIONARIAT ........................................................................................ 16 2. MODELUL DE AFACERE .............................................................................................. 18 2.1.

Poziţionare în piața energiei electrice ....................................................................... 18

2.2.

Portofoliul de activităţi și modelul de tarifare ............................................................. 19

3. STRUCTURĂ GRUP ....................................................................................................... 23 4

TRANSELECTRICA ÎN CIFRE CHEIE ........................................................................... 27 4.1.

Poziție pe pieţele financiare ...................................................................................... 27

4.1.1.

Evoluţie preţ acţiune .................................................................................................. 27

4.1.2.

Evoluţie rating de credit ............................................................................................. 28

4.2.

Performanța operațională și financiară ..................................................................... 28

4.2.1.

Date selectate ........................................................................................................... 28

4.2.2.

Investiţii, cheltuieli și obiective puneri în funcțiune ..................................................... 30

4.2.3.

Configuraţia reţelei .................................................................................................... 31

4.2.4.

Date operaționale selectate ....................................................................................... 34

4.2.5.

Activitatea de cercetare și dezvoltare ........................................................................ 39

5. REZULTATE FINANCIARE SEPARATE 2013 .............................................................. 42 5.1.

Contul separat de profit și pierdere ........................................................................... 42

5.2.

Bilant – poziția financiară .......................................................................................... 55

5.3.

Fluxul de numerar ..................................................................................................... 58

6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE .................................................................................... 61 6.1.

România în context european ................................................................................... 61

6.1.1.

Proiecte de interes comun ......................................................................................... 61

6.1.2.

Proiecte regionale de integrare a pieţelor nationale de energie ................................. 62

6.2.

Sistemul de promovare a energiei verzi .................................................................... 63

6.3.

Certificare Operator de Transport și Sistem ............................................................. 65

6.4.

Schimbări semnificative în cadrul de reglementare .................................................. 67

6.4.1.

Metodologia de stabilire a tarifelor de transport ......................................................... 67

6.4.2.

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem ................................... 69

6.4.3.

Contractul cadru pentru serviciul de transport al energiei electrice ............................ 70

6.5.

Tarife 2014 ............................................................................................................... 71

6.6.

Alte evenimente ........................................................................................................ 72

7. RESURSE UMANE ......................................................................................................... 76 7.1.

Structura personalului ............................................................................................... 76

7.2.

Veniturile angajaţilor ................................................................................................. 78

7.3.

Reprezentare sindicală ............................................................................................. 79

8. PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU ............................................................................. 81 8.1.

Evenimente semnificative post-bilanţ 2013 ............................................................... 81

8.1.1.

Rating de credit Moody’s Investors Service ............................................................... 81

8.1.2.

Transfer acţiuni Transelectrica la Secretariatul General al Guvernului ...................... 81

8.1.3.

Rezultat investigaţie OPCOM .................................................................................... 82

8.2.

Perioada a III-a de reglementare .............................................................................. 82

8.3.

Proiect cuplare pieţe CEE ......................................................................................... 83

8.4.

Plan Investiţii și surse de finanţare ........................................................................... 84

9. GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ ......................... 87 9.1.

Guvernanţă corporativă ............................................................................................ 87

9.2.

Responsabilitate Corporativă .................................................................................... 92

9.3.

Responsabilitatea faţă de mediu............................................................................... 93

10. MANAGEMENTUL RISCULUI...................................................................................... 100 10.1. Evaluarea riscurilor ................................................................................................. 100 10.2. Politicile și obiectivele Companiei ........................................................................... 102 11. ANEXE .......................................................................................................................... 105 Anexa 1. Raportul financiar .............................................................................................. 106 Anexa 2. Indicatori economico-financiari ......................................................................... 112 EVOLUŢIA INDICATORILOR FINANCIARI ESTE PREZENTATĂ MAI JOS: ................... 112 Anexa 3. Actele de numire/revocare emise în anul 2013 ................................................. 113 Anexa 4. Lista filialelor Transelectrica .............................................................................. 116 Anexa 5. Actele constitutive modificate în anul 2013 ........................................................ 117 Anexa 6. Contractele importante încheiate de societate în anul 2013 .............................. 118 Anexa 7. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Transelectrica ................ 121 Anexa 8. Litigii .................................................................................................................. 122 Anexa 9. Addendum ......................................................................................................... 150 Anexa 10. Principalele acte legislative de legislație secundară ........................................ 151 Anexa 11. Glosar .............................................................................................................. 155

Listă grafice utilizate Figura 1 Structură organizatorică ............................................................................................................................3 Figura 2 Structură acţionariat (%) ..........................................................................................................................16 Figura 3 Lanţul valoric al energiei electrice ...........................................................................................................18 Figura 4 Portofoliul de activităţi .............................................................................................................................19 Figura 5 Structură Grup .........................................................................................................................................23 Figura 6 Evoluţie preţ acţiune ................................................................................................................................27 Figura 7 Configuraţia reţelei (hartă) .......................................................................................................................32 Figura 8 Balanta energetică ..................................................................................................................................34 Figura 9 Consumul maxim lunar net ......................................................................................................................34 Figura 10 Consum net mediu ................................................................................................................................35 Figura 11 Mixul producției......................................................................................................................................35 Figura 12 Putere instalată 2013 ............................................................................................................................36 Figura 13 Fluxuri fizice transfrontaliere 2013 ........................................................................................................36 Figura 14 Fluxuri fizice transfrontaliere 2012 ........................................................................................................36 Figura 15 Fluxuri fizice transfrontaliere 2011 ........................................................................................................36 Figura 16 Evolutie CPT 2011-2013 .......................................................................................................................37 Figura 17 Evoluțiă lunară a cpt în 2013 .................................................................................................................37 Figura 18 Interconexiuni transfrontaliere ...............................................................................................................39 Figura 19 Venituri din activităţi operaţionale 2013 ................................................................................................43 Figura 20 Venituri din activităţi operaţionale 2012 ................................................................................................43 Figura 21 Venituri din activităţi operaţionale 2011 ................................................................................................43 Figura 22 Cantitatea de energie tarifabilă (prognozată vs. facturată) ...................................................................44 Figura 23 Tariful mediu de transport (aprobat vs. facturat) ...................................................................................44 Figura 24 Evoluția veniturilor operaţionale 2011-2013 ..........................................................................................45 Figura 25 Venituri din activități cu profit permis 2013 ............................................................................................46 Figura 26 Venituri din activități cu profit permis 2012 ............................................................................................46 FigurA 27 Venituri din activități cu profit permis 2011 ...........................................................................................46 Figura 28 Venituri din activități zero-profit 2013 ....................................................................................................47 Figura 29 Venituri din activități zero-profit 2012 ....................................................................................................47 Figura 30 Venituri din activități zero-profit 2011 ....................................................................................................47 Figura 31 Costuri din activități cu profit permis 2013 ............................................................................................48 Figura 32 Costuri din activități cu profit permis 2012 ............................................................................................48 Figura 33 Costuri din activități cu profit permis 2011 ............................................................................................48 Figura 34 Mixul de procurare .................................................................................................................................50 Figura 35 Energia procurată cost mediu unitar vs. cantitate .................................................................................50 Figura 36 Rezultatul financiar 2013 .......................................................................................................................51 Figura 37 Rezultatul financiar 2012 .......................................................................................................................51 Figura 38 Rezultatul financiar 2011 .......................................................................................................................51 Figura 39 Evoluția rezultatului financiar 2011-2013 ..............................................................................................52 Figura 40 Sinteza rezultatelor 2013 .......................................................................................................................53 Figura 41 Sinteza rezultatelor 2012.......................................................................................................................53 Figura 42 Sinteza rezultatelor 2011 .......................................................................................................................53 Figura 43 Indicatori de randament .........................................................................................................................54 Figura 44 Instrument..............................................................................................................................................56 Figura 45 Moneda ..................................................................................................................................................56 Figura 46 Rata dobanzii.........................................................................................................................................57 Figure 47 Maturitate medie (ani) ...........................................................................................................................57 Figura 48 Flux de numerar 2013 ...........................................................................................................................59 Figura 49 Flux de numerar 2012 ...........................................................................................................................59 Figura 50 Flux de numerar 2011 ...........................................................................................................................59 Figura 51 Proiecte de interes comun.....................................................................................................................61 Figura 52 Ownership Unbundling ..........................................................................................................................66

Figura 53 ISO ........................................................................................................................................................66 Figura 54 ITO .........................................................................................................................................................66 Figura 55 Nivelul tarifelor de transport ..................................................................................................................71 Figura 56 Nivelul tarifelor de sistem functionale (RON/MWh) ...............................................................................72 Figura 57 Cheltuieli pentru protectia mediului .......................................................................................................96 Figure 58 Cheluieli specifice de mediu ..................................................................................................................96 Figura 59 Situaţia amenzilor ..................................................................................................................................98 Figure 60 Fluctuaţiile ratelor de dobanda ............................................................................................................100 Figure 61 Expunerea maxima la riscul de neincasare la 31.12.2013 .................................................................101

Listă tabele utilizate Tabel 1 Program investiţii 2013-2017 ......................................................................................................................8 Tabel 2 Structură acţionariat (Nr. de acţiuni) .........................................................................................................16 Tabel 3 Informaţii bursiere la 31.12.2013 ..............................................................................................................27 Tabel 4 Rating de credit.........................................................................................................................................28 Tabel 5 Cifre cheie .................................................................................................................................................28 Tabel 6 Repartizarea profitului ..............................................................................................................................30 Tabel 7 Cheltuieli de investiţii ................................................................................................................................31 Tabel 8 Puneri în funcțiune ....................................................................................................................................31 Tabel 9 Configuraţia reţelei ...................................................................................................................................32 Table 10 Indicatori de standard ai serviciului de transport ....................................................................................33 Tabel 11 Balanţa energetică ..................................................................................................................................34 Tabel 12 Mixul producției de energie electrică netă ..............................................................................................35 Tabel 13 Putere instalată (valori brute) .................................................................................................................36 Tabel 14 Evoluţie CPT 2011-2013 ........................................................................................................................37 Tabel 15 Interconexiuni transfrontaliere ................................................................................................................39 Tabel 16 Contul de profit și pierdere .....................................................................................................................42 Tabel 17 Venituri din tariful de transport................................................................................................................44 Tabel 18 Venituri din activităţi cu profit permis ......................................................................................................45 Tabel 19 Venituri din activităţi zero-profit ..............................................................................................................47 Tabel 20 Costuri aferente activităţilor cu profit permis ..........................................................................................48 Tabel 21 CPT .........................................................................................................................................................49 Tabel 22 Evoluţie diferențe de curs valutar ...........................................................................................................52 Table 23 Profitabilitate ...........................................................................................................................................53 Tabel 24 Bilant .......................................................................................................................................................55 Table 25 Fluxul de numerar ...................................................................................................................................58 Tabel 26 Facilități introduse pentru proiectele de interes comun, la nivel național ...............................................62 Tabel 27 Principalele modificări aduse legislației introduse prin ordinul ANRE 53 2013 ......................................67 Tabel 28 Principalele modificări aduse legislației introduse prin ordinul ANRE 87/ 2013 .....................................70 Tabel 29 Modificări suferite de baza tarifara .........................................................................................................71 Tabel 30 Numărul mediu al angajaţilor cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată......................76 Tabel 31 Structura personalului după nivelul de studii ..........................................................................................76 Tabel 32 Structura angajaţilor în functie de grupele de vârstă ..............................................................................76 Tabel 33 Structura angajaţilor după vechimea în muncă ......................................................................................77 Tabel 34 Structura angajaţilor Transelectrica pe categorii de personal în anul 2013 ...........................................77 Table 35 Participanții la programele de formare profesională a angajaţilor ..........................................................79 Tabel 36 Declaratia de guvernanta corporativa „aplici sau explici” .......................................................................87 Tabel 37 Masuri de prevenire/ limitare a impactului asupra mediului ...................................................................96 Tabel 38 Expunerea netă în situaţia poziţiei financiare .......................................................................................101

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

RAPORTUL STRUCTURILOR DE CONDUCERE

Pagina I 1

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 2

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 Mesajul Consiliului de Supraveghere

Stimați acționari și investitori,

Suntem onorați să vă prezentăm rezultatele financiare ale Companiei prin Raportul Directoratului pentru anul 2013. In contextul crizei economice profunde, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica (”CS”), prin politica sa generală bazată pe principiile guvernanței corporative, a avut o atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu principalele părți interesate. Pornind de la analiza strategică a Companiei și de la premisele mediului în care aceasta funcționează, Consiliul de Supraveghere a planificat evoluția și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor și propunând o evaluare continuă a strategiei stabilite. În anul 2013, echipa profesionistă din cadrul Consiliului de Supraveghere, numită prin vot cumulativ de către Adunarea Generală a Acționarilor (”AGA”) în data de 31.05.2013 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a elaborat „Planul de Administrare al CN Transelectrica SA pentru perioada 2013-2017”, document de o relevanţă deosebită pentru strategia de administrare pe durata mandatului ce a și fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor CN Transelectrica SA în data de 30 septembrie 2013. Planul stabileşte direcţiile de dezvoltare, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaţionale. Prognoza negativă asupra volumului de energie transportată nu creează un avantaj Companiei, venitul plafon fiind determinat independent de evoluţia consumului, pe baza nivelului activităţii investiţionale și al cheltuielilor operaţionale recunoscute de către autoritatea de reglementare. Pe acest fundal dificil, Transelectrica continuă să-şi îndeplinească în mod activ și profesional atribuţiile și obligaţiile pe care legislația europeană și cea naţională i le conferă în calitate de operator de servicii de transport și de sistem (OTS). Dezvoltarea și modernizarea reţelei electrice de transport (RET), creșterea capacităţii de interconexiune cu ţările vecine și participarea activă la procesele de interconectare a pieţelor de energie din Europa centrală și de est sunt doar câteva dintre direcţiile strategice promovate activ de Transelectrica. Strategia de dezvoltare a sistemului de transport al energiei electrice, elaborată de o echipă de specialiști cu expertiză înaltă, pune în mișcare programe de investiții care să conducă la realizarea principalelor obiective ale dezvoltării sale: asigurarea condițiilor de funcționare a pieței de electricitate, asigurarea condițiilor de interconexiune cu sistemele electroenergetice vest europene și creșterea eficienței în funcționarea Companiei. Consolidarea infrastructurii electrice de transport și a sistemelor electroenergetice a reprezentat și va reprezenta întotdeauna o condiție esentială pentru dezvoltarea eficientă a piețelor de electricitate. De aceea, Transelectrica își modernizează rapid activele de transport și de sistem pe baza celor mai noi tehnologii și know-how în domeniu, cu menținerea unui tarif accesibil la serviciile prestate, diversificânduși în același timp activitățile. Obiectivul financiar urmărit de Consiliul de Supraveghere este îmbunătăţirea semnificativă a profitabilităţii Companiei. Pe durata celor 4 ani de mandat, Compania preconizează investiţii de peste 2,2 miliarde lei, un nivel de investiţii cu peste 50% mai mare decât cel realizat în perioada 2009-2012. În 2013, am fost capabili de a consolida baza noastră financiară prin plasarea cu succes a unei emisiuni inaugurale de obligațiuni corporative în valoare de 200.000.000 lei, în cadrul plafonului de 900 de milioane de lei pentru perioada 2013-2017, aprobat de acționari în data de 30.09.2013. Astfel, oferta de obligaţiuni Transelectrica a devenit un punct de referinţă pentru emitenți similari.

Pagina I 1

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 Interesul sporit din partea investitorilor locali și internaţionali este dovada unui mix echilibrat între calitatea emitentului, randament, lichiditate și posibilitatea de diversificare a portofoliului prin instrumente locale cu venit fix. Mesajul Companiei către societatea românească constă în angajamentul pe termen mediu și lung de a-şi îndeplini în mod exemplar și responsabil misiunea de serviciu public, având la bază un sistem modern și eficient al infrastructurii de transport, o Companie cu activităţi sustenabile în sensul răspunderii sociale faţă de comunitate și protecţia mediului înconjurător.

Cu deosebită considerație, Președinte Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, Ion Toni TEAU

Pagina I 2

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Consiliul de Supraveghere Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (”CNTEE Transelectrica SA”, ”Transelectrica” sau ”Compania”) este o societate pe acţiuni, care este organizată și funcţionează în conformitate cu legile din România, fiind administrată în sistem dualist, în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 18 iulie 2012, de către un Directorat (format din 5 membri) aflat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere (format din 7 membri).

FIGURA 1 STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

Adunarea Generală a Acţionarilor

Remus Vulpescu

Andrei-Mihai Pogonaru

Radu Bugică

Ion Toni Teau

Dragoş Andrei

Constantin Văduva

Ştefan Doru Bucătaru

Ciprian Gheorghe Diaconu

Carmen Georgeta Neagu

Ovidiu Petrişor Artopolescu

Consiliul de Supraveghere La data prezentului raport componenţa Consiliului de Supraveghere al Transelectrica este următoarea: 

Ion-Toni Teau - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, are peste 21 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere Transelectrica, în prezent deţine funcţia de Preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali din România și de Director General și Administrator în cadrul societăţilor Sanex SA, Cluj-Napoca și Lasselberger SA Bucureşti. Anterior, a deţinut funcţia de Prim-vicepreşedinte (și Preşedinte interimar) al Camerei Consultanţilor Fiscali din România (mai 2012 – februarie 2013) și de Vicepreşedinte al Consiliului Superior, Membru în Biroul Permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali din România (aprilie 2007 – aprilie 2012);Ovidiu Petrişor Artopolescu - Membru în Consiliul de Supraveghere, are peste 32 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei, desfăşoară activităţi de consultanţă pentru strategia de business a firmelor care realizează software de aplicaţii și a integratorilor de sistem (începând din martie 2009). Anterior, a deţinut funcţia de Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale (mai-septembrie 2012);Radu Bugică - Membru în Consiliul de Supraveghere, are peste 23 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, în prezent ocupă poziţia de Membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Conpet SA (din octombrie Pagina I 3

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 2013) și de Preşedinte al Consiliului de Administraţie/ reprezentant al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Covalact SA și Lactate Harghita SA, societăţi controlate de fondul de investiţii SigmaBleyzer SouthEast Europe Fund IV (din Iunie 2007, respectiv Iunie 2008); 

Andrei-Mihai Pogonaru - Membru în Consiliul de Supraveghere, peste 7 ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, în prezent ocupă poziţia de partener în cadrul Central European Financial Services SA (din septembrie 2007);Carmen Georgeta Neagu - Membru în Consiliul de Supraveghere, are peste 31 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, în prezent este consultant independent pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul energetic și Partener și Director General al Peria Capital S.R.L. (din ianuarie 2014). Anterior, a deţinut funcţia de Director Executiv–Regional SEE (septembrie 2010 – decembrie 2012) în cadrul General Electric/ GE Energy și de Director Executiv–România, Bulgaria & Moldova (septembrie 2005 – septembrie 2010) în cadrul General Electric/ GE Infrastructure Energy;Dragoş Andrei - Membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere, are peste 28 ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, în prezent este Consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru (din ianuarie 2013). Anterior, a deţinut funcţia de Preşedinte Director General în cadrul Societăţii Valsa Consulting SA (septembrie 2011 – ianuarie 2013) și de Ministru Consilier în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Bruxelles (august 2007 – august 2011;Remus Vulpescu - Membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere, are peste 20 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, în prezent este membru în Consiliu de Administraţie al „Transgaz” SA. Anterior a deţinut funcţia de practiciant în insolventă (2009-2012), Director Direcţie Conduită și Disciplină Profesională în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali din România (2012), Director General în cadrul Corpului de Control al Primului-Ministru (2012), Şef al Oficiului Participaţiilor Statului și Privatizării în Industrie (2012), Consilier al Ministrului Economiei (2013) și Director de Cabinet în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor, legal constituită conform cerințelor legale prin cvorum și majoritate a voturilor. La data emiterii prezentului Raport, Transelectrica nu are cunoștință de existența unor acorduri, înțelegeri sau legături de familie ale membrilor Consiliului de Supraveghere și alte persoane datorită cărora aceștia să fi fost numiți administratori. În cadrul Consiliului de Supraveghere funcționează cinci comitete consultative: un comitet de nominalizare și remunerare, un comitet de audit, un comitet financiar și de dezvoltare, un comitet de securitate energetică și un comitet pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie.

Comitete consultative ale Consiliului de Supraveghere Comitetul de audit Membrii acestui comitet sunt Ion-Toni Teau, Radu Bugică și Andrei-Mihai Pogonaru. Comitetul de audit are drept atribuţii, între altele, monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul Transelectrica, verificarea și monitorizarea independenţei auditorilor externi, a activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale și a abordărilor propuse de auditorii externi, coordonând totodată activitatea acestora cu auditul intern.

Pagina I 4

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 Comitetul de audit monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar și procesul de elaborare a situaţiilor financiare anuale și al situaţiilor financiare anuale consolidate. Comitetul de audit are un rol important în verificarea eficienţei sistemului de monitorizare a conformităţii cu legile și regulamentele aplicabile activităţii Companiei și a rezultatelor investigaţiilor conducerii în caz de nerespectare a acestora. Comitetul de nominalizare și remunerare Membrii acestui comitet sunt Remus Vulpescu, Ion-Toni Teau, Ovidiu-Petrişor Artopolescu și AndreiMihai Pogonaru. În ceea ce priveşte aria de nominalizare, Comitetul de nominalizare și remunerare coordonează procesul de numire a membrilor Directoratului și fac recomandări privind atât pentru poziţia de membru al Directoratului, cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Supraveghere. Comitetul de nominalizare și remunerare stabileşte cerinţele pentru ocuparea unei anumite poziţii în administrarea Companiei și actualizează permanent competenţele profesionale ale membrilor Directoratului. Comitetul de nominalizare și remunerare validează organigrama Companiei. În ceea ce priveşte aria de remunerare, Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează politica de remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere și o supune spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor. Comitetul de nominalizare și remunerare prezintă în raportul anual suma totală a remuneraţiei directe și indirecte a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, cu respectarea principiului proportionalităţii acesteia cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcţiilor de către aceştia.

Comitetul financiar și de dezvoltare Membrii acestui comitet sunt Radu Bugică, Andrei-Mihai Pogonaru, Ion-Toni Teau și Carmen-Georgeta Neagu. Comitetul financiar și de dezvoltare asistă Consiliul de Supraveghere în indeplinirea responsabilităţilor acestuia de supraveghere și supervizare a elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Companiei, analizează oportunităţile identificate privind dezvoltarea activităţii Companiei și emite recomandări Consiliului de Supraveghere, cu impact potenţial în Planul de Administrare și în cel de Management al Companiei. Comitetul financiar și de dezvoltare, împreună cu Comitetul de audit, face recomandări Consiliului de Supraveghere în privinţa politicilor contabile de urmat de către Companie. De asemenea, Comitetul financiar și de dezvoltare face recomandări Consiliului de Supraveghere din punct de vedere al structurii de finanţare și a modului de mobilizare a resurselor Companiei, al raportărilor financiare și monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai sistemului de transport și de performanţă economicofinanciară ai activităţii Companiei, precum și procesul de raportare financiară și de management și planul financiar al Companiei.

Comitetul privind securitatea energetică Membrii acestui comitet sunt Dragoş Andrei, Ovidiu-Petrişor Artopolescu, Radu Bugică, și CarmenGeorgeta Neagu.

Comitetul privind securitatea energetică monitorizează și sfătuieşte Consiliul de Supraveghere, Directoratul și compartimentele de specialitate ale Companiei în implementarea strategiei de Pagina I 5

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 administrare și a Planului de Management în domeniul obiectivelor strategice pe linie de operator de sistem și securitate energetică pe ansamblul Sistemului Electroenergetic Național (”SEN”), securitate energetică la nivel RET și securitate energetică și protecţie a infrastructurii critice.

Comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie Membrii acestui comitet sunt Carmen-Georgeta Neagu, Remus Vulpescu și Dragoş Andrei. Comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie susţine Compania în negocierile cu Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (”ANRE”) privind tarifele aplicabile activităţii Transelectrica și privind aprobarea Planului de dezvoltare pe 10 ani și a Programului de investiţii ale Companiei pentru perioada 2014 – 2017. De asemenea, Comitetul pentru relaţia cu autorităţile de reglementare și de strategie sfătuieşte Directoratul în reactualizarea Planului de Management.

MODIFICĂRI ÎN CADRUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

31.12.2013

30.05.2013

14.03.2013

31.12.2012

Ion-Toni TEAU

Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU

Dumitru PÎRVULESCU

Dan VOICULESCU

Dragoș ANDREI

Ciprian-Gheorghe DIACONU

Adrian-Gheorghe COSTIN

Adrian-Gheorghe COSTIN

Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU

Ion-Toni TEAU

Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU

Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU

Radu BUGICĂ

Radu BUGICĂ

Radu BUGICĂ

Radu BUGICĂ

Carmen-Georgeta NEAGU

Ştefan-Doru BUCĂTARU

Andrei-Petrișor MAIOREANU

Dumitru PÎRVULESCU

Andrei-Mihai POGONARU

Andrei-Mihai POGONARU

Andrei-Mihai POGONARU

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE

Dănuţ-Leonard SANDU

Dănuţ-Leonard SANDU

Radu-Ionel PUCHIU

Lucian ISAR

14 martie 2013 – în şedinţa AGA – a fost votată componenţa noului Consiliu de Supraveghere până la alegerea, de către AGA, a membrilor CS în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar domnul Dumitru PÎRVULESCU a fost ales în data de 15 martie 2013 în calitate de preşedinte al CS. 30 mai 2013 – în conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în şedința AGA este ales un nou Consiliu de Supraveghere prin vot cumulativ, cu o durată a mandantului de patru ani. 03 iunie 2013 – membrii Consiliului de Supraveghere l-au ales pe domnul Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU în calitatea de preşedinte al CS și au convenit asupra componenței celor cinci comitete consultative: nominalizare și remunerare, audit, financiar și de dezvoltare, securitate energetică și comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie. 25 iunie 2013 – domnul Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU a renunțat la calitatea de preşedinte al CS, domnul Ion-Toni TEAU fiind ales în calitate de președinte al CS.

Pagina I 6

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 

28 iunie 2013 – membrii CS au propus numirea unui administrator provizoriu în persoana doamnei Carmen-Georgeta NEAGU, care a ocupat locul vacantat în data de 25 iunie 2013 prin numirea domnului Ștefan-Doru BUCĂTARU în funcţia de Președinte Directorat. 29 noiembrie 2013 – domnul Andrei Dragoș a fost numit în funcţia de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Supraveghere. Domnul Andrei Dragoș ocupă locul lăsat vacant, în data de 17.09.2013 prin numirea domnului Ciprian Gheorghe Diaconu în funcţia de Membru Directorat, până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor. 14 februarie 2014 – domnul Dumitru-Remus VULPESCU a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere. Domnul Remus Vulpescu ocupă locul rămas vacant ca urmare a renunțării la calitatea de membru al CS a domnului Dănuț Leonard Sandu

La data întocmirii prezentului Raport, componența Consiliului de Supraveghere cu o durată a mandatului pe 4 ani, respectiv până la 30.05.2017, este următoarea:  Ion-Toni TEAU, președinte CS;  Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU, membru CS;  Radu BUGICĂ, membru CS;  Andrei-Mihai POGONARU, membru CS;  Carmen-Georgeta NEAGU, membru CS;  Dragoș ANDREI, membru desemnat provizoriu la data de 29.11.2013, până la următoarea ședință AGA, pentru o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său;  Dumitru-Remus VULPESCU, membru desemnat provizoriu la data de 14.02.2014, până la următoarea ședință AGA, pentru o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. PLANUL DE ADMINISTRARE 2013 - 2017 În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, în septembrie 2013, Consiliul de Supraveghere a elaborat și a prezentat, spre aprobare, Planul de Administrare Adunării Generale a Acționarilor. Acesta reflectă politica generală a CS și are la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Companiei în raport cu principalele părți interesate.

Principalele Ipoteze ale Planului de Administrare Criza economică profundă, care continuă să domine societatea românească, a condus la scăderea continuă a consumului intern de energie electrică, Transelectrica confruntându-se, pentru al treilea an consecutiv, cu diminuarea cantităţii de energie electrică asupra căreia se aplică tariful de transport. Datele macroeconomice disponibile (prognoza Comisiei Naţionale de Prognoză pentru PIB în perioada 2013-2016) coroborate cu tendințele de scădere a cererii de energie electrică, au constituit principalele elemente care au stat la baza unei estimări de diminuare a consumului intern de energie electrică cu 4% pa pentru perioada 2014 – 2017. În ceea ce priveşte evoluția tarifelor de transport și de servicii de sistem funcționale, pentru a compensa scăderea prognozată a consumului intern de energie, s-a luat în considerare o creștere de 7,0% pe an a acestora pentru întreaga perioadă de prognoză, urmărindu-se în acelaşi timp și recunoașterea în tarif a majorității cheltuielilor de exploatare și a investițiilor. Pornind de la o analiză diagnostic globală a performanței recente și a poziției financiare a Companiei, Planul de Administrare aferent perioadei 2013-2017 cuprinde 2 direcții strategice de acțiune în scopul realizării obiectivelor de performnță stabilite:

Pagina I 7

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013 1. Accelerarea ritmului investiţional Strategia operaţională urmărită de către Consiliul de Supraveghere se bazează pe accelerarea programului de investiţii în vederea modernizării și retehnologizării RET, cu scopul scăderii constante a cheltuielilor operaţionale (în special cele cu mentenanţa și reparaţiile). Această strategie va avea un impact pozitiv asupra bazei de active reglementate (BAR), conducând la stoparea și reversarea tendinţei descendente manifestate pe durata ultimilor ani. Efortul investiţional sporit va produce efecte abia în a doua jumătate a perioadei datorită duratei mari de execuţie a proiectelor de investiţii. Pe durata perioadei prognozate (2013-2017), Compania preconizează investiţii de peste 2,2 miliarde lei, un nivel de investiţii cu peste 50% faţă de cel realizat în perioada 2009-2012, acest lucru reflectându-se pozitiv asupra performanţei financiare. Profitul operaţional înainte de dobânzi, taxe și amortizări (EBITDA) se preconizează a avea o creștere, în medie, de aproximativ 7,5% pe an pentru perioada analizată.

TABEL 1 PROGRAM INVESTIŢII 2013-2017 1

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Proiecte de investiții

330

495

523

575

622

2.545

Puneri în funcțiune

300

180

421

521

722

2.144

Milioane lei

2. Restructurarea mixului de finanţare prin introducerea împrumutului obligatar în lei Prin introducerea în mixul de finanţare a obligaţiunilor corporative în lei se urmăreşte:  predictibilitatea costurilor de finanţare;  optimizarea structurii de capital;  stabilitatea fluxului de numerar din perspectiva creșterii maturităţii medii a surselor de finanțare;  diminuarea riscului de volatilitate a cursului de schimb valutar;  diminuarea riscului de volatilitate a ratei dobânzii cu scopul creşterii stabilităţii financiare și întăririi independenţei surselor de finanţare, cu efecte benefice și asupra rating-ului Companiei. Strategia de administrare a Consiliului de Supraveghere vizează creșterea continuă a plusvalorii pentru acţionari, prin creșterea valorii acţiunilor, creșterea valorii dividendului și maximizarea randamentului capitalului investit. În pofida unui climat economic și energetic dificil, însă bine adaptat cerinţelor strategiei și legislației europene, Consiliul de Supraveghere găseşte soluţii de progres și creștere a performanţelor financiare ale Companiei comparabile cu nivelul unor Companii reprezentative și similare din Uniunea Europeană. Consiliul de Supraveghere responsabilizează faptul că Planul de Administrare este un document dinamic și că pot apărea actualizări/modificări generate chiar de procesul de implementare, sau de schimbări ale mediului în care Compania își desfășoară activitatea.

1 Cifre conform Planului de Administrare aprobat de AGA la 30.09.2013 2

Randament total = creșterea valorii acțiunii + dividendul plătit

Pagina I 8

RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Pagina I 10

RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Mesajul Directoratului

În prezent, Transelectrica a intrat într-un nou ciclu de management al performanței. Ținta Companiei, în etapa actuală, este accelerarea programelor de investiții și creșterea performanței financiare în vederea asigurării unor surse de finanțare diversificate, în special prin accesarea instrumentelor negarantate specifice pieței de capital și a celor oferite de către Instituții Financiare Internaționale unui grup restrâns de companii ale căror performanță le califică pentru astfel de instrumente. Transelectrica face investiții pe termen lung, atât ca durată de execuție, cât și ca durată de recuperare a investiției, în Sistemul Național de Transport, respectiv pentru modernizarea stațiilor și rețelelor, precum și pentru creșterea capacității de interconexiune cu țările vecine. Performanța financiară solidă și asigurarea unui grad de independență, față de constrângerile și limitările mediului bancar, reprezintă “garanția” asigurării capacității Transelectrica de a-și duce la îndeplinire misiunea de a menține funcționarea Sistemului Energetic Național în condiții de siguranță, atât în beneficiul utilizatorilor interni, cât și pentru siguranța partenerilor din țările vecine, Compania fiind deplin integrată în Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem-Energie (ENTSO-E). În relația cu utilizatorii: creșterea capacității de interconectare și participarea în proiectele marilor magistrale europene de transport a energiei sunt doar cateva dintre căile de acțiune ale Transelectrica pentru a face față provocărilor. Dezvoltarea și modernizarea rețelei electrice de transport (RET), creșterea capacității de interconexiune cu țările vecine și participarea activă la procesele de interconectare a piețelor de energie din Europa centrală și de est sunt măsuri ce urmăresc să facă din Transelectrica un operator flexibil al retelei de electricitate, capabil sa faca față noului context european de dezvoltare al pieței de energie electrică. În relația cu investitorii: strategia noastră vizează creșterea continuă a plusvalorii pentru acţionari, prin creșterea valorii acţiunilor, creșterea valorii dividendului și maximizarea randamentului capitalului investit. Transelectrica depune eforturi susţinute de promovare a strategiei sale de dezvoltare, fie prin întâlniri cu potenţiali investitori la New York, Londra și Bucureşti, fie prin comunicare directă cu Comisarul pentru energie al Comisiei Europene. Eforturile Companiei se reflectă pozitiv prin raportul agenţiei de rating Moody’s Investors Service care a reafirmat ratingul Transelectrica la Ba2 și a îmbunătățit perspectiva asupra ratingului de la „negativ” la „stabil”. În anul 2013, preţul acţiunii TEL a crescut cu 24,4%, în linie cu indicele BET, al BVB, care a crescut cu 26,1%. Totodată, pentru anul 2013, Compania a marcat o creștere semnificativă a profitabilității operaționale determinată de reducerea costurilor operaționale (12%), dar și de succesul negocierilor cu reglementatorul care a acceptat creșterea justificată a tarifelor reglementate față de anul precedent (12,7% pentru serviciul de transport și 6,5% pentru serviciul de sistem funcțional). Profitabilitatea activităților cu profit permis a fost îmbunătățită substanțial atât în valori absolute, EBITDA mai mare cu 43%, iar EBIT cu o creștere de 161%, cât și ca marje în veniturile operaționale, respectiv marja EBITDA de 46,5% în creștere de la 34,7%, marja EBIT 20,3 % în creștere de la 8,3%, în timp ce pierderea netă înregistrată în activitățile zero-profit a fost redusă de la -16 milioane lei la -9 milioane lei. Pentru a susţine finanţarea investiţiilor, în luna ianuarie anul curent a început tranzacţionarea unei emisiuni de obligaţiuni corporative de 200 milioane lei, cu o maturitate de 5 ani. Acest împrumut este destinat investiţiilor pe termen lung respectiv pentru modernizarea staţiilor electrice și reţelelor de Pagina I 11

RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013 transport cât și pentru creșterea capacităţii de interconexiune cu ţările vecine. Emisiunea a generat interes deosebit, demonstrând încrederea investitorilor în soliditatea modelului de afaceri al Companiei și al planurilor de dezvoltare. Proiectele pe termen lung enunţate, care cuprind aspecte ce ţin de creșterea continuă a valorii pentru acţionari, planurile de dezvoltare prin investiţii de anvergură cât și viziunea asupra performanţelor financiare ale Companiei sunt argumente întemeiate care stau la baza deciziei de finanţare ale Companiei. Ţinta Companiei este optimizarea costurilor directe și indirecte cu finanţarea operaţiunilor și a investiţiilor, reducerea expunerii la riscul volatilitatii valutare, îmbunătăţirea fluxurilor de numerar cu impact pozitiv asupra performanței financiare. În numeroase ocazii pe parcursul anului 2013, mi-am exprimat aprecierea pentru devotamentul salariaților față de bunul mers al Sistemului Energetic Național și implicit pentru interesele clienților noștri. De aceea sunt încrezător că personalul Transelectrica va continua sa facă din Compania noastră o Companie mai puternică, mai eficientă și mai ancorată în actuala realitate europeană.

Ştefan-Doru BUCĂTARU Director General Executiv Preşedinte Directorat

Pagina I 12

RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Directoratul La data emiterii prezentului raport componenţa Directoratului Transelectrica este următoarea: 

Ştefan-Doru Bucătaru – Director General Executiv și Preşedinte al Directoratului, are peste 26 de ani de experienţă profesională. În prezent, nu desfăşoară activităţi semnificative în afara Societăţii. Domnul Bucătaru a condus companii publice și private, atât în ţară, cât și în afara ţării și a coordonat numeroase procese de restructurare, de fuziuni și achiziţii și de investiţii de capital privat. În afara calităţii de membru în cadrul Directoratului Transelectrica, în prezent este membru al Asociaţiei Canadiene a Consultanţilor în Management (fiind certificat în consultanţă managerială) și membru al Asociaţiei Managerilor de Restructurări. Anterior, nu a desfăşurat activităţi semnificative pentru societate (în ultimii 5 ani). Constantin Văduva – Membru al Directoratului, are peste 32 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Directoratului Transelectrica, în prezent deţine funcţia de Secretar General al Camerei Consultanţilor Fiscali din România. Anterior, a deţinut funcţia de Membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (septembrie – noiembrie 2012) și de Director General – Administrator, Preşedinte în cadrul Consiliului de Administraţie al SN PLAFAR SA (septembrie 2012 – martie 2013); Ciprian Gheorghe Diaconu – Membru al Directoratului, are peste 27 de ani de experienţă profesională. În afara calităţii de membru în cadrul Directoratului Transelectrica, în prezent deţine funcţia de Preşedinte al Asociaţiei CNR - CIGRE (Asociația Comitetul Național Român Consiliul Internaţional al Marilor Reţele Electrice) și de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Distribuţie Energie Electrică Transilvania Nord - Cluj. Anterior, a deţinut în cadrul Transelectrica funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere (iunie – septembrie 2013), membru al Directoratului (martie – mai 2013), Director General Adjunct – Conducere Tehnică (2011 – 2013), Director Direcţia Coordonare Tehnică și Inginerie (2010 – 2012).

Modificări în cadrul Directoratului Transelectrica:  

 

14 februarie 2013 – domnul Andrei–Gabriel BENGHEA–MĂLĂIEŞ a fost revocat din funcţia de director general executiv și înlocuit cu domnul Ştefan GHEORGHE. 28 februarie 2013 – CS a decis modificarea numărului de membri ai Directoratului de la trei la cinci; de asemenea, domnul Octavian LOHAN a fost revocat din funcţia de membru al Directoratului și au fost numiți în funcţia de membri al Directoratului domnii Ioan DIACONU, Ciprian-Gheorghe DIACONU și Adrian-Constantin RUSU. 25 iunie 2013 – domnul Ștefan-Doru BUCĂTARU l-a înlocuit pe domnul Ștefan GHEORGHE în funcția de Președinte al Directoratului, denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO”; 16 septembrie 2013 – în ședința din data de 16 septembrie 2013, în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat conform OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, CS a decis să numească pe o perioadă de 4 ani, începând cu 17 septembrie 2013, următorii membrii ai Directoratului:  domnul Ștefan-Doru BUCĂTARU, Președinte al Directoratului;  domnul Gabriel MUSTEA;  domnul Constantin VĂDUVA;  domnul Ciprian Gheorghe DIACONU;  domnul Florin-Mihăiță BOANGIU. Cu aceeași dată au fost revocați din funcția de membru al Directoratului domnul Ioan DIACONU și domnul Adrian-Constantin RUSU. 14 februarie 2014 – Domnul Florin-Mihăiță BOANGIU a fost revocat din funcția de membru al Directoratului. 23 martie 2014 – contractul de mandat al Domnului Gabriel MUSTEA a încetat cu acordul părților. Pagina I 13

RAPORT ANUAL 2013

STRUCTURĂ ACŢIONARIAT

Pagina I 15

RAPORT ANUAL 2013

1. STRUCTURĂ ACŢIONARIAT La 31 decembrie 2013 structura acţionariatului a fost următoarea: TABEL 2 STRUCTURĂ ACŢIONARIAT (NR. DE ACŢIUNI)

Acţionar Statul român Fondul Proprietatea SIF Oltenia Alţi acţionari (sub 5%) TOTAL

FIGURA 2 STRUCTURĂ ACŢIONARIAT (%)

Acțiuni 31.12.2013

31.12.2012

43.020.309

43.020.309

9.895.212 5.320.582

9.895.212 4.653.602

15.067.039

15.734.019

73.303.142

73.303.142

Pe parcursul anului 2013 nu s-au produs modificări semnificative în structura acționariatului. La nivelul acționarilor cu dețineri egale sau mai mari decât 5% dinamica acționariatului a fost următoarea: Statul român (58,7%) și Fondul Proprietatea (13,5%), și-au menținut ponderile în acționariat iar SIF Oltenia și-a consolidat pachetul de acțiuni deţinut (7,3% de la 6,3%). Prevederile Directivei CE/72/2009 a Parlamentului European și a Consiliului European privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice impun principii clare de separare a calităţii de acţionar la operatorii economici care desfăşoară activitatea de producere și furnizare a electricităţii și a gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de acționar la operatorii economici de transport al electricității și al gazelor naturale, pe de altă parte. Aceste principii au fost transpuse în legislația naţională prin OUG nr.18/ 2013, care desemnează entitatea publică ce exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Transelectrica, respectiv transferă acţiunile deţinute de stat din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanţelor Publice. La data emiterii prezentului raport anual, entitatea publică ce exercită, în numele statului, calitatea de acționar al Companiei este Secretariatul General al Guvernului, în baza OUG nr. 6/ 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 113/ 2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la CNTEE Transelectrica SA și la Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – SA Mediaş și pentru modificarea unor acte normative.

Pagina I 16

RAPORT ANUAL 2013

MODELUL DE AFACERE

Pagina I 17

RAPORT ANUAL 2013

2.

MODELUL DE AFACERE

2.1. Poziţionare în piața energiei electrice Modelul de afaceri al Transelectrica este de tip monopol natural reglementat în sectorul energiei electrice. În lanțul valoric al activităților privind energia electrică, Transelectrica ocupă locul central de operator de transport și sistem, activități de monopol natural, situate între producători și respectiv furnizori, aceștia constituind actorii principali ai piețelor concurențiale de energie electrică. Transelectrica nu este singurul monopol natural în lanțul valoric al energiei electrice, activitatea de distribuție ca activitate de rețea fiind de asemenea monopol natural.

FIGURA 3 LANŢUL VALORIC AL ENERGIEI ELECTRICE

Transelectrica are misiunea de a asigura serviciul public de transport al energiei electrice simultan cu menținerea siguranței în funcționare a sistemului energetic național, în condiții nediscriminatorii de acces pentru toți utilizatorii, de a participa activ prin dezvoltarea infrastructurii rețelei electrice de transport la dezvoltarea durabilă a sistemului energetic național și de a sprijini și facilita operarea și integrarea piețelor de energie. Rolul cheie al Transelectrica este cel de operator de transport și sistem (OTS) la care se adaugă rolurile de operator al pieței de echilibrare, operator de măsurare și operator de alocare al capacităților pe liniile de interconexiune. Activitățile de bază sunt legate de infrastructuri de importanță strategică pentru sectorul energiei electrice ce cuprind multiple elemente de infrastructură critică. Astfel serviciile de transport au suport rețeaua electrică de transport iar activitățile de dispecerizare, inclusiv de echilibrare, au suport în infrastructura de dispecerizare și măsurare. Reglementarea activităților Transelectrica se realizează prin legislația primară (cadrul național fiind Legea 123/ 2012 iar cel european fiind redat de Directiva CE/ 72/ 2009 și Regulamentul 714/ 2009) și legislația secundară emisă de ANRE - concretizată în licențe, autorizații de înființare, metodologii de tarifare (de tip venit plafon la transport și cost plus la operare sistem, tarife, contracte cadru, proceduri și altele). Profitabilitatea afacerii este dată de rentabilitatea bazei reglementate a activelor care depinde de rata reglementată a rentabilității și baza reglementată a activelor (”BAR”).

Pagina I 18

RAPORT ANUAL 2013 Modelul de afacere corespunde profilului standard al unui OTS, model proiectat unitar la nivel european prin strategia și legislația energetică europeană, aplicat în toate țările comunitare și transpus ca atare în cadrul legal național. Companiile de tip OTS sunt supuse la nivel european unui proces de certificare care cuprinde în principal trei modele posibile: separarea proprietății (en. ”ownership unbundling”- OU), operator de sistem independent (en. ”independent system operator” - ISO), respectiv operator de transport independent (en. ”independent transmission operator” - ITO). Transelectrica este certificată ca operator de transport și de sistem al sistemului electro-energetic național și funcționează după modelul ISO.

2.2.

Portofoliul de activităţi și modelul de tarifare

Portofoliul Transelectrica cuprinde activități cu profit permis (servicii de transport plus serviciul de sistem funcțional) și activități fără profit (serviciul de sistem tehnologic, serviciul de echilibrare, scheme suport), toate activitățile fiind supuse reglementărilor ANRE.

FIGURA 4 PORTOFOLIUL DE ACTIVITĂŢI

Transport intern Transport (venit plafon)

Profit permis Servicii de sistem funcționale Tarif reglementat (cost plus)

OTS electricitate

Tarif reglementat

Management interconexiuni

Servicii de sistem tehnologice (zero profit)

Zero profit

Piața de echilibrare (administrare) Scheme suport (administrare)

Tarif reglementat

Cogenerare

(producție simultană de Contribuție reglementată energie electrică și termică)

Activitãțile prezentate în graficul de mai sus în categoria "profit zero" sunt proiectate pe baze neutre fațã de profitul Companiei, conform cadrului de reglementare aplicabil. Veniturile aferente serviciilor de sistem tehnologice sunt estimate prin tariful aferent în scopul acoperirii integrale a costurilor asociate activitãților. Similar, fluxurile de numerar aferente administrării schemei suport pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiențã au la bazã o contribuție stabilitã de ANRE estimatã în scopul acoperirii integrale a costurilor aferente administrãrii schemei suport. În cazul raportării unor rezultate anuale nenule, pozitive sau negative, din activitatea de servicii de sistem tehnologice determinate de diferențe între valorile prognozate incluse în calculul tarifelor și valorile efective, neutralitatea acestei activități față de profitul companiei este restabilitã într-un orizont de timp multianual prin încorporarea unor ajustări corespunzãtoare în tarife.

Pagina I 19

RAPORT ANUAL 2013

Activități cu profit permis

Transport intern   TransportActivitate reglementată de ANRE; Tariful este revizuit și actualizat anual; Tariful aferent activității de transport este stabilit în baza unor setări prestabilite pe perioade multianuale (de regulă 5 ani) utilizând un model stimulativ de tip venit - plafon (en. ”revenue cap”); Modelul venit - plafon permite recuperarea costurilor operaționale și a costurilor de investiții și obținerea unui randament financiar destinat remunerării adecvate a finanțatorilor, în corespondență cu riscul general al activităților reglementate derulate de Transelectrică; Anumite componente de cost, incluse în calculul tarifului, sunt plafonate la niveluri prestabilite de ANRE (conform unor cerințe de eficiență operațională), eficiențele superioare obținute de Transelectrică fiind parțial reținute de Companie prin intermediul unui mecanism de împărțire a profitului suplimentar cu utilizatorii serviciului de transport.Management interconexiuni Activitate de alocare a capacităților disponibile de transfer transfrontalier al energiei electrice pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine; Mecanismul de alocare are la bază un sistem competitiv bazat pe prețul oferit de participanții la piața de energie pentru capacitatea de tranport transfrontalier disponibilă, aplicabil în situațiile în care cererea de capacitate depășește nivelul disponibil oferit pieței.

Servicii de sistem funcţionale Activitate reglementată de ANRE; Operațiuni de dispecerizare a sistemului electroenergetic naţional (“SEN”) pentru menținerea nivelului de siguranță în funcționare a sistemului (menținerea sistemului într – un echilibru stabil producție-consum, menținerea parametrilor sistemici în marje prestabilite care să asigure funcționarea sigură și stabilă a SEN, programare operațională a acoperirii consumului) utilizând infrastructura de conducere tehnică operațională a SEN reprezentată de sistemul EMS – SCADA și sistemele de telecomunicație, telecomandă, protecție și control; Tariful aferent activității de servicii de sistem funcționale este stabilit anual și în avans de ANRE, pe baza unui model cost-plus care permite recuperarea costurilor operaționale și a costurilor de investiții și obţinerea unui randament financiar destinat remunerării adecvate a finanțatorilor în corespondență cu riscul general al activităților reglementate derulate de Transelectrica.Pagina I 20

RAPORT ANUAL 2013

Piața de echilibrare

Servicii de sistem tehnologice

Activități cu profit zero

  

 

Activitate reglementată de ANRE; Operațiuni de planificare și procurare a rezervelor de putere necesare pentru asigurarea permanentă a echilibrului producție – consum, în scopul funcționării sigure a SEN, de la producători sau consumatori întreruptibili; Tariful aferent activității de servicii de sistem tehnologice este stabilit anual în avans de ANRE pe baza unui model zero-profit (“pass-through”) proiectat pentru recuperarea integrală a costurilor necesare procurării rezervelor de sistem cu posibilitatea reținerii unei părți a eventualelor economii obținute la procurarea rezervelor de putere în sistem concurențial.

Activitate de administrare a pieței pe care se realizează echilibrarea producției și consumului în timp real; Operațiuni de procurare a energiei de reglaj de la unitățile de producție dispecerizabile și recuperarea integrală a costurilor aferente echilibrării de la entitățile responsabile cu echilibrarea; Recuperarea costurilor se realizează pe baze zero-profit.

Scheme suport

Cogenerare  

Activitate de adminstrare a schemei suport pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență. Obiectivul acestei scheme de sprijin este promovarea sistemelor de producere a energiei electrice în cogenerare de înaltă eficiență având avantajul producerii de energie cu emisii poluante reduse;: Rolul Transelectrică în cadrul schemei suport este de colectare a contribuției de la furnizorii consumatorilor de energie electrică și de plată a bonusului către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare calificați; Recuperarea costurilor se realizează pe baze zero-profit.

Pagina I 21

RAPORT ANUAL 2013

STRUCTURĂ GRUP

Pagina I 22

RAPORT ANUAL 2013

3. STRUCTURĂ GRUP Transelectrica are în componență şase filiale, persoane juridice române, organizate ca societăţi pe acţiuni în care este unic acţionar, respectiv: OPCOM, Smart, Formenerg, Teletrans, Icemenerg și Icemenerg Service. Aceste societăţi desfaşoară activităţi adiacente celor efectuate de Companie. Relaţiile dintre Transelectrica și aceste filiale se desfăşoară, potrivit Legii Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, în condiţii de piaţă, conducerile lor fiind independente din punct de vedere operaţional.

FIGURA 5 STRUCTURĂ GRUP

Transelectrica Smart (mentenanță rețele electrice)

Teletrans (telecomunicații)

Icemenerg (cercetare dezvoltare în energie)

În interiorul perimetrului consolidării financiare

OPCOM (operator piața angro de energie și gaze)

Formenerg (formare profesională)

Icemenerg Service

În afara perimetrului consolidării financiare

Smart și Teletrans desfășoară activităţi strâns legate de obiectul de activitate al Transelectrica, principala sursă de venit a acestora (aproximativ 80% în prezent) fiind reprezentată de derularea contractelor încheiate între acestea și Transelectrica. Potrivit OUG nr. 6/ 2014, Secretariatul General al Guvernului este autorizat să iniţieze și să aprobe, dupa caz, toate operaţiunile și demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute la OPCOM și Formenerg în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Departamentului pentru Energie. Potrivit HG 185/ 2013, filiala Icemenerg, va fi reorganizată sub controlul direct al Ministerului Educaţiei Naţionale, iesind astfel de sub controlul Transelectrica. Până la data emiterii acestui Raport, hotărârea de guvern nu a fost pusă în aplicare.

Scurtă descriere a filialelor Transelectrica și a activităţilor desfăşurate de acestea Smart prestează în principal servicii de mentenanţă pentru sistemul de transport - dispecer, având drept activitate efectuarea de revizii și reparaţii la echipamentele primare și secundare din reţelele electrice, inclusiv masurători profilactice, remedierea incidentelor la instalaţiile electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducție de echipamente electrice pentru participanții la piaţa, în condiţiile funcţionarii în siguranţă a SEN. Smart a fost înfiinţată în 2001, prin HG nr. 710/ 2001 privind înfiinţarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Transelectrica.

Pagina I 23

RAPORT ANUAL 2013 Teletrans administrează reţeaua magistrală de fibră optică a Transelectrica, cu o lungime de aproximativ 5.000 km, ce acoperă întreg teritoriul României. Furnizează servicii de informatică de proces, în special pentru domeniul energetic, precum și servicii de informatică managerială (consultanţă, proiectare, implementare, mentenanţă, asistenţă tehnică și training, aplicaţii software, baze de date, echipamente de comunicaţii, cablare structurată și internet). Teletrans a fost înființată în data de 4 decembrie 2002 și are ca principal obiect de activitate asigurarea de servicii specifice de telecomunicaţii și tehnologia informaţiei în reţelele electrice de transport, fiind furnizorul de servicii specifice de telecomunicaţii și IT pentru Companie. Icemenerg prestează servicii în domeniul centralelor termoelectrice, staţiilor și reţelelor electrice și are ca activitate principală activitatea de cercetaredezvoltare în ştiinţe fizice și naturale și inginerie în domeniul proceselor și echipamentelor pentru producerea, transportul, distribuţia și utilizarea energiei electrice și termice, inovare, studii, strategii de dezvoltare, activităţi de proiectare, urbanism, inginerie tehnologică și alte servicii tehnice, servicii de cercetare și consultanţă. Prin HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Transelectrica și a Icemenerg SA prin fuziune prin absorbţie, s-a aprobat reorganizarea Icemenerg ca filială a Transelectrica, deţinută integral de aceasta. Prin HG nr. 185/ 2013 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Icemenerg, alături de alte institute naţionale de cercetare și dezvoltare, a fost trecută în coordonarea ministrului delegat pentru cercetare. Până la data emiterii prezentului raport, HG nr. 185/ 2013 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educatiei Nationale nu a fost pusă în aplicare. OPCOM desfăşoară urmatoarele activităţi principale: organizarea, administrarea și supravegherea pieţelor centralizate de energie electrică și administrarea și supravegherea pieței centralizate din sectorul gazelor naturale. Transelectrica nu exercită control direct efectiv asupra mecanismelor decizionale ale OPCOM, a cărei administrare este condusă potrivit reglementărilor stabilite de ANRE. Potrivit celor menționate anterior, conform OUG nr. 6/ 2014, OPCOM urmează să fie trecută în administrarea Departamentul pentru Energie. OPCOM a fost înfiinţată în baza HG nr. 627/ 2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate SA, ca filială al carei acţionar unic este Transelectrica. Formenerg are drept activitate principală formarea profesională inițială și continuă a personalului din sectorul energetic și cu atribuţii în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naţionale, precum și a altor beneficiari. Potrivit celor menționate anterior, Formenerg urmează să fie trecut în subordinea directă a Departamentului pentru Energie. Formenerg şi-a început activitatea la data de 21 martie 2002, ca filială deţinută în proporţie de 100% de Transelectrica. Icemenerg-Service are ca obiect principal de activitate producția de aparate pentru distribuţia energiei electrice și comanda echipamentelor energetice. Scopul său îl reprezintă conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea și comercializarea de aparate pentru distribuţia energiei electrice și comanda echipamentelor energetice, echipamente, instalaţii specializate, Pagina I 24

RAPORT ANUAL 2013 produse pe bază de elastomeri și bunuri de consum, precum și asigurarea serviciilor aferente de consultanţă, intermediere, asistenţă tehnică de specialitate, lucrări de montaj și de punere în funcțiune, expertize și etalonări metrologice, monitorizări ale mediului. Icemenerg Service s–a înființat ca urmare a reorganizării în 2004 a unei alte filiale Icemenerg.

Dintre filialele Companiei sunt incluse în perimetrul de consolidare financiară a Grupului doar societăţile Smart, Teletrans și Icemenerg. Formenerg și Icemenerg-Service nu intră în consolidare deoarece, conform legislației contabile aplicabile, volumul activităţii acestora este considerat nesemnificativ pentru scopul consolidării, în timp ce OPCOM se supune regulilor ANRE și are o poziţie independentă în piața de energie, ca urmare Transelectrica nu are control asupra acesteia. Transelectrica deţine ponderea principală în veniturile, rezultatele, poziţia financiară și fluxurile de lichidităţi la nivelul grupului. Cele trei filiale cuprinse în perimetrul consolidării financiare au o contribuţie marginală în cifrele grupului. În Anexa nr. 4 sunt prezentate lista persoanelor afiliate Transelectrica

Pagina I 25

RAPORT ANUAL 2013

TRANSELECTRICA ÎN CIFRE CHEIE

Pagina I 26

RAPORT ANUAL 2013

4

TRANSELECTRICA ÎN CIFRE CHEIE

4.1. Poziție pe pieţele financiare 4.1.1. Evoluţie preţ acţiune Transelectrica este inclusă în indicii bursieri locali (BET, BET-XT, BET-NG, BET-C, ROTX) și în indicii internaționali DowJones Wilshire Global Indexes (Dow Jones Wilshire Global Total Market Index SM; Dow Jones Wilshire România Index SM; Dow Jones Wilshire Electricity Index SM). Preţul acţiunii Transelectrica a crescut cu 24,4% în anul 2013, în linie cu indicele BET (cele mai tranzacţionate zece Companii listate la Bursa de Valori Bucuresti), care a crescut cu 26,1%. Evoluţia acţiunilor Transelectrica (TEL - simbol Transelectrica la BVB) a înregistrat o creștere superioară indicelui sectorial BET-NG (Companiile din sectorului energetic și de utilităţi), care a înregistrat doar o ușoară creștere pe parcursul anului de 6,1%. Creșterea preţului acţiunilor Companiei de 24,4% la Bursa de Valori Bucuresti (”BVB”) s-a materializat în a doua jumătate a anului, după o primă jumătate în care acțiunea Transelectrica a urmat direcția principalilor indici bursieri, pe fondul unor rezultate financiare la 9 luni semnificativ mai bune decât cele din anul precedent. Capitalizarea bursieră a Transelectrica la sfârșitul anului 2013 a fost de 1,15 mld. Lei.

TABEL 3 INFORMAŢII BURSIERE LA 31.12.2013

Acțiuni Valoare acțiune la sfârșitul anului

Lei

15,79

Valoare acțiune la sfârșitul anului precedent

Lei

12,69

Dividend pe acțiune plătită (aferent 2012)

Lei

0,404

%

28%

Randament total

2

Capitalizare bursieră (31 dec)

mil Lei

1.157

Date identificare actiuni: ISIN ROTSELACNOR9; Bloomberg TEL RO, Reuters ROTEL.BX

FIGURA 6 EVOLUŢIE PREŢ ACŢIUNE

2

Randament total = creșterea valorii acțiunii + dividendul plătit

Pagina I 27

RAPORT ANUAL 2013

4.1.2. Evoluţie rating de credit Perspectiva ratingului de credit a înregistrat o îmbunătățire comparativ cu 2012, fiind stabilizată de 3 Moody’s Investor Service în februarie 2014 la Ba2 stabil . Pe parcursul anului 2012, ratingul Transelectrica a fost redus de Moody’s Investors Service cu două trepte, de la Baa3 la Ba2. Reducerea s-a produs în urma a două acțiuni de rating succesive, fiecare dintre cele doua acțiuni de retrogradare a ratingului având la bază determinanți specifici ce au condus la retrogradari de cate o treapta în continuare. Intrarea Hidrolectrica în insolventa în anul 2012 a determinat reevaluarea nivelului de suport guvernamental, implicit conducând la reducerea ratingului Transelectrica cu o treapta. Opinia agenției de rating privind anumite deficiente existente la nivelul mixului de finanțare Transelectrica, coroborată cu orizontul de lichiditate restrâns, a determinat reducerea ratingului Transelectrica cu incă o treaptă. Astfel, cele două acțiuni de rating din anul 2012 au creat un ecart de două trepte între ratingul suveran al României (Baa3) și ratingul Transelectrica (Ba2) după o perioadă extinsă de timp în care Transelectrica s-a situat la nivelul ratingului suveran. Aceste deficiențe au fost adresate prin demararea în anul 2013 a procesului de restructurare a mixului de finanțare, prin aprobarea unui program multianual de finanțare prin obligațiuni și testarea cu succes a pieței de capital locale prin emisiunea inaugurală de obligațiuni de la finalul anului. Astfel, îmbunătățirea orizontului de lichiditate, extinderea vizibilității surselor de finanțare și diversificarea canalelor de finanțare au format baza îmbunătățirii perspectivei ratingului în februarie 2014. La momentul emiterii prezentului raport, ratingul Transelectrica este inferior cu două trepte ratingului suveran al României (reconfirmat de Moody’s Investors Service la începutul anului 2014 la nivelul Baa3 cu perspectiva negativă). TABEL 4 RATING DE CREDIT

Moody’s Investors Service

4.2.

2013

2014

Ba2 negativ

Ba2 stabil

Performanța operațională și financiară

4.2.1. Date selectate TABEL 5 CIFRE CHEIE

2013

2012

2011

40,90

43,63

43,55

2,52

2,33

2,48

Energie transportată

TWh

Pierderi în transport

%

Energie nelivrata Timp mediu de întrerupere

MWh min/an

29,39 0,33

137,44 1,53

98,80 1,14

TWh

51,85

53,93

56,06

mil lei

2.472

2.768

3.132

Energie tarifată

4

Venituri operaționale

3

http://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Transelectricăs-Ba2-rating-stable-outlook--PR_291982 Conform cadrului de reglementare aplicabil, baza tarifarã (cantitatea de energie electricã la care este aplicat tariful de transport) este diferitã de cantitatea de energie electricã vehiculatã în rețeaua electricã de transport. Baza tarifarã este definitã prin cantitatea de energie electricã extrasã din rețelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețelele de distribuție), având astfel un perimetru mai amplu decãt cantitatea de energie vehiculatã în rețeaua de transport. 4

Pagina I 28

RAPORT ANUAL 2013 2013

2012

2011

EBITDA

mil lei

584

398

473

EBIT

mil lei

249

83

176

Profit net

mil lei

201

34

110

Profit net pe acțiune

lei

2,74

0,47

1,50

Dividend alocat pe acțiune

lei

5

0,40

1,10

Randamentul dividendului

%

14,1

3,2

6,3

%

9,5

3,0

6,0

ROE

%

7,7

1,4

4,5

ROCE

%

5,5

1,9

4,1

Capital împrumutat/ Capital propriu

0,45

0,47

0,47

Datorie financiară netă/ Active fixe

0,16

0,23

0,23

X

0,99

2,16

1,78

X

9,34

2,64

4,92

RORA

6

Datorie financiară netă/ EBITDA

7

8

EBIT / Cheltuiala cu dobânda

2,23

Cifrele financiare prezentate în tabele, care utilizează unitatea milion lei, au la bază sumele din situațiile financiare atașate care utilizează unitatea leu. În cazul existenței unor discrepante în cadrul tabelelor care utilizează unitatea milion între valori, între valorile unor poziții și valorile pozițiilor defalcate, cifrele exacte sunt disponibile în situațiile financiare atașate. Politica de dividend Repartizarea profitului contabil al Companiei, rămas după deducerea impozitului pe profit, se efectuează în conformitate cu următoarele:  

OUG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei, aprobat prin HGR nr. 250/ 2013 care prevede la capitolul de repartizare pe destinații a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit (bugetat) cuantumul de 85% pentru dividende cuvenite acționarilor, cota similară cu cea din anul 2012. Pentru anii 2011 si 2010, cota de repartizare a dividendelor a fost de 90%.

În tabelul următor este ilustrată repartizarea sub formă de dividende a profitului contabil al Companiei pe perioada 2011 - 2013:

5

Valoare propusă

(eng “Return On Regulated Assets”) = Randamentul activelor reglementate Formula: EBIT/ valoarea contabilă a activelor incluse în BAR 6 RORA

ROE (eng “Return On Equity”) = Randamentul capitalurilor proprii Formula: Profit net/ capitaluri proprii ROCE (eng “Return On Capital Employed”) = Randamentul capitalurilor angajate Formula: EBIT x [1-rata de impozitare a profitului] / capitaluri proprii + capitaluri împrumutate indicatorii sunt calculați pe baza soldurilor medii anuale ale activelor, capitalurilor proprii și capitalurilor angajate 7

Profit operațional înainte de amortizare

8 Profit

operațional după amortizare

Pagina I 29

RAPORT ANUAL 2013

TABEL 6 REPARTIZAREA PROFITULUI

Indicator Profit net Dividend repartizat Rata efectivă de distribuire Dividend brut pe acţiune

2013

2012

2011

mil lei

201,0

34,5

91,0

mil lei

9

29,6

80,6

%

81*

85

87

lei

2,228

0,404

1,10

163,3

* Rata efectivă de distribuire ține cont și de sumele alocate către rezervele legale.

Transelectrica plăteşte dividende din profitul net aferent anului financiar precedent numai după ce situaţiile financiare anuale sunt aprobate de către AGA. Dividendele se plătesc acţionarilor la valoarea netă de impozit, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al României. Impozitul este reţinut, declarat și plătit la bugetul statului, de către Transelectrica. Transelectrica a sistat plata dividendelor cuvenite și neridicate aferente exercițiilor financiare 2006 – 2009, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție în AGA și aprobarea înregistrării acestora ca ”Alte venituri”. 4.2.2.

Investiţii, cheltuieli și obiective puneri în funcțiune

Principalele investiții inițiate de Transelectrica în anul 2013 sunt:  

Retehnologizare RET:  Stația Bradu;  Stația 220/110 kV Câmpia Turzii;  Înlocuirea echipamentului de 10 kV în stația București Sud;  Înlocuirea autotransformatoarelor și a transformatoarelor în stații electrice;  Modernizarea stației Suceava;  Modernizarea sistemului de control;  Protecție în stațiile Vetiș, Tihău, Cluj Est, Munteni. Integrare surse regenerabile:  Extinderea stației de 400 kV Medgidia;  Extinderea stației de 400 kV Cernavodă;  Trecerea la 400 kV a liniilor electrice aeriene (”LEA”) 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu. Continuitate consum: Montare fibră optică pe LEA 220 kV Fundeni-Brazi Vest. Interconexiune, 2 proiecte de interes comun (definite conform legislației UE):  Trecerea la 400 kV a Axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara - Săcălaz- Arad;  LEA 400 kV Reșita – Pancevo.

Reducerea cheltuielilor de investiții față de bugetul aprobat pentru anul 2013 (197 milioane lei, față de 330 milioane prognozate pentru total investiții proprii Companiei; aproximativ 60%) s-a datorat în special finalizarii majoritatii licitatiilor la valori semnificativ reduse fata de valorile estimate. Acest fapt s-a datorat unei rigori sporite in derularea programelor de achizitii, dar si scaderii prețurilor principalelor echipamente achizitionate de Transelectrica.

9

Valoare propusa

Pagina I 30

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 7 CHELTUIELI DE INVESTIŢII

Cheltuieli de investiții (mil lei)

10

2013

2012

2011

135

165

138

Integrare surse regenerabile

1

0

10

Creștere capacitate interconexiune

1

1

1

53

98

54

Continuitate consum/ evacuare producție

2

0

0

Alte investiții

4

0

84

197

265

288

Retehnologizare RET

Protecție infrastructură critică

TOTAL

In anul 2013 au fost puse în funcțiune obiective de investiții în valoare totala de 533 milioane lei din care 454 de milioane lei aferente proiectelor finanțate din sursele proprii companiei. Cele mai importante obiective de investiții puse în funcțiune în 2013, care însumează aproximativ 359,5 milioane lei, sunt:  Retehnologizarea stațiilor Lacu Sarat, Mintia și Brasov pentru o valoare totala de 206 milioane lei  Montarea unui Trafo de 250 MVA în stația Oradea Sud pentru o valoare de 1,4 milioane lei  Organizarea și funcționarea sistemului de teleconducere a instalațiilor RET pentru o valoare de 3,1 milioane lei  Linia de interconexiune Falciu – Gotesti pentru o valoare de 2 milioane lei  Obiective privind infrastructura critică pentru o valoare de 147 milioane lei Diferența pană la suma de 454 milioane o reprezintă alte investiții de o mai mică anvergură. TABEL 8 PUNERI ÎN FUNCȚIUNE

Puneri în funcțiune (mil lei)

2013

2012

2011

243

49

168

Integrare surse regenerabile

0

0

0

Creștere capacitate interconexiune

0

0

0

147

53

65

2

22

0

63

18

68

454

142

301

Retehnologizare RET

Protecție infrastructură critică Continuitate consum/ evacuare producție Alte investiții TOTAL

4.2.3. Configuraţia reţelei Transportul energiei electrice se face prin Rețeaua Electrică de Transport (”RET”), de interes național și strategic. Aceasta realizează interconectarea între producători, rețele de distribuție, sistemele electroenergetice vecine, consumatori racordați direct la rețea. La sfârşitul anului 2013, elementele RET exploatate de Transelectrica au fost următoarele:

10 Valorile de mai sus nu includ lucrarile de racordare la RET a instalatiilor noilor utilizatori ai retelei (producătorii și consumatori) Pagina I 31

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 9 CONFIGURAŢIA REŢELEI

Staţii de transformare

Tensiunea (kV) Staţii (nr.) 750

1

400

38

220

42

110

-

Total

81

Unităţi de transformare (nr.) 2 2 20 30 2 81 1 2 7 26 1 33 9 216

Putere nominală (MVA) 1.250 500 400 250 400 200 100 63 40 25 20 16 10 37.794

LEA fcţ. de tensiune constructivă (km) 155 4.707

3.859

37,998

8.759

Schematic, elementele RET au fost dispuse pe teritoriul României dupa cum se poate observa din figura de mai jos.

FIGURA 7 CONFIGURAŢIA REŢELEI (HARTĂ)

Majoritatea liniilor electrice aeriene (”LEA”) și a stațiilor electrice de transformare ce alcătuiesc RET a fost construită în anii 1960-1970, la nivelul tehnologic al acelor ani. În baza licenței de operator de transport și sistem, Transelectrica derulează ample programe de investiții și mentenanță, astfel încât siguranța în funcționare a instalațiilor să fie asigurată. La nivelul anului 2013, în medie, peste 50% din echipamentele primare au o vechime de până la 12 ani și beneficiază de tehnologii moderne în ceea ce privește sistemele de izolație, acționare, protecție, monitorizare/ supraveghere etc. Transformatoarele de măsură și descărcătoarele sunt înlocuite în cea Pagina I 32

RAPORT ANUAL 2013 mai mare măsură în timp ce aproape jumătate din echipamentele primare cele mai importante (întreruptoarele și unitățile de transformare de putere) au încă o vechime de peste 25 ani. Calitatea serviciilor furnizate Conform Standardului de performanţă pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice – aprobat cu ordinul ANRE 17/2007, se raportează informaţiile referitoare la serviciul de transport: gestionarea și exploatarea RET, continuitatea serviciului, cuantificate prin indicatorii de performanţă AIT (Average Interruption Time) și indisponibilitatea medie în timp (totală, accidentală și planificată) la LEA și trafo / AT. Energia nelivrată consumatorilor ca urmare a incidentelor produse în RET în 2013 este de 29,39 MWh, iar indicatorul AIT (Average Interruption Time) pentru anul 2013, calculat conform prevederilor “Standardului de performanţă pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice”, este 0,33 min/an. Informatiile care ilustrează calitatea serviciilor și indicatorii de performanţă menţionaţi sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. TABLE 10 INDICATORI DE STANDARD AI SERVICIULUI DE TRANSPORT

Indicator

2013

2012

2011

114,52

203,30

205,27

11,44

24,72

14,98

Programată

103,08

178,58

190,29

TOTALA

171,58

190,35

252,06

3,27

9,00

44,11

168,31

181,35

207,95

473

609

605

29,39

137,44

98,80

11

21

15

0,33

1,53

1,14

Indisponibilitatea medie în timp a LEA și Trafo / AT  LEA – INDLIN [ore/an]

TOTALA Neprogramată (accidentală)

 Trafo / AT – INDTRA [ore/an]

Neprogramată (accidentală) Programată Număr de incidente Energia nelivrată consumatorilor în urma incidentelor produse în RET [MWh] Număr de incidente însoţite de energie nelivrată Timp mediu de întrerupere

[min/an]

Se constata ca în anul 2013 atat indisponibilitățile accidentale ale LEA și Trafo/AT cât și energia nelivrată consumatorilor (ENS) sunt substanțial mai scăzute față de anul 2012, pe fondul reducerii numărului total de incidente (473 în anul 2013 față de 609 în anul 2012). Acest fapt se datorează prîntre altele, înnoirii parcului de echipamente primare și secundare prin lucrările de investiții realizate în ultimii ani, aplicării unei strategii de mentenanță bazată pe starea tehnică a echipamentelor, lucrărilor realizate în tehnologie LST (lucru sub tensiune) etc.

Pagina I 33

RAPORT ANUAL 2013

4.2.4. Date operaționale selectate Balanța energetică SEN FIGURA 8 BALANTA ENERGETICĂ TABEL 11 BALANŢA ENERGETICĂ

TWh

2013

2012

2011

Producție netă*

54,5

54,3

57,0

Import

2,7

4,6

2,9

Export

4,7

4,3

4,8

52,5

54,6

55,1

Consum net*

2013

52.5 54.5

2012

54.6 54.3

2011

55.1 57.0

4.7 2.7 4.3 4.6 4.8 2.9

25

35

45

Producție netă*

Consum net* Export

*valorile nu includ consumul aferent serviiciilor proprii din centralele

de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din retelele de transport și distributie

55 TWh

Import

Sursele totale de energie electrică au înregistrat o tendintă de scădere în ultimii ani. Producția netă de energie în 2013 s-a menținut la un nivel similar cu cel din anul 2012 după o scădere semnificativă inregistrată în 2012 față de 2011. Soldul schimburilor fizice transfrontaliere a fost de export în 2013 de cca. 2,0 TWh, față de anul 2012 când România a înregistrat un import de 0,3 TWh. Situația a fost determinată în principal de urmatorii factori: nivelul superior al hidraulicității în 2013 vs. 2012 și o producție mai mare în centralele electrice eoliene și fotovoltaice, rezultând o cantitate mai mare de energie introdusă în piață la prețuri mai mici în 2013 vs. 2012). Vârfurile de consum* înregistrate la nivelul sistemului electroenergetic național

MWh/ h

FIGURA 9 CONSUMUL MAXIM LUNAR NET 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

7.969 8.015 8.446

7.218 7.483 7.744

6.391 6.881 7.156

6.739 7.336 6.936

6.732 7.712 7.268

6.682 7.531 7.207

7.037 6.981 7.329

7.357 7.755 7.801

7.824 8.008 8.547

8.114 8.387 8.267

8.312 8.627 8.724

1,000

7.914 8.627 8.724

2,000

8.312 8.588 8.644

3,000

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

ian-dec

0

2013

2012

2011

*valorile nu includ consumul aferent serviiciilor proprii din centralele de producere a energiei electrice

În anul 2013 consumul maxim orar net a fost înregistrat pe 14 ianuarie în intervalul orar 18:00-19:00. în ultimii trei ani valorile consumului maxim s-au inregistrat în lunile ianuarie sau februarie, factorul determinant fiind temperatura mediului ambiant.

Pagina I 34

RAPORT ANUAL 2013 Consumul mediu înregistrat la nivelul sistemului electroenergetic național

6.615 7.163 7.109

6.269 6.386 6.620

5.851 5.893 6.036

5.399 5.811 5.851

5.556 5.825 5.794

5.626 6.140 5.837

5.559 5.868 5.824

5.424 5.628 5.935

5.976 5.945 6.122

6.133 6.459 6.765

6.559 6.575 6.575

5.971 6.197 6.269

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

6.712 6.702 6.823

MWh / h

FIGURA 10 CONSUM NET MEDIU

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

ian-dec

2013

2012

2011

La nivel lunar consumul mediu net de energie electrică din anul 2013 a înregistrat o tendință de scădere față de anul precedent. Mixul de producție de energie electrică Odată cu creşterea puterii instalate în centralele electrice eoliene, a crescut implicit și ponderea acestora în mixul de producție, ajungându-se în anul 2013 la peste 8% din totalul producției. De asemenea, se remarcă o creștere a producției pe hidrocarburi datorat în mare parte CCCC (centrala pe condensație în ciclu combinat) Petrom Brazi, cât și a producției din centralele hidroelectrice (regimul hidrologic a fost semnificativ îmbunătățit în anul 2013, comparativ cu anul anterior când, pe fondul secetei prelungite, SC Hidroelectrică SA a fost nevoită să activeze clauza de forţă majoră, care a dus la diminuarea contractelor către furnizori). Ca urmare a racordării la Sistemul Electroenergetic Național a centralelor electrice eoliene și a creșterii puterii instalate a acestora de până la 2604 MW (la 31 decembrie 2013), în sistem au aparut variaţii importante de putere generata în centralele electrice eoliene cu viteze de creștere și scădere de până la 1000 MW într-o ora, atât în timpul zilei cât și în timpul nopţii. Ca o consecinţă a creşterii puterii electrice instantanee generate de centralele electrice eoliene, apar situații când există necesitatea opririi unor grupuri termoelectrice, scoaterea lor din piaţă conducând implicit la indisponibilizarea BRS (banda de reglaj secundar) oferite de acestea.

TABEL 12 MIXUL PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ NETĂ

TWh

2013

2012

2011

23,6

28,6

30,1

Nuclar

10,7

10,5

10,8

Hidro

14,9

12,2

14,7

5,3

3,0

1,4

54,5

54,3

57,0

Termo

11

12

Regenerabile Total

FIGURA 11 MIXUL PRODUCȚIEI

2013

43%

Hidrocarburi și cărbune

12

Eolian, solar, biomasă

27%

10%

2012

53%

19%

22% 5%

2011

53%

19%

26%

0%

25% Termo

11

20%

50% Nuclear

Hidro

75%

2% 100%

Regenerabile

Pagina I 35

TWh

RAPORT ANUAL 2013 Parcul național de producție de energie electrică Puterea instalată în centralele ce utilizează ca sursă primară cărbunele a scăzut progresiv între anii 2011 și 2013. Puterea instalată în centralele hidroelectrice a înregistrat o uşoară creștere în intervalul analizat. Tot o creștere a puterii instalate, dar semnificativ mai mare față de anii precedenți, a fost înregistrată de sursele regenerabile. Puterea instalată în centralele eoliene a atins, la data de 31.12.2013, 2.607 MW. De asemenea, se remarcă dezvoltarea centralelor fotovoltaice, de la 1 MW instalat în 2011 la 860 MW la 31.12.2013 precum și a centralelor ce utilizează biomasă de la 26 MW instalaţi în anul 2011, la 96 MW la finalul anului 2013. FIGURA 12 PUTERE INSTALATĂ 2013

TABEL 13 PUTERE INSTALATĂ (VALORI BRUTE)

MW

2013

2012

2011

Termo

12.079

12.454

12.610

Nuclear

1.413

1,413

1.413

Hidro

6.648

6.563

6.522

Regenerabile

3.563

2.008

1.167

23,703

22.438

21.712

Total

28% Hidro 6% Nuclear

11% Eolian

4% Fotovoltaic 0% Biomasă

51% Termo

Fluxuri transfrontaliere de energie electrică Evoluția schimburilor comerciale cu țările vecine este influențată, în principal, de evoluția prețurilor pe piețele de energie electrică din Europa, dar și de disponibilitatea capacităților de producție și de valoarea capacităților nete de schimb transfrontalier. În anul 2013 România a înregistrat export net de energie electrică, ca urmare a scăderii prețului energiei electrice tranzacționate pe piețele angro din România pe fondul creșterii producției din centralele eoliene (introdusă în piață la prețuri minime) și a unui an cu hidraulicitate revenită la niveluri normale. În anul 2012 România a înregistrat import net de energie electrică, situație determinată în principal de un regim meteorologic caracterizat de secetă prelungită, rezultând o hidraulicitate scăzută. Anul 2011 a fost unul de export net pe fondul unui an normal din punct de vedere al hidraulicității.

FIGURA 14 FLUXURI FIZICE TRANSFRONTALIERE 2012

400

800 600

200

200

0

0

0

-200

600 400

400

200

800

-200

-200

-400

-600

-400

-600

-800

-600

-800

Import

Export

Flux net

Export net: 1.9 TWh

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

-400

Import

Export

Flux net

Import net: 0.2 TWh

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

600

FIGURA 15 FLUXURI FIZICE TRANSFRONTALIERE 2011 GWh

GWh

800

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

GWh

FIGURA 13 FLUXURI FIZICE TRANSFRONTALIERE 2013

Import

Export

Flux net

Export net: 2.0TWh

Pagina I 36

RAPORT ANUAL 2013 Evoluția consumului propriu tehnologic înregistrat în rețeaua electrică de transport Evoluția consumului propriu tehnologic (”CPT”) în RET este influenţată de mai mulţi factori, independenţi de activitatea Transelectrica precum: condiţiile meteo, structura producției vs. localizarea consumului, fluxurile fizice de import/ export pe graniţele SEN. Cele mai mici valori (raportate la energia intrată în conturul retelei) se inregistreaza în anii secetoşi (hidraulicitatea scăzută determină o distribuţie favorabilă a producției, iar pierderile corona sunt reduse). FIGURA 16 EVOLUTIE CPT 2011-2013

2013

2012

GWh

TABEL 14 EVOLUŢIE CPT 2011-2013 2011

60,000 50,000

2.6 2.52

2.48

2.5

40,000

Energie intrată în rețea

GWh

40.899

43.628

43.554

Pierderi

GWh

1.032

1.018

1.081

20,000

2,48

10,000

2,33

2.2

40,899

2,52

2.3

43,628

%

30,000 43,554

CPT

2.4 2.33

2011

2012

2013

2.1

0

2.0

Energie intrată în rețea

Pierderi în rețea

Factori care au determinat menținerea CPT(%) în 2013 la un nivel comparabil cu anul precedent 

 

Fluxuri de putere nefavorabile  creșterea pierderilor Joule  Centrele de producție situate la distanță de cele de consum  Producție mare în surse regenerabile, concentrată într-o zonă puternic excedentară (S-E)  Tranzite transfrontaliere nefavorabile pe directia Nord-Sud Conditii meteorologice nefavorabile  pierderi corona (umiditate crescută, nivel precipitații ridicat, ceață, chiciură) Scăderea consumului  scăderea volumului de energie vehiculat în RET  crește componența procentuală a CPT determinată de pierderile de mers în gol (corona și pierderile în fier la unitățile mari de transformare, scade componenta determinată de pierderile în sarcină.

6,000 2.69

2.72

2.78

2.78

2.84

3.0 2.70

2.60

5,000

2.39 2.08

4,000

2.34

2.34

2.08

%

GWh

FIGURA 17 EVOLUȚIĂ LUNARĂ A CPT ÎN 2013

2.5 2.0

3.152

3.329

3.353

3.302

3.618

3.641

3.878

0.5

3.027

1,000

2.894

1.0 3.468

2,000 3.422

1.5

3.815

3,000

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

noi

dec

0

0.0

Energie intrată în rețea

Pierderi în rețea

În a doua jumatate a anului, pierderile au scăzut ca urmare a creșterii producției în centralele care influențează pozitiv acest parametru, situate în zone deficitare: CTE Iernut (în primul semestru aceasta a fost oprită), CCCC Petrom Brazi (în perioada martie-iunie a funcționat cu o producție mult mai mică decât în rest), CTE Mintia (cu o creștere a producției cu cca. 70 %), în toate centralele hidro cu lac de acumulare și a scăzut în centralele din zona Oltenia. În luna noiembrie, creșterea CPT a fost favorizată de conditiile meteorologice defavorabile, precipitatiile fiind cele care au determinat creșterea pierderilor corona. Pagina I 37

RAPORT ANUAL 2013 Perspective privind CPT Cel mai probabil scenariu de evolutie a nivelului pierderilor în rețeaua de transport evaluat pe baza evolutiilor prognozate ale unora dintre factorii determinanti pentru acest parametru, este urmatorul: 

Creșterea puterii instalate în resurse regenerabile va avea ca efect creșterea CPT în valoare absolută ca urmare a transportului energiei eoliene, produsă preponderent în sud-estul României (zona Dobrogea), către zonele deficitare din SEN și către liniile de interconexiune din nord-vestul României;Creșterea producției din centralele fotovoltaice, instalate în reţeaua de distribuţie aproape de consumatori, va determina scăderea volumului de energie vehiculat prin rețeaua de transport avand ca efect creșterea procentuală a CPT (reducerea energiei vehiculate în rețeaua de transport va determina doar reducerea pierderilor determinate de sarcină, componenta de mers în gol – pierderi corona și pierderile de mers în gol de la unitățile de transformare – ramânând relativ constantă indiferent de volumul vehiculat în rețea);Dezvoltarea pieţei unice de energie la nivel european va determina fluxuri de energie suplimentare prin SEN, care vor conduce în multe situaţii la creşterea CPT în RET (în special atunci când sunt orientate dinspre sud spre nord și nord-vest).

Utilizarea capacităților de interconexiune transfrontalieră Pe parcursul anului 2013, gradul de utilizare a capacității de interconexiune pe granițe s-a menținut la sub 50% din capacitatea netă de transfer si a înregistrat urmatoarele evoluții: 

la nivelul exportului au fost înregistrate creșteri pe granițele cu Bulgaria și Ungaria și o scădere pe granița cu Serbia în timp ce la nivelul importului a fost înregistrată o creștere pe granița cu Serbia și scăderi pe granițele cu Bulgaria, Moldova și Ucraina.

În 2013 nivelul congestiilor comerciale, determinat de perioadele de timp în care solicitările de alocare de capacitate de transport pe liniile de interconexiune au depăsit capacitatea disponibilă și de nivelul tensiunii competitive în orele de congestie, a fost redus față de anul precedent. În consecință, veniturile rezultate din alocarea capacității de interconexiune transfrontalieră au înregistrat în anul 2013 o scădere de 53% față de anul precedent.

Pagina I 38

RAPORT ANUAL 2013

Moldova Serbia Ucraina Ungaria

2012 [%]

2013 [%]

export

8.1

8.6

45.5

import

61.6

44.1

25.9

export

0.0

0.0

0.0

import

35.0

44.9

7.4

export

60.6

50.7

25.4

import

2.0

2.7

17.2

export

6.2

0.0

0.0

import

8.1

41.4

7.6

export

44.3

18.0

30.3

import

11.9

22.2

17.3

Valorile prezentate în tabel reprezintă medii anuale calculate ca medii aritmetice simple ale valorilor lunare medii

Ungaria

Bulgaria

2011 [%]

Direcție

Ucraina

Graniță

FIGURA 18 INTERCONEXIUNI TRANSFRONTALIERE

import

export

import

export

import

2013

Serbia

TABEL 15 INTERCONEXIUNI TRANSFRONTALIERE

2012

Bulgaria

În anii 2011, 2012, 2013 nu s-a realizat export în schema insulă pasivă în Republica Moldova. Începand cu luna martie 2013, nu s-a mai realizat importul din Republica Moldova în schema insulă pasivă în SEN.

Moldova

export

2011

import

export

import

export 0

50

100

Procesul de integrare a pieţelor naţionale de energie electrică, început la nivel regional ca etapă intermediară a formării pieţei interne unice la nivel european, va conduce la intensificarea tranzactiilor transfrontaliere cu energie electrica. Astfel, se estimeaza ca nivelul curent de utilizare a capacitatii de interconexiune transfrontaliera a Romaniei va creste odata cu cuplarea pietelor de energie in zona central-estica a Europei (Cehia, Slovacia, Ungaria, Romania), finalizarea proiectului de cuplare fiind estimata in trimestrul IV 2014.

4.2.5.

Activitatea de cercetare și dezvoltare

Participarea Companiei ca membru în cadrul unor organizații/asociații cum ar fi Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică (”ENTSO-E”), CIGRE, asigură:  prin ENTSO-E: la nivelul tuturor structurilor de lucru (grupuri de lucru, grupuri regionale, comitete) un cadru de informare și de creare a unui set de reguli pentru funcționarea Transelectrica în conformitate cu politicile de la nivel European. Prin ENTSO-E se armonizează planul de dezvoltare pan-european (TYNDP), baza de date de dezvoltare și operare interconectată a OTS-urilor europene, elaborarea de standarde europene (cum ar fi codurile de rețea și coduri de operare), participarea în activitatea de cercetare necesară noilor tehnologii din activitatea OTS-urilor, realizarea modelelor de piață, etc.  prin CIGRE: un cadru de cunoaștere a soluțiilor tehnice validate prin experiențe internaționale și informații de ultimă oră despre tehnologii ce pot fi popularizate în interiorul Transelectrica. Din participarea activă a reprezentanților CIGRE în structurile CIGRE (grupuri de lucru, comitete de studiu pe arii tematice din zona energiei electrice) se face o informare privind experiența și implementarea de noi tipuri de echipamente și tehnologii, găsirea de soluții pentru menținerea în Pagina I 39

RAPORT ANUAL 2013 exploatare a echipamentelor existente în ideea implementării în activitatea Transelectrica celor mai bune practici pe plan internațional. Participarea în aceste organizații conduce și la creșterea gradului de expertiză a specialiștilor Transelectrica în domeniul propriu de activitate. În anul 2013 au fost achiziționate un număr de 17 studii și cercetări. La selectarea studiilor s-a ținut seama, cu prioritate de Codul tehnic al RET, Licențele acordate Companiei, reglementările ANRE precum și capitolele prevăzute în Programul anual de studii și cercetări: Structura Programul Anual de Studii și Cercetări (”PASC”) cuprinde:  studii privind strategii în domeniul energiei electrice;  studii privind reducerea CPT, congestiilor etc;  studii suport pentru Planul de perspectivă al Companiei;  studii privind surse regenerabile și implementarea “smart grid”;  studii privind evaluarea echipamentelor și tehnologiilor noi;  studii privind stimularea consumului eficient de energie electrică. Comparativ cu anul 2013, când cheltuielile înregistrate au fost de 1.283.246 lei, în 2014 fondurile necesare pentru contractarea și realizarea Programului anual de studii și cercetări au fost bugetate la suma de 4.126.000 lei. Fondurile totale necesare pentru Programul Anual de Studii și Cercetări pe anul 2014 reprezintă circa 0,115 % din cifra de afaceri a Companiei din anul precedent.

Pagina I 40

RAPORT ANUAL 2013

REZULTATE FINANCIARE SEPARATE 2013

Pagina I 41

RAPORT ANUAL 2013

5. REZULTATE FINANCIARE SEPARATE 2013 5.1. Contul separat de profit și pierdere TABEL 16 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Milioane Lei

2013

2012

2011

Volum tarifat de energie (TWh)

51,85

53,9

56,06

1.275 1.156 64 55 -682 -267 -108 -172 -135 593 -335

1.192 1.080 64 48 -779 -311 -138 -170 -160 414 -315

1.223 1.115 65 43 -788 -290 -184 -156 -157 435 -298

258

99

1.197 565 632 -1.206 -574 -632

13/12

12/11 ▼ 4%

ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS Venituri operaționale Transport Servicii de sistem funcționale Alte venituri Costuri operaționale Costuri de operare a sistemului Mentenanță și reparații Personal Alte costuri EBITDA Amortizare EBIT

▲ 7%

▼ 2%

▼ 12%

▼ 1%

▲ 43%

▼ 5%

137

▲ 161%

▼ 28%

1.575 507 1.068 -1.591 -523 -1.068

1.909 719 1.189 -1.871 -681 -1.189

▼ 24%

▼ 17%

▼ 24%

▼ 15%

-9

-16

38

▼ 42%

2.472 -1.888 584 -335 249 -9 240 -39 201 2,74

2.768 -2.370 398 -315 83 -36 47 -13 34 0,47

3.132 -2.658 473 -298 176 -32 143 -33 110 1,50

▼ 11% ▼ 20% ▲ 47%

▼ 12% ▼ 11% ▼ 16%

▲ 200%

▼ 53%

▲ 410%

▼ 67%

▲ 483% ▲ 483%

▼ 69% ▼ 69%

ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT Venituri operationale Servicii de sistem tehnologice Piața de echilibrare Costuri operaționale Servicii de sistem tehnologice Piața de echilibrare EBIT

-

TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS și ZERO-PROFIT) Venituri operaționale Costuri operaționale EBITDA Amortizare EBIT Rezultat financiar EBT Impozit pe profit Profit net Profit net pe acțiune

Pagina I 42

RAPORT ANUAL 2013 Veniturile din activități operaționale Activitățile cu profit permis sunt reprezentate în principal de transportul energiei electrice și serviciile de sistem funcționale. Cadrul de reglementare aplicabil celor două activități crează premisele obținerii unei rentabilități financiare a capitalului investit în activele celor două activități, prin includerea în tarife a unor componente destinate remunerarii finanțatorilor calculate prin aplicarea unei rate reglementate de rentabilitate la baza activelor reglementate. Serviciile de sistem tehnologice sunt rezerve de putere achiziționate de Transelectrica de la producătorii pentru menținerea nivelului de siguranță în functionare al SEN precum și a calității energiei transportate la parametri ceruți de legislația în vigoare. Transelectrica refacturează întreaga valoare a serviciilor de sistem achiziționate de la producători (cu excepția componentei de energie activă pentru acoperirea pierderilor în RET) către furnizorii de energie electrică licențiați. Serviciile de sistem tehnologice reprezintă o activitate neutră din punct de vedere al diferenței între venituri și cheltuieli. În cazul înregistrării unor diferențe între venituri și cheltuieli la nivel anual neutralitatea este restabilită pe orizonturi de timp multianuale prin ajustări aplicate tarifului. Prin Ordinul ANRE 89/ 2013 s-a creat posibiltatea reținerii unui procent de 20% din câștigul de eficiență în cazul în care prețurile de achiziție obținute de Transelectrica de la furnizorii de servicii de sistem în regim concurențial sunt inferioare prețurilor estimate utilizate de ANRE în calculul tarifului reglementat prin care Transelectrica recuperează aceste costuri. Piața de echilibrare. Scopul pieței de echilibrare este de a permite echilibrarea balanței producțieconsum de energie electrică în timp real, utilizând resurse oferite într-un sistem concurențial. Echilibrarea producției cu consumul este asigurată de unitățile dispecerizabile, în principal producătorii de energie electrică. Piața de echilibrare a fost introdusă și a început să funcționeze în România în iulie 2005. Rolul Transelectrica în cadrul pieței de echilibrare este de administrare, respectiv pe baza procedurilor și reglementarilor aprobate de ANRE, de aprobare a tuturor participanților la piața de echilibrare, colectare, verificare, procesare a tuturor ofertelor și efectuarea procedurilor de decontare. Administrarea pieței de echilibrare este o activitate neutră din punct de vedere al diferenței între venituri și cheltuieli. FIGURA 19 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE 2013

FIGURA 20 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE 2012

FIGURA 21 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE 2011

3500 3000 2500 2000

565

1500 1000

507

2.462

1.275

500

1.189

1.068

632

719

3.132

Activități cu Servicii de Piața de profit permis sistem echilibrare tehnologice (zero-profit) (zero-profit)

Venituri totale

2.768 1.223

1.192

0 Activități cu Servicii de Piața de profit permis sistem echilibrare tehnologice (zero-profit) (zero-profit)

Venituri totale

Activități cu profit permis

Servicii de sistem tehnologice (zero-profit)

Piața de Venituri totale echilibrare (zero-profit)

Venituri din tariful de transport In anul 2013 nivelul veniturilor obținute din tariful de transport, relativ la venitul reglementat stabilit de ANRE, a fost influențat de diferențele între ipotezele utilizate în calculul tarifului de transport și valorile efective, astfel:  

diferența negativă semnificativă (cca. 3 TWh) între cantitatea estimată a fi facturată considerată în calculul tarifului aprobat (54.81 TWh) și cantitatea facturată efectiv (51,85 TWh) diferența pozitivă între tariful mediu realizat (21,75 lei/MWh) și tariful mediu aprobat (21,16 lei/MWh) Pagina I 43

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 17 VENITURI DIN TARIFUL DE TRANSPORT

Variabilă

Aprobat ANRE

Efectiv realizat

Impact valoricCantitate tarifată (TWh)

54,81

51,85

-63 milioane leiTarif mediu (lei/MWh)

21,16

21,75

+31 milioane leiEfect cumulat

-32 milioane

Diferența cantitativă a fost determinată în principal de scăderea consumului de energie față de nivelul prognozat la data aprobării tarifului precum și de reconfigurarea bazei tarifare la 1-august-2013, dată de la care componenta de extragere din rețele (T L) nu s-a mai aplicat la cantitatea exportată. Diferența cantitativă menționată a generat un deficit de venit de cca. 63 milioane lei. FIGURA 22 CANTITATEA DE ENERGIE TARIFABILĂ (PROGNOZATĂ VS. FACTURATĂ)

Cantitate tarifabilă estimată la aprobarea tarifului

54.810.000

Cantitate tarifată efectiv

51.846.188

- 3 TWh ▼ 63 mil lei

20,000,000 MWh

40,000,000

60,000,000

Deficitul de venit datorat diferențelor cantitative (aprobate versus efective) a fost compensat parțial de diferența pozitivă la nivelul tariful mediu efectiv facturat (21,75 lei/MWh) față de tariful mediu aprobat (21,16 lei/MWh). Această diferență a fost determinată de erorile de prognoză a traficului zonal de energie în rețele, respectiv de diferențele existente între volumele efectiv facturate și volumele estimate a fi facturate pentru introducere/ extragere în/din rețele în zonele tarifare definite conform reglementărilor ANRE. Impactul diferenței dintre tariful mediu aprobat și tariful mediu efectiv facturat s-a constituit într-un surplus de venit de 31 milioane lei. FIGURA 23 TARIFUL MEDIU DE TRANSPORT (APROBAT VS. FACTURAT)

Tarif mediu aprobat

Tarif mediu efectiv

21,16

+ 0.59 lei/MWh ▲ 31 mil lei

21,75

10.00lei/ MWh 12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

Efectul net asupra venitului din tariful de transport, generat de diferențele între valorile prognozate la aprobarea tarifului și valorile efective (cantitate tarifată și tarif mediu), a fost un deficit de venit de cca. 32 milioane lei. Acest deficit a fost inclus în tariful aprobat pentru anul 2014 prin mecanismul de ajustare anuală.

Pagina I 44

RAPORT ANUAL 2013 FIGURA 24 EVOLUȚIA VENITURILOR OPERAŢIONALE 2011-2013 3500 3000

30

212

mil lei

2500

83

58

121

436

2000 1500

3.132

2.768

2.472

1000 500 0 2011

Activități cu profit permis

Servicii de Piața de sistem echilibrare tehnologice (zero-profit) (zero-profit)

2012

Activități cu profit permis

Servicii de Piața de sistem echilibrare tehnologice (zero-profit) (zero-profit)

2013

Graficul arată evoluția anuală a veniturilor totale, evidențiind diferența totală defalcată pe componente (activități cu profit permis, servicii de sistem tehnologice, piața de echilibrare) Venituri din activitățile cu profit permis TABEL 18 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI CU PROFIT PERMIS

milioane lei Venituri operaționale Transport Venituri din tariful de transport Venituri din alocarea capacității de interconexiune Venituri din energia reactivă Venituri din Inter TSO Compensation (ITC) Servicii de sistem funcționale Venituri din tariful de servicii de sistem funcționale Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU Alte venituri

2013/ 2012

2013

2012

2011

13/12

12/11

1.275 1.156 1.128 23

1.192 1.080 1.025 50

1.223 1.115 1.056 54

▲ 7% ▲ 7% ▲ 10% ▼ 53%

▼ 2% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 7%

5 0

4 1

5 0

▲ 28% ▼ 64%

64 59

64 58

65 60

▲ 0% ▲ 2%

▼ 20% ▲ 363% ▼ 2% ▼ 4%

5

6

5

▼ 19%

▲ 26%

55

48

43

▲ 13%

▲ 13%

Veniturile totale au înregistrat o creștere substanțială (+7%) determinată în principal de creșterea semnificativă a tarifului mediu aprobat pentru serviciul de transport (12,7%) și a tarifului mediu aprobat pentru serviciile de sistem funcționale (6,5%), creștere ce a compensat reducerea cantității de energie tarifată (-3,9%). Modificarea bazei tarifare conform Ord. ANRE 54/ 2013 prin care componenta de extracție a tarifului de transport nu a mai fost aplicată la cantitatea de energie exportată începând cu 1 august 2013 a contribuit la reducerea cantității totale a energiei tarifate în 2013. În condiții comparabile cu anul 2012, cantitatea de energie extrasă din rețele în anul 2013 a fost 52,56 MWh (cu 1,4% mai mare decât cantitatea tarifată de 51,85 MWh). Veniturile din alocarea capacității de interconexiune transfrontalieră au înregistrat o scădere de 53% determinată de reducerea nivelului congestiilor comerciale pe fondul unui trafic transfrontalier de energie electrică (export, import, tranzit) marit față de cel înregistrat în anul precedent. Deși fluxurile comerciale (import + export + tranzit) au fost mai mari cu 25% în 2013 față de 2012 (6,3 TWh față de 5,0 TWh) veniturile s-au micșorat datorită reducerii congestiilor comerciale, alocarea capacităților de interconexiune aducând venituri mai mici. Alte venituri conexe serviciului de transport (energie reactivă, tranzit internațional) s-au menținut la niveluri apropiate cu cele înregistrate în anul precedent. Pagina I 45

RAPORT ANUAL 2013

23

1200

5

59

5

Alte venituri…

1400

Tarif SSF

mil lei

FIGURA 25 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2013

55

1000 800

1,275 Total venituri

Alte venituri

Transport +… 1,221

1,156 Interconexiuni

Tarif transport

0

Transport

200

Alte venituri…

400

1,128

600

5

58

6

Alte venituri conexe SSF

50

Tarif SSF

1200

Alte venituri conexe…

1400

Interconexiuni

mil lei

FIGURA 26 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2012

48

1000 800

1,192

1,144

200

1,080

400

1,025

600

Total venituri

Alte venituri

Transport + SSF

Transport

Tarif transport

0

FIGURA 27 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2011

54

5

Alte venituri conexe…

1200

Interconexiuni

1400

60

43

5

1000 800

1,223

1,180

200

1,115

400

1,056

600

Total venituri

Alte venituri

Alte venituri conexe SSF Transport + SSF

Tarif SSF

Transport

Tarif transport

0

Interconexiuni: activitatea de alocare a capacității de interconexiune transfrontalieră Alte venituri conexe transportului: venituri din energia reactivă și venituri din tranzit internațional (mecanismul ITC) SSF: servicii de sistem funcționale

Pagina I 46

RAPORT ANUAL 2013 Venituri din activitățile zero-profit TABEL 19 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ZERO-PROFIT

milioane Lei

2013

2012

2011

13/12

12/11

Venituri operaționale

1.197

1.575

1.909

▼ 24%

▼ 17%

Servicii de sistem tehnologice

565

507

719

▲ 11%

▼ 30%

Piața de echilibrare

632

1.068

1.189

▼ 41%

▼ 10%

Veniturile totale au înregistrat o scădere semnificativă determinată de reducerea substanțială a veniturilor din administrarea pieței de echilibrare, reducere superioară creșterii înregistrate la nivelul veniturilor din serviciile de sistem tehnologice, conducând la scăderea cu 24% a veniturilor totale din activitățile zero-profit.

2013/ 2012

Scăderea masivă a veniturilor din administrarea pieței de echilibrare a avut la bază doi factori: (i) revenirea Hidroelectrică în piața serviciilor de echilibrare (ieșirea Companiei din situația de forță majoră cauzată de seceta prelungită înregistrată în 2012) a determinat reducerea prețului energiei de echilibrare, și (ii) reconfigurarea unor PRE (părți responsabile cu echilibrarea) a permis prognoze și notificări mai exacte de producție și consum. Creșterea veniturilor din serviciile de sistem tehnologice a fost determinată de majorarea tarifului în două etape, respectiv la 1 ianuarie 2013 (6,9%) și la 1 august 2013 (25,7%). Cea de-a doua majorare a tarifului a fost acordată pentru compensarea efectul cumulat al: (i)

(ii)

creșterii costului de procurare a rezervelor de putere determinată de deciziile emise de ANRE nr. 1096/ 2013 și nr 1097/ 2013, în conformitate cu HG 138/ 2013, prin care a fost stabilită achiziția de rezerve de putere de la producătorii termo Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Hunedoara modificării bazei tarifare începând cu 1 august 2013 conform Ord. ANRE 54/ 2013 (tariful pentru servicii de sistem tehnologice nu se mai aplică la cantitatea de energie exportată)

Gradul de nerecuperare a cheltuielilor cu serviciile de sistem tehnologice din tariful pentru servicii de sistem tehnologice s-a redus in anul 2013 la -9 mil. lei (2012: - 16 mil. lei).

632 1.197 565 Servicii de Piața de sistem echilibrare tehnologice

Venituri totale

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

FIGURA 30 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ZERO-PROFIT 2011 mil lei

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

FIGURA 29 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ZERO-PROFIT 2012 mil lei

mil lei

FIGURA 28 VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ZERO-PROFIT 2013

1.068 1.575 507 Servicii de Piața de sistem echilibrare tehnologice

Venituri totale

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1.189 1.909 719 Servicii de Piața de sistem echilibrare tehnologice

Venituri totale

Pagina I 47

RAPORT ANUAL 2013 Costurile aferente activităților operaționale Deși energia electrică achizitionata a înregistrat o scădere de 3,6%, în ansamblu, costurile privind consumul de energie electrică necesară acoperirii serviciilor interne în instalațiile Transelectrica și cele aferente serviciului de distribuție, au crescut ca urmare a majorării prețului energiei electrice și a tarifelor reglementate de către ANRE pentru distribuție. Costuri aferente activităților cu profit permis TABEL 20 COSTURI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR CU PROFIT PERMIS

2013

2012

2011

13/12

12/11

Costuri operaționale

682

779

788

▼ 12%

▼ 1%

Costuri de operare a sistemului

267

311

290

▼ 14%

▲ 7%

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

222

252

252

▼ 12%

▲ 0%

3

6

1

▼ 51%

▲ 802%

Cheltuilei privind consumul de energie electrică în stațiile RET

20

17

15

▲ 15%

▲ 13%

Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale

14

22

13

▼ 35%

▲ 70%

9

13

10

▼ 35%

▲ 33%

Mentenanță și reparații

108

138

184

▼ 22%

▼ 25%

Personal

171

170

156

▲ 1%

▲ 9%

Alte costuri

136

160

157

▼ 16%

▲ 2%

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

50

55

59

▼ 10%

▼ 6%

Alte cheltuieli (chirii, cheltuieli poștale și telecomunicații, taxe etc)

85

104

98

▼ 18%

▲ 6%

335

315

298

▲ 6%

▲ 6%

1.017

1.094

1.085

▼ 7%

▲ 1%

1200

Amortizare

Alte costuri

Personal

Reparații și…

Alte costuri cu…

0

mil lei

600 400

252 39

200 0

160

800 170

184

Alte costuri cu…

222 46

200

1000

138 252 59

200 0

Costuri înainte de… 1.094

400

315

Amortizare

600

108

Costuri înainte de… 1.017

400

156

Costuri înainte de… 1.085

171

600

800

Personal

136

157

CPT

800

1200

1000

Alte costuri

1000

FIGURA 33 COSTURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2011

298

Reparații și…

mil lei

335

CPT

mil lei

1200

FIGURA 32 COSTURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2012

Amortizare

FIGURA 31 COSTURI DIN ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS 2013

Alte costuri

Costuri operaționale inclusiv amortizare

Personal

Amortizare

Reparații și…

Cheltuieli cu ITC (Inter TSO Compesation)

Alte costuri cu…

Cheltuielile cu congestiile

CPT

Milioane Lei

Pagina I 48

RAPORT ANUAL 2013 Consumul propriu tehnologic TABEL 21 CPT

An

Energie intrată în RET [GWh]

Pierderi [%]

Cost total [mil lei]

Piața

Contracte la termen 2013

2012

2011

40.899

43.628

43.554

2,52%

2,33%

2,48%

222

252

252

Mix de procurare cantitativ

Cost unitar mediu [lei/MWh]

Mix de procurare valoric

56%

229

79% 5%

PZU

13

33%

162

PE

14

11%

303

16%

Total

100%

215

100%

Contracte la termen

72%

241

70%

PZU

13%

197

10%

PE

15%

324

20%

Total

100%

248

100%

Contracte la termen

82%

224

59%

PZU

6%

194

25%

PE

13%

306

15%

Total

100%

233

100%

Costul total cu procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului propriu tehnologic a scăzut cu 12% în 2013 față de 2012, după o stagnare în 2012 față de 2011. Determinantul reducerii costului total în 2013 a fost scăderea costului unitar mediu al tranzacțiilor de achiziționare a energiei pe piețe. Din punct de vedere cantitativ, deși volumul de energie vehiculat în rețea în 2013 a scăzut cu 6% față de 2012 cantitatea aferentă pierderilor tehnologice a înregistrat o creștere ușoară (de la 1018 GWh la 1032 GWh în mărime absolută, de la 2,33% în 2012 la 2,52% în 2013 raportat la energia intrată în rețea) în principal pe fondul intensificării circulațiilor de putere generate din zona Dobrogea către zonele de consum neacoperite de producția locala de energie electrică. Costurile medii la care Transelectrica a achiziționat energie pentru consumul propriu tehnologic au înregistrat următoarele scăderi în 2013 față de 2012: Piața Centralizata a Contractelor Bilaterale (”PCCB”) la termen 5%, piața spot PZU 18%, piața de echilibrare (”PE”) 6%. În primul trimestru al anului 2012 Compania a cumpărat energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în regim reglementat, la prețuri mai mari de la furnizori stabiliți de ANRE. In 2013 mixul de achiziție a fost optimizat în corelare cu evoluția prețurilor pe piețele de energie. Astfel, ponderea energiei cumpărate de pe piața spot (PZU) în mixul de achiziție a fost majorată semnificativ, decizia fiind determinată de anticiparea scăderii accentuate a prețurilor energiei pe piața spot.

13

Piața pentru Ziua Urmatoare (Piața spot)

14

Piața de Echilibrare (Piața de echilibrare în timp real a producției și consumului)

Pagina I 49

RAPORT ANUAL 2013 FIGURA 35 ENERGIA PROCURATĂ COST MEDIU UNITAR VS. CANTITATE

FIGURA 34 MIXUL DE PROCURARE ÎN FUNCȚIE DE CANTITĂȚILE CUMPĂRATE DE PE PIEȚE

2013

56%

2012

33% 72%

2011

13%

82% 0%

25%

11%

PZU

75%

100%

200

2013

1.032 215

2012

1.018 248

2011

1.081 233

15% 6% 13%

50%

PCCB

0

0

50

400

600

800

100

150

200

PE Cost mediu unitar

GWh 1,000 1,200

250 300 lei/ MWh

Pierderi fizice

Congestii Congestiile (restricţiile de rețea) reprezintă situaţia de funcţionare în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranţă în funcţionare a SEN, fiind necesară abaterea de la programul de funcţionare al unitǎţilor de producere rezultat în urma notificǎrilor fizice. Gestionarea situațiilor de congestie se realizează prin modificarea topologiei rețelei și în ultima instanță prin redispecerizarea producției de energie electrică. Redispecerizarea producției are ca efect ieșirea din ordinea de merit rezultată în Piața de Echilibrare costurile suplimentare fiind suportate de către Transelectrica. Aceasta reprezintă o măsură utilizată de Transelectrica doar în situații cerute de menținerea siguranței în funcționare a sistemului de transport. Cheltuielile cu congestiile au înregistrat o scădere în anul 2013 față de anul 2012 datorită unei structuri de producție favorabile în zonele deficitare în perioada retragerilor din exploatare și datorită unui management eficient al congestiilor în Rețeaua Electrică de Transport (RET) din punct de vedere al planificarii și programării operaționale a retragerilor din exploatare. Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale Cheltuielile privind serviciile de sistem funcționale reprezintă schimburile internaționale necontractate de energie electrică cu țările vecine și cheltuielile cu schimburile neplanificate pe piața zilei următoare (PZU). Scăderea cheltuielilor privind serviciile de sistem funcționale cu suma de 7,5 milioane lei, a fost determinată de realizarea unor schimburi neplanificate mai mici față de programul convenit, în sensul exportului, generate de producătorii de energie eoliană. în 2012, centralele eoline au funcționat la capacitate maximă, întrucât nu existau reguli de reducere a lor pe piață, acestea nefiind înscrise încă la Piața de Echilibrare din cauza lipsei reglementărilor. Prin Ordinul ANRE nr. 33/ 30.08.2012, cu aplicabilitate din noiembrie 2012, această problemă a fost reglementată. Mentenanță și reparații Având în vedere obiectivul financiar urmărit al CNTEE “Transelectrica” SA (reducerea volatilității performanței financiare pe baza asigurării surselor de finanțare necesare activității operationale și derulării programelor de investiții pentru modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea RET) în anul 2013 s-au redus cheltuielile cu lucrările de mentenanță cu 21,7% (de la 138 mil lei în 2012 la 108 mil lei), în paralel cu accelerarea cheltuielilor de investiții. Mentenanță Stații și TRAFO Au fost actualizate documentațiile pentru câteva din lucrările aferente proiectului “stații electrice”: Reparație capitală și modernizare stație electrică de transformare 220/ 110/ 20kV Arefu, Reparație capitală și modernizare stație electrică de transformare 220/110/20kV Raureni, Reparație capitală și Pagina I 50

RAPORT ANUAL 2013 modernizare statia 220/110 kV Dumbrava, Mentenanţă Majoră Staţia 400/110/10 kV Cluj Est. În 2014 va fi organizată licitarea etapei de execuţie a acestor lucrări. În cadrul proiectului TRAFO, au fost derulate lucrările de reparaţie capitală la unitățile de transformare din staţiile Munteni (Trafo 2 – 16 MVA) și Focşani Vest (Trafo 1 – 25 MVA), urmând să fie recepţionate în anul 2014 (trimestrul II). Mentenanţă LEA În cursul anului 2013 au fost efectuate lucrări de mentenanţă pe LEA 220 kV d.c. Porţile de Fier - Cetate, Calafat, LEA 400 kV Brazi Vest-Domneşti, borna 10, LEA 400kV Pelicanu – Cernavodă, LEA 400kV Gura Ialomiţei - Cernavodă circ 2, LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja, LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest, LEA 400 kV Gura Ialomiţei - CNE1, LEA 400 kV Lacu Sărat - Gura Ialomiţei. Prin lucrările efectuate au fost eliminate neconformităţile constatate pe aceste LEA (elemente constructive sustrase sau cu parametrii în afara specificaţiilor din normative) sau au fost remediate problemele care puneau în pericol stabilitatea stâlpilor (LEA 400 kV Brazi Vest-Domneşti, borna 10). Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul, comparativ cu anul 2012, au înregistrat o creștere minoră de 1,2%, valoarea aflată sub inflaţia medie anuală, ceea ce a condus la o cheltuială medie cu personalul de 79,1 mii lei/an, în creștere cu 2% faţă de anul anterior. Rezultatul financiar

14

17

EBT

143 Venituri financiare

EBT

Venituri financiare

47

176

Diferențe curs valutar

16

36

Cost dobândă

20

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

EBIT

83

Diferențe curs valutar

EBT

Venituri financiare

Diferențe curs valutar

240

Cost dobândă

2

249

31

EBIT

19

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

FIGURA 38 REZULTATUL FINANCIAR 2011 mil lei

FIGURA 37 REZULTATUL FINANCIAR 2012 mil lei

27

Cost dobândă

260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160

EBIT

mil lei

FIGURA 36 REZULTATUL FINANCIAR 2013

Cheltuieli cu dobânzile Scăderea cheltuielilor cu dobânzile a fost determinată de:  

reducerea volumului mediu al datoriilor purtătoare de dobândă prin efectuarea plăţilor de principal, conform planurilor de rambursare convenite cu băncile creditoare și tendinţa de scădere a indicelui interbancar Euribor la șase luni.

Diferențe de curs valutar Evoluția pierderii nete din diferențe de curs valutar a fost determinată în principal de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale față de monedele străine în care Transelectrica a contractat împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții. Pagina I 51

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 22 EVOLUŢIE DIFERENȚE DE CURS VALUTAR

Lei

31-Dec-13

31-Dec-12

31-Dec-11

13/12

12/11

1 EUR

4,4847

4,4287

4,3197

▲ 1%

▲ 3%

1 USD

3,2551

3,3575

3,3393

▼ 3%

▲ 1%

100 JPY

3,0997

3,8994

4,3178

▼ 21%

▼ 10%

Reducerea soldului împrumuturilor în monedă străină a fost un factor suplimentar care a contribuit la reducerea semnificativă a pierderii nete din diferențe de curs valutar înregistrată în 2013. Ponderea împrumuturilor în monedă străină a scăzut la 80% (31 dec 2013) de la 96% (31 dec 2012), reducând expunerea rezultatelor Companiei la volatilitatea cursului valutar. Venituri financiare Veniturile financiare sunt reprezentate de dobânzile la plasamentele în bănci și dividendele de la filialele Companiei.

mil lei

FIGURA 39 EVOLUȚIA REZULTATULUI FINANCIAR 2011-2013 0

-9

-5 -10 -15

+4 -32

-36

-20

+18

-25 -30

+4

-35

-6

+5 -1

-40 Rezultat 2011

Dobânzi

Diferențe Venituri curs valutar financiare

Rezultat 2012

Dobânzi

Diferențe Venituri curs valutar financiare

Rezultat 2013

Pagina I 52

RAPORT ANUAL 2013 Sinteza rezultatelor – de la profitul operațional înainte de amortizare (EBITDA) la profitul brut (EBT) FIGURA 41 SINTEZA REZULTATELOR 2012

38

0

143 EBT

32 Rezultat financiar

36 47

176

137 Amortizare

0

435

100 EBT

99 16 83

298

EBIT

100

Rezultat financiar

EBT

Rezultat financiar

EBIT

EBIT înainte de zero-profit Activități zero-profit

Amortizare

0

200

EBIT

240

414

Amortizare

249

200

315

EBIT înainte de zero-profit Activități zero-profit

100

9

EBITDA înainte de zero-profit

9 258 EBITDA înainte de zero-profit

300

300

200

500 400

400

593

300

500

EBIT înainte de zero-profit Activități zero-profit

335

400

600

600

EBITDA înainte de zero-profit

500

FIGURA 42 SINTEZA REZULTATELOR 2011 mil lei

600

mil lei

mil lei

FIGURA 40 SINTEZA REZULTATELOR 2013

TABLE 23 PROFITABILITATE

Profitabilitate

2013

2012

2011

EBITDA

46,5%

34,7%

35,6%

EBIT

20,3%

8,3%

11,2%

EBT

16,4%

4,0%

6,4%

RORA (EBIT/ Active fixe)

9,5%

3,0%

6,0%

ROE (Profit net/ Capital propriu)

7,7%

1,4%

4,5%

5,5%

1,9%

4,1%

Profit net pe acțiune (lei)

2,741

0,470

1,500

Dividend pe acțiune (lei)

2,228*

0,404

1,100

15

Marje

Rentabilitate

16

17

ROCE (NOPAT / Capital angajat) Indicatori pe acțiune

Comentariu de sinteză Anul 2013 a marcat o creștere semnificativã a profitabilitãții operaționale (EBITDA ▲47%, de la 398 milioane lei în 2012 la 584 milioane lei). Factorii care au determinat această îmbunătăţire au fost:

15 Marjele sunt calculate exclusiv pe baza rezultatelor și veniturilor din activitățile cu profit permis (prin eliminarea influentei activităților zero-profit) 16 Indicatorii de rentabilitate sunt calculați pe baza soldurilor de sfârșit de an ale activelor fixe și capitalurilor proprii și angajate

17 NOPAT = EBIT x (1 - cota de impozitare a profitului) Pagina I 53

RAPORT ANUAL 2013 

Creșterea veniturilor operaţionale aferente activităților cu profit permis, susţinută de creșterea subsţantială a tarifelor reglementate aprobate de ANRE (+12,7% pentru serviciul de transport și +6,5% pentru serviciul de sistem funcțional) ce a compensat atât reducerea volumului tarifat de energie (-3,9%) cât și diminuarea veniturilor obținute din alocarea capacității de interconexiune.Reducerea costurilor operationale (-12% excluzând amortizarea, -7% încluzând amortizarea), cele mai importante reduceri fiind înregistrate la procurarea energiei pentru acoperirea CPT (12%), întreţinere și reparaţii rețea (-22%), alte cheltuieli de exploatare în special serviciile executate de terţi (-18%); cheltuiala cu amortizarea a crescut cu 6% determinata de valoarea importanta a echipamentelor puse în funcțiune.

Astfel, EBITDA din activități cu profit permis a crescut cu ▲43%, de la 414 milioane lei la 593 milioane lei. Suplimentar, pierderea din activitățile zero-profit generată de serviciile de sistem tehnologice, a fost ameliorata în 2013 fata de 2012 (-9 milioane lei de la -16 milioane lei). Pierderea financiară a fost diminuată (de la -36 milioane lei la -9 milioane lei). Factorii care au determinat aceasta evolutie au fost: 

Reducerea pierderii din diferențe de curs valutar, determinata de efectul combinat al deprecierii mai putin abrupte a Leului fata de Euro, pe de o parte, și reducerea expunerii valutare la nivelul datoriei financiare a companiei prin rambursarile ratelor scadente la creditele în moneda straina, pe de alta parte.Reducerea cheltuielilor cu dobânzile, determinata de reducerea volumului mediu al creditelor pe parcursul anului 2013 prin rambursarea ratelor scadente la credite, pe de o parte, și de scăderea indicelui interbancar Euribor în funcție de care sunt calculate dobanzile pentru o parte importanța a imprumuturilor, pe de alta parte.

Astfel, EBT a crescut de cca. 5 ori, de la 47 milioane lei la 240 milioane lei. Creșterea a fost sustinuta în primul rand de imbunațatirea substantiala a profitului operational, o contribuție secundara avand diminuarea pierderii financiare. Indicatorii de randament au înregistrat creșteri importante impulsionate de rezultatele operaționale îmbunătățite substanțial.

lei

FIGURA 43 INDICATORI DE RANDAMENT 2.74

3.00

2.23

2.50 2.00 1.50

1.50 1.10

1.00

0.47 0.40

0.50 0.00 2011 Profit net pe acțiune

2012

2013

Dividend pe acțiune

Indicatorii pe acțiune au înregistrat o creștere semnificativă după valorile modeste din anul 2012.

Pagina I 54

RAPORT ANUAL 2013

5.2. Bilant – poziția financiară TABEL 24 BILANT

Milioane Lei

2013

2012

2011

13/12

12/11

3,573

3,683

3,552

▼ 3%

▲ 4%

Imobilizări necorporale

45

51

51

▼ 11%

▼ 1%

Imobilizări financiare

52

52

52

▼ 0%

▼ 0%

3,671

3,787

3,656

▼ 3%

▲ 4%

37

40

42

▼ 8%

▼ 4%

Clienți și conturi asimilate

844

823

1,171

▲ 3%

▼ 30%

Numerar și echivalente de numerar

601

295

305

▲ 103%

▼ 3%

0

0

7

Total

1,482

1,158

1,525

▲ 28%

▼ 24%

ACTIVE TOTALE

5,153

4,945

5,181

▲ 4%

▼ 5%

Împrumuturi

951

955

943

▲ 3%

▲ 1%

Alte datorii

596

603

414

▼ 1%

▲ 46%

1,547

1,558

1,358

▲ 1%

▲ 15%

Împrumuturi

226

199

202

▼ 2%

▼ 2%

Alte datorii

766

758

1,196

▲ 1%

▼ 37%

Total

992

957

1,399

▲ 0%

▼ 32%

Datorii totale

2,539

2,514

2,757

▲ 1%

▼ 9%

Capitaluri proprii

2,614

2,431

2,424

▲ 8%

▲ 0%

CAPITALURI PROPRII și DATORII

5,153

4,945

5,181

▲ 4%

▼ 5%

Active imobilizate Imobilizări corporale

Total Active circulante Stocuri

Impozit pe profit de recuperat

Datorii pe termen lung

Total Datorii pe termen scurt

Active Activele imobilizate au înregistrat o scădere ușoară în 2013 pe fondul volumului redus de investiții, inferior amortizării anuale a activelor fixe. Activele circulante au înregistrat o creștere semnificativă în 2013 la nivelul numerarului, determinată de îmbunătățirea substanțială a fluxului de numerar din activitățile operaționale și de infuzia de lichidități de la finalul anului din vânzarea emisiunii de obligațiuni. Datorii și capitaluri proprii Datoriile pe termen lung au înregistrat o ușoară scădere în 2013. Rambursările ratelor scadente au fost compensate de emisiunea de obligațiuni de la finalul anului. Pe de alta parte, la 31 decembrie 2013, Compania a reclasificat porțiunea pe termen lung a împrumutului BEI 20864 în valoare de 32.683.839 din cadrul datoriilor pe termen lung în datorii curente, reducând astfel soldul de la finalul anului. Reclasificarea a aparut ca urmare a neconformarii cu nivelul solicitat printr-un covenant bancar. Pagina I 55

RAPORT ANUAL 2013 Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere ușoară în 2013 determinată de reclasificarea menționată mai sus. Capitalurile proprii au înregistrat o creștere în 2013 determinată în principal de profitul semnificativ al exercițiului financiar, creditat în rezultatul reportat. Procesul de restructurare a mixului de finanțare – efectul asupra poziției datoriei financiare Anul 2013 a marcat elaborarea unui plan articulat de restructurare a datoriilor financiare conform orientării cadru stabilite prin planul de administrare pentru perioada 2014-2017. În cadrul acestui demers a fost aprobat un program de finanțare prin obligațiuni, plafonat la o valoare cumulată de 900 milioane lei pentru perioada 2014-2017. De asemenea, în anul 2013 Transelectrica a executat prima tranzactie majoră de finanțare pe piața de capital prin instrumente de credit (emisiunea de obligațiuni negarantate de 200 milioane lei la dobândă fixă cu maturitate cinci ani). Introducerea obligațiunilor în mixul de finanțare a indus efecte benefice care vor fi valorificate inclusiv pe termen mediu și lung, diversificând opțiunile de finanțare și reducând astfel riscul restricționării creditării pe canalele tradiționale (de exemplu prin atingerea alocarilor maxime de credit în cazul băncilor de relație). Poziția confortabilă de lichiditate, mixul de finanțare diversificat și vizibilitatea crescută a surselor de finanțare pe termen mediu au constituit suportul principal al stabilizării perspectivei ratingului de credit al Companiei de agenția Moody’s Investors Service (de la Ba2 negativ la Ba2 stabil). Totodată, flexibilitatea în utilizarea fondurilor atrase prin obligațiuni permite o restructurare dinamică a datoriei financiare în funcție de evoluția anticipată a ratelor de dobândă și a cursului valutar. Efectele emisiunii de obligațiuni asupra structurii datoriei financiare FIGURA 44 INSTRUMENTDiversificarea surselor de finanțare Introducerea obligațiunilor în structura canalelor de finanțare reduce riscul de finanțare determinat de posibilitatea restricționării creditării pe canalele bancare tradiționale (atingerea alocărilor maxime de credit de catre bancile cheie de relație)

100% 55%

45%

75% 50%

BEI, BERD, BIRD

38%

Bănci

45%

25%

Obligațiuni

17% 0% 2012Reducerea expunerii la riscul valutar Atragerea finanțării în lei atenuează discrepanța existentă între moneda de finanțare și moneda operaționala dominantă a Companiei (currency mismatch), îmbunătățind predictibilitatea costurilor financiare și reducând astfel riscul erodarii rezultatelor și fluxurilor de numerar operaționale pe fondul unor evoluții nefavorabile pe piața valutară. Emisiunea de obligațiuni din dec-2013 a contribuit la creșterea ponderii monedei operaționale în structura datoriilor financiare de la 4% la finalul anului 2012 la 20% la finalul anului 2013

2013

FIGURA 45 MONEDA 100% 80%

96% 75% 50%

Monede străine Leu

25% 20%

4%

0% 2012

2013

Pagina I 56

RAPORT ANUAL 2013

FIGURA 46 RATA DOBANZIIReducerea expunerii la riscul ratei dobanzii Atragerea finanțării la rate fixe de dobandă îmbunătățeste predictibilitatea costurilor financiare, reducând expunerea rezultatelor și fluxurilor de numerar operaționale la riscul unor evoluții nefavorabile pe pietele interbancare. Emisiunea de obligațiuni din dec-2013 a contribuit la creșterea ponderii ratelor fixe de dobandă în structura datoriilor financiare de la 36% la finalul anului 2012 la 47% la finalul anului 2013

100% 80%

58%

73%

60% Variabilă

40% 42% 27%

20% 0% 2012

2013

18Creșterea maturitatii medii Atragerea de finanțări cu durate extinse de rambursare reduce presiunea pe termen scurt asupra lichidităților și diminuează riscul de refinanțare asociat. Creșterea maturității medii contribuie la echilibrarea profilului de rambursare cu capacitatea activelor Companiei de a genera venituri

Fixă

FIGURE 47 MATURITATE MEDIE

Total

(ANI)

3.6

Obligațiuni

5.0

Bănci

3.3 0

2

4

6

18

Maturitatea medie este calculată ca durată medie de rambursare a împrumuturilor (medie a duratelor până la data de rambursare pentru fiecare plată de principal conform planurilor de rambursare convenite cu creditorii)

Pagina I 57

RAPORT ANUAL 2013

5.3. Fluxul de numerar TABLE 25 FLUXUL DE NUMERAR

2013

2012

2011

13/12

12/11

599

429

489

▲ 39%

▼ 12%

15

69

110

▼ 79%

▼ 37%

Dobânzi și impozite platite

-69

-44

-63

▲ 56%

▼ 30%

Numerar net din activitatea operațională

544

455

536

▲ 20%

▼ 15%

Achizitii de imobilizari corporale și necorporale

-251

-393

-357

▼ 36%

▲ 10%

Încasari din activitatea de investiții

19

16

20

▲ 20%

▼ 20%

-232

-377

-337

▼ 39%

▲ 12%

11

190

135

▼ 94%

▲ 41%

200

0

0

-189

-197

-165

▼ 4%

▲ 20%

-30

-80

-8

▼ 63%

▲ 843%

-8

-87

-38

▼ 91%

▲ 130%

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor

305

-9

162

▼ 3388%

▼ 106%

Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie

295

305

143

▼ 3%

▲ 113%

Numerar și echivalente de numerar la sfarșitul anului

601

295

305

▲ 103%

▼ 3%

milioane Lei Activitatea operationala Flux de numerar înaintea modificarilor capitalului circulant Modificari ale capitalului circulant

Activitatea de investiții

Numerar net din activitatea de investiții Activitatea de finanțare Trageri din imprumuturi Încasări din emisiunea de obligațiuni Rambursări împrumuturi Dividende plătite Numerar net din activitatea de finanțare

-

-

Pagina I 58

RAPORT ANUAL 2013

FIGURA 48 FLUX DE NUMERAR 2013

601 -8 -232 544 295

Creșterea semnificativă a numerarului a fost determinată de fluxul substanțial de lichidități generat în activitățile operaționale - susținut de tarifele majorate care au compensat scăderea volumului tarifat și de reducerea costurilor operaționale - și de volumul redus de investiții. FIGURA 49 FLUX DE NUMERAR 2012

295 -87 -377 455 305

Scăderea ușoară a numerarului a fost determinată de contracția fluxului de lichidități generat în activitățile operaționale pe fondul reducerii volumului tarifat în condițiile menținerii tarifelor la nivelul anului precedent și de volumul ușor mărit de investiții FIGURA 50 FLUX DE NUMERAR 2011

305 -38 -337 536 143

Creșterea numerarului a fost determinată de fluxul semnificativ de lichidități generat în activitățile operaționale susținut de creșterea volumului tarifat și de creșterea tarifelor

Pagina I 59

RAPORT ANUAL 2013

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Pagina I 60

RAPORT ANUAL 2013

6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE 6.1. România în context european 6.1.1. Proiecte de interes comun România – parte a coridorului european prioritar Nord-Sud electricitate România face parte din coridorul prioritar nr. 3 privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est” (en. „NSI East Electricity”): interconexiuni și linii interne în direcţiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile. Statele membre implicate: Bulgaria, Republica 19 Cehă, Germania, Grecia, Croaţia , Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia.

Proiecte de interes comun la nivel european Regulamentul (UE) nr. 347/ 2013 facilitează implementarea promptă a proiectelor de interes comun, prin fluidizarea, coordonarea mai îndeaproape și accelerarea procedurilor de autorizare și prin îmbunătăţirea participării publicului; prevede norme și linii directoare privind alocarea transfrontalieră a costurilor și stimulente legate de risc pentru proiectele de interes comun; stabileşte condiţiile de eligibilitate pentru proiectele de interes comun care vor beneficia de asistenţă financiară din partea UE.

Proiectele de interes comun incluse pe lista UE în care Transelectrica este implicată Coridorul european prioritar Nord-Sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est FIGURA 51 PROIECTE DE INTERES COMUN

(NSI East Electricity) 

Grupul de proiecte România-Serbia Linia de interconexiune Resita (România) – Pancevo (Serbia)  Linia interna Porțile de Fier – Reșița  Linia interna Reșita - Timișoara  Linia interna Timișoara - Arad 

   

Grupul de proiecte România-Bulgaria Linia interna Cernavodă - Stâlpu Linia interna Gutinaș - Smârdan Linia interna Gădălin - Suceava

Proiectele sunt prevazute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1391/ 2013

19

În funcţie de data aderării Croaţiei

Pagina I 61

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 26 FACILITĂȚI INTRODUSE PENTRU PROIECTELE DE INTERES COMUN, LA NIVEL NAȚIONAL

Fluidizarea procesului de eliberare a avizelor/ autorizatiilor la nivel național

Departamentul pentru Energie a fost desemnat, în baza Memorandumului aprobat în ședinta de Guvern din 30 octombrie 2013, ca Autoritate Națională Competentă responsabilă cu facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, conform Regulamentului 374/ 2013

Stimulare prin mecanisme de reglementare

Proiectele PCI beneficiază de un supliment de 0,5% peste rata reglementată de rentabilitate a activelor (Ordin ANRE nr. 53/ 2013)

Conform Regulamentului nr. 347/ 2013, aceste proiecte sunt eligibile pentru obținerea de asistență financiară din partea Uniunii sub formă de granturi pentru studii și instrumente financiare. De asemenea, aceste proiecte pot fi eligibile pentru asistență financiară din partea Uniunii și sub formă de granturi pentru lucrări dacă îndeplinesc simultan criteriile: a) analiza cost-beneficiu a proiectului oferă dovezi cu privire la existența unor externalități pozitive semnificative precum siguranța în aprovizionarea cu energie, solidaritatea sau inovarea; b) proiectul a primit o decizie de alocare transfrontalieră a costurilor; c) proiectul nu este viabil din punct de vedere comercial, conform planului de afaceri și altor evaluări efectuate, în special de către potențiali investitori sau creditori sau autoritatea națională de reglementare.

6.1.2. Proiecte regionale de integrare a pieţelor nationale de energie Proiectul de cuplare a pieţelor de energie electrică RO-HU-SK-CZ și de implementare a alocării implicite a capacităţii de transport transfrontaliere pe orizontul de timp day-ahead Consiliul Uniunii Europene (4 februarie 2011) și Consiliul pentru Transport Telecomunicații și Energie (28 februarie 2011) au stabilit sarcini pentru ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei), reglementatorii naționali și Operatorii de Transport și de Sistem europeni privind anul 2014 ca termen limită pentru realizarea unei piețe de energie pe deplin funcţională la nivel paneuropean. Modelul țintă, bazat pe principiul de cuplare a regiunilor prin preţ (en. ”Price Coupling of Regions” - PCR) utilizează un algoritm unic de corelare a ofertelor și de stabilire a preţului și a fost implementat cu rol pilot în regiunea central-nord-vestică europeană, urmând ca treptat aria de cuprindere a mecanismului să se extindă către alte regiuni. Din punctul de vedere al pieţei de energie electrică, România este inclusă în Regiunea 8 – Europa de Sud și Est (Regulamentul UE nr. 714/ 2009 și Memorandumul Comunitaţii Energetice din sud-estul Europei), regiune cu o structură eterogenă atât din punct de vedere legislativ (state membre UE și state care nu sunt încă membre UE pentru care nu există obligativitatea implementării cadrului legislativ comunitar) cât și din punct de vedere al stadiului implementării mecanismelor de piaţă în domeniul energiei. În cadrul regiunii termenul de implemenare a unei pieţe regionale a fost agreat pentru 2015 2016. În aceste condiţii și pentru evitarea declansării procedurii de infringement, entităţile implicate (MECMA, ANRE, Transelectrica și OPCOM) au demarat un proces consultativ cu partenerii de interconexiune din regiunea central-est europeană (Ungaria, Republica Ceha și Slovacia), regiune în care din septembrie 2012 funcţionează o piaţă cuplată. Angajamentul ferm, la nivel de Guvern, privind participarea României la acest proiect, s-a concretizat prin semnarea în luna octombrie 2012 a Memorandumului privind aderarea României la proiectul de cuplare a pieţelor de energie electrică din Republica Cehă, Ungaria și Slovacia. Pagina I 62

RAPORT ANUAL 2013 Pe baza acestui Memorandum, Transelectrica, OPCOM și ANRE au semnat în iulie 2013 Memorandumul de cooperare cu cele trei tări, în vederea iniţierii negocierilor de participare la acest proiect regional. Modelul ţintă al viitoarei pieţe regionale furnizează o viziune pe termen mediu pentru o implementare progresivă a cadrului de piaţă european în vederea unei alocări eficiente a capacităţilor de interconexiune și a managementului congestiilor prin mecanisme de piaţă. Caracteristicile soluţiei sunt următoarele:         

utilizează un algoritm unic de corelare a ofertelor și stabilire a preţului; oferă un preţ unic dacă interconexiunile permit realizarea programelor comerciale stabilite prin mecanisme de piaţă; stabileste zone diferite de preţ ori de cate ori apar congestii; stabileşte un raport optim eficienţă/costuri; se face alocare implicită numai pe orizontul de timp day-ahead (alocarile anuale, lunare și intra-day rămân explicite, conform principiilor în vigoare acum); se păstrează mecanismele existente în pieţele naţionale (ofertare, settlement și clearing); nu se rezervă capacitate pentru alocarea implicită – se alocă ceea ce rămâne de la alocarea anuală și lunară; se păstrează modul de calcul al NTC/ATC, iar alocarea de capacitate se face pe baza ATC (flow based va fi o etapă ulterioară în dezvoltarea proiectului); în cazul unei situaţii de urgenţă în care nu se poate realiza cuplarea pieţelor, se realizează decuplarea și se face alocare explicită, conform mecanismelor implementate în acest moment în România.

În cursul anului 2013 a fost definitivat și agreat High level market design și calendarul de implementare, termenul de finalizare al proiectului și de intrare în exploatare comercială a pieţei cuplate între România, Ungaria, Slovacia și Cehia fiind 11 noiembrie 2014. Din anul 2015 se va trece la o noua etapă în cadrul procesului de implementare a pieţei unice europene de energie electrică, respectiv cuplarea cu celelalte ţări din regiunea central est și apoi cuplarea cu regiunea nord-central-vest.

6.2. Sistemul de promovare a energiei verzi România susține investițiile în producția de energie cu impact redus asupra mediului înconjurător printr un sistem de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie (E - SRE). Acest sistem a fost implementat în vederea atingerii țintelor stabilite prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2001/ 77 privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. Legislația europeană nu impune statelor membre implementarea unei anumit sistem de susținere a energiei verzi. România a optat pentru sistemul de certificate verzi combinat cu cote anuale obligatorii pentru furnizori, ca model de promovare a energiei verzi.

Modul de funcționare a sistemului de promovare energiei produse din surse regenerabile de energie Sistemul constă în acordarea de certificate verzi producătorilor de E-SRE, care sunt vândute ulterior prin mecanisme concurențiale către furnizorii de energie electrică, cărora li se impune obligația achiziției unui număr de certificate verzi în funcţie de cantitatea de energie furnizată de aceştia consumatorilor finali. Prețul certificatelor verzi este suportat, în final, de consumatorii de energie electrică.

Pagina I 63

RAPORT ANUAL 2013 Cadrul legislativ Pentru centralele acreditate de ANRE pana la 31 dec 2013. ( OUG 57/2013) Eolian

2 CV/MWh pâna în anul 2017 și 1 CV/MWh începând cu anul 2018 (1 CV amanat pana în 31 martie 2017)

Fotovoltaic

6 CV/MWh (2CV amanate pana în ( 1 CV amanat pana în 31 martie 2017)

Microhidro (noi)

20

3 CV/MWh (1 CV amanat pana în 31 martie 2017)

Prin Legea 23/2014 pentru centralele acreditate de ANRE dupa data de 14.03.2014 (data publicarii în MO): Eolian

0,5 CV/MWh pâna în anul 2017 și 0,25 CV/MWh începând cu anul 2018

Fotovoltaic

3 CV/MWh

Microhidro

0,7 CV/MWh

Raportul ANRE privind supracompensarea producătoriilor de energie verde În martie 2013 ANRE a publicat un raport de analiză privind supracompensarea în cadrul sistemului de promovare prin certificate verzi a producătorilor E-SRE, pentru anul 2012. Concluziile raportului stabilesc că pentru evitarea supracompensarii numarul certificatelor verzi acordate producătorilor de E-SRE ar trebui redus. Amânarea acordării unui număr de certificate verzi Prin OUG nr. 57/2013 a fost amânată acordarea unui numar de certificate verzi incepand cu 1-Iulie-2013 (aplicabil producătoriilor din surse regenerabile acreditati de ANRE pentru schema suport pana la 31dec-2013), astfel: Eolian

Amânare acordare 1 CV/MWh (până la 1-Ian-2018)

Fotovoltaic

Amânare acordare 2 CV/MWh (până la 1-Apr-2017)

Microhidro

Amânare acordare 1 CV/MWh (până la 1-Apr-2017)

Decretul nr. 270/2014 a promulgat Legea pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Reducerea numărului de certificate verzi Prin HG nr. 994/2013 a fost redus numărul de certificate verzi acordate producătoriilor de E-SRE (reducere aplicabilă producătoriilor acreditați de ANRE pentru schema suport începând cu 1-ian-2014): Eolian

0,5 CV/MWh ( de la acreditare până în 2017) 0,25 CV/ MWh (începând 2018)

Fotovoltaic

3 CV/MWh (de la acreditare)

Microhidro*

0,7 CV/MWh (de la acreditare)

20 Microhidro: centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW Pagina I 64

RAPORT ANUAL 2013 Scutirea parțială a consumatorilor industriali din sectoare energointensive de la obligația susținerii energiei verzi Autoritățile române consideră, în limitele impuse de legislația europeană în domeniul concurenței, degrevarea parțială a marilor consumatori industriali de obligația plății certificatelor verzi, ca opțiune în vederea menținerii competitivității pe piețele externe a Companiilor din industriile energointensive dar și pentru continuarea susținerii energiei verzi prin evitarea reducerii semnificative a bazei de consumatori industriali care contribuie în prezent la susținerea sistemului de promovare a energiei regenerabile. Impactul instălarii de capacități semnificative de producție din surse regenerabile asupra operațiunilor Transelectrica 

Creșterea nivelului pierderilor tehnologice (accentuarea asimetriei geografice între centrele de producție și zonele de consum determinată în principal de concentrarea masivă a centralelor electrice eoliene în zona Dobrogea) Creșterea necesarului de rezerve de sistem pentru compensarea intermitenței producției din sursele regenerabile, în scopul asigurării funcționării sigure a SEN Întărirea rețelei de transport pentru eliminarea congestiilor structurale prin extinderea rețelei și/sau creșterea capacității de transport pe liniile existente în zonele cu potențial mărit de congestionare (situație cauzată în principal de concentrarea masivă a centralelor electrice eoliene în zona Dobrogea)

 

6.3. Certificare Operator de Transport și Sistem Legislația europeană, prin setul de reglementări adoptat la nivelul Uniunii Europene în anul 2009 privind piața comuna de energie electrică și gaze naturale cunoscut sub denumirea „Pachetul al treilea legislativ 21 Energie” , instituie o serie de reguli care urmăresc asigurarea liberei competiţii, intensificarea concurenţei, creșterea competitivităţii și o capacitate crescută de alegere acordată consumatorului final. În acest sens s-au stabilit măsuri ce vizează eliminarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul sectorului ce pot genera un impact negativ asupra liberei concurenţe. Mai exact măsurile prevăd independenţa operatorilor reţelelor de transport de orice interese comerciale din zona concurenţială a sectorului energetic (producere și furnizare) în vederea asigurării accesului liber nediscriminatoriu la reţelele de transport a tuturor participanților la piața de energie. Prin reguli de separare clară a controlului operaţional și a acordării accesului la rețea de interese comerciale din zona producerii și furnizării se elimină riscul utilizarii poziţiei monopoliste deţinute de operatorii reţelelor de transport în scopul facilitării afacerilor pentru Companiile de producere/furnizare afiliate acestora, prin blocarea accesului competitorilor la piață în mod arbitrar/ discriminatoriu.

21

Directiva 2009/72/CE, Regulamentul 2009/714/CE (energie electrică)

Directiva 2009/73/CE, Regulamentul 2009/715/CE (gaze naturale) Regulamentul 2009/713/CE (energie electrică și gaze naturale) Pagina I 65

RAPORT ANUAL 2013 Ownership Unbundling FIGURA 52 OWNERSHIP UNBUNDLING

Entitate integrată vertical

Producție

Furnizare

OTS (OU) Rețea de transport

Operator de sistem separat de zona concurențială a sectorului la nivelul proprietății asupra rețelei  

Zona concurențială a sectorului energiei electrice 

Rețeaua de transport este în proprietatea directă a operatorului de transport; Controlul operațional asupra rețelei de transport aparține operatorului rețelei care derulează operațiunile curente ale rețelei, autorizează accesul noilor utilizatori la rețea și planifică dezvoltarea infrastructurii de transport; Acționarii principali ai operatorului rețelei de transport nu dețin pachete semnificative de acțiuni în Companii ce derulează afaceri în zona concurențială a sectorului (producere, furnizare).

Independent System Operator FIGURA 53 ISO

Entitate integrată vertical

Producție

Furnizare

OTS (ISO) Rețea de transport

Zona concurențială a sectorului energiei electrice

Operator de sistem independent de zona concurențială a sectorului  Rețeaua de transport rămâne în proprietatea entității integrate vertical; Controlul operațional asupra rețelei de transport este transferat unui operator independent (ISO) care derulează operațiunile curente ale rețelei, autorizează accesul noilor utilizatori la rețea și planifică dezvoltarea infrastructurii de transport; Acționarii principali ai operatorului rețelei de transport nu dețin pachete semnificative de acțiuni în Companii ce derulează afaceri în zona concurențială a sectorului (producere, furnizare).

Independent Transmission Operator FIGURA 54 ITO

Operator de transport independent Entitate integrată vertical

Reglementator Control strict  

Producție

Furnizare

Zona concurențială a sectorului energiei electrice

Reţea de transport

Rețeaua de transport rămâne în proprietatea entității integrate vertical; Controlul operațional asupra rețelei de transport este menţinut în interiorul entității integrate vertical care deruleaza operațiunile curente ale rețelei, autorizează accesul noilor utilizatori la rețea și planifică dezvoltarea infrastructurii de transport; Aceiași acționari dețin pachete majoritare de acțiuni atât la operatorul rețelei de transport cât și în Companii ce derulează afaceri în zona concurențială a sectorului (producere, furnizare); Nivelul de supraveghere și control este sporit pentru a preveni abuzul de poziție dominantă.

Separarea patrimonială și juridică a operatorului rețelei de transport reprezintă o caracteristică comună celor trei modele (operatorul rețelei de transport are personalitate juridică proprie). OU (ownership unbundling) este modelul de bază propus în Directiva 72/2009/CE, reprezentând opţiunea creditată de Comisia Europeană cu cele mai mari şanse pentru atingerea scopului procesului de unbundling datorită caracteristicilor structurale superioare celorlalte două modele. ISO (independent system operator) și ITO sunt determinate de situații particulare de organizare și proprietate asupra sectorului. La nivelul UE certificarea OTS-urilor este într-un stadiu avansat dar nu este Pagina I 66

RAPORT ANUAL 2013 complet încheiată. ISO este un model de trecere către modelul țintă (ownership unbundling), destinat entităţilor care în anul 2009 erau integrate pe verticală.

Transelectrica a obţinut certificarea pe baza modelului ISO (Ordinul ANRE nr. 90/ 2013). În conformitate cu art.31 alin. (3) din Legea energiei și a gazelor naturale nr.123/ 2012 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/ 2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica “– SA și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale “Transgaz “- SA Mediaș, precum și cu legislația comunitară în domeniul energiei electrice (Regulamentul CE nr.714/ 2009 și Directiva CE nr.72/ 2009), Transelectrica a desfășurat acțiunile legate de procedura de certificare a Operatorului de Transport și de Sistem. În aceste condiții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Compania a depus la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cererea de certificare nr.11032/ 05.04.2013, înregistrată cu nr.18175/ 09.04.2013 și documentele justificative necesare procesului de certificare. În urma analizei cererii de certificare și a documentelor justificative depuse, președintele ANRE a emis o decizie de certificare preliminară a Transelectrica ca operator de transport și de sistem (Decizia 2213/ 02.08.2013), urmată de certificarea finală a Companiei ca operator de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Certificarea a fost acordată prin Ordinul ANRE nr.90/ 11.12.2013 privind aprobarea certificării Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica “ – SA ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic național, publicat împreună cu Avizul CE nr. C(2013) 6891 din 14.10.2013 în MO nr. 793/ 17.12.2013. În conformitate cu Ordinul ANRE nr.90/2013, sa aprobat certificarea finală a Transelectrica ca operator de transport și sistem al SEN, condiționat de îndeplinirea în termen de 6 luni a măsurilor precizate în normativul menționat.

6.4. Schimbări semnificative în cadrul de reglementare 6.4.1. Metodologia de stabilire a tarifelor de transport 22

Elementele fundamentale ale metodologiei au rămas neschimbate (modelul RPI-X bazat pe plafonarea venitului, cicluri multianuale de reglementare cu revizuiri anuale ale tarifelor, structura costurilor recunoscute în tarif, mecanismul de compensare anuala a erorilor de prognoză, utilizarea energiei ca bază exclusivă de facturare, sistemul de tarifare zonal aplicat pentru introducerea și extragerea energiei în/din retele). TABEL 27 PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE LEGISLAȚIEI INTRODUSE PRIN ORDINUL ANRE 53 2013

Noua metodologie

Vechea metodologie

(Ord. ANRE 53/ 2013)

(Ord. ANRE 60/ 2007)

Tarifele sunt revizuite la 1 iulie (a treia perioada de reglementare va incepe la 1 iulie 2014)

Tarifele erau revizuite la 1 ianuarie

Efect Pozitiv: Compensarea în interiorul anului financiar a unor erori de estimare/prognoza a valorilor recunoscute în tarif pentru semestrul I al anului prin încorporarea corecţiilor în tarif odată cu revizuirea acestuia la 1 iulie. Beneficiul compensării

RPI – X: sintagma utilizată pentru a descrie două caracteristici principale ale modelului de reglementare a tarifului: indexarea costurilor recunoscute cu inflaţia (en. ”Retail Price Index”) și limitarea costurilor operaţionale prin aplicarea unui factor de eficienţă prestabilit (X) 22

Pagina I 67

RAPORT ANUAL 2013 Noua metodologie

Vechea metodologie

(Ord. ANRE 53/ 2013)

(Ord. ANRE 60/ 2007)

Efect interimare a erorilor de prognoză constă în atenuarea potenţialelor diferențe semnificative între venitul obtinut efectiv și venitul reglementat.

Posibilitatea recuperării prin tarif a sumelor facturate devenite necolectabile (în categoria “costuri necontrolabile” s-a inclus un punct suplimentar referitor la recunoasterea costurilor cu pierderi din creanţe stabilite prin hotarare judecătorească)

Posibilitatea recuperării creanţelor necolectabile nu era prevăzută

Pozitiv: permite Companiei recunoaşterea în tarif a pierderilor din creanţe necolectabile după parcurgerea tuturor etapelor legale de recuperare de la debitori (înscrierea la masa credală și acţionarea în instanţă a clienţilor rău platnici, în termenul legal de prescriere a datoriilor).

Reportarea și recuperarea ulterioară a veniturilor ce determină depăşirea pragului maxim de creștere anuală a tarifelor

Nu există posibilitatea recuperării veniturilor ce determinau depăşirea pragului maxim de creștere anuala a tarifelor

Pozitiv: permite Companiei recuperearea ulterioară a veniturilor în cazurile în care corecţiile anuale conduc la depăşirea plafonului maxim de creștere anuală a tarifelor.

Veniturile obţinute din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate pentru finanţarea investiţiilor pentru menţinerea si/sau creșterea capacităţii de interconexiune transfrontalieră (în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) al Regulamentului CE nr. 714/2009). Aceste venituri constituie surse de finanţare a investiţiilor pentru creșterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine, care fac parte din planul de investiţii aprobat de ANRE pentru o perioada de 23 reglementare . Activele ce au ca sursă de finanţare veniturile obţinute din alocarea capacităţii de

Veniturile obtinute din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune erau considerate integral în calculul venitului reglementat din tarif (in sensul reducerii venitului reglementat cu valoarea acestor venituri)

Neutru: Deşi alocarea veniturilor obţinute din licitarea capacităţii de interconexiune pentru investiţii în menţinerea şi/sau creșterea capacităţii de interconexiune are urmatoarele efecte directe: (i) furnizează o sursă suplimentară de finanţare pentru investiţiile în capacitatea de interconexiune transfrontalieră (ii) scoate aceste venituri din calculul venitului reglementat (în acest fel veniturile obţinute din interconexiuni nu mai diminuează venitul reglementat) neincluderea investiţiilor rezultate în BAR neutralizează efectele menționate mai sus, din punct de vedere al rentabilităţii financiare.

23

Veniturile neutilizate în scopurile menționate mai sus, se includ în veniturile obtinute din alte activități ce utilizeaza resursele recunoscute pentru desfasurarea activității de transport, pana la o suma maxima aprobata de ANRE, suma determinata ca diferența dintre veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune prognozate și valoarea planificata a investitiilor pentru creșterea capacitatii de interconexiune, din planul de investitii aprobat de ANRE. Veniturile ramase sunt plasate de catre CNTEE Transelectrică SA intr-un cont intern separat al acestuia pana în momentul în care pot fi cheltuite pentru investitii aferente creșterii capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine.

Pagina I 68

RAPORT ANUAL 2013 Noua metodologie

Vechea metodologie

(Ord. ANRE 53/ 2013)

(Ord. ANRE 60/ 2007)

Efect

interconexiune utlizate pentru finantarea investitiilor în creșterea capacităţii de interconexiune, nu sunt incluse în BAR. Calcularea prețului mediu de procurare a energiei necesare acoperirii consumului propriu tehnologic în transport pe baza prețurilor formate pe piața liberă Prețul mediu de procurare a energiei necesare acoperirii CPT era stabilit de ANRE

Neutru: Transelectrica cumpără energia electrică necesară compensării pierderilor din piața liberă. Astfel, chiar dacă istoric au existat diferențe atât între prețul mediu al pieței și prețul mediu aferent tranzacţiilor de cumpărare realizate de Transelectrica pe piața la termen PCCB și pe piața spot PZU, cât și la nivelul ponderilor celor doua pieţe în mixul de achiziţie faţă de ponderile utilizate pentru calculul prețului mediu reglementat, noua prevedere metodologică asigură un nivel rezonabil de corelare între prețul recunoscut în tarif și prețurile plătite de Transelectrica pe cele două pieţe (PCCB și PZU).

Diferențele de volum mai mici de ±3% nu sunt incluse în corectii (deviaţiile între volumul tarifabil de energie pe baza căruia se stabileşte tariful și volumul efectiv pe baza căruia se realizează colectarea tarifelor nu sunt incluse în corecţiile ex-post)

Diferențele de volum erau compensate integral prin corecţii anuale ex-post

Negativ: induce volatilitate suplimentară la nivelul venitului (risc de nerecuperare integrala a venitului reglementat în cazul scăderii neanticipate a volumului tarifat).

Posibilitatea majorării cu 0.5% rentabilităţii regelementate pentru proiectele de investiţii de interes comun la nivel european (proiecte definite conform Regulamentului UE nr. 347/2013)

Nu există posibilitatea acordării unei majorări a rentabilităţii reglementate

Pozitiv: crează premisele creșterii profitabilităţii operaţionale.

(prețul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de ANRE pentru o perioadă tarifară este prețul mediu ponderat calculat cu luarea în considerare a prețului mediu stabilit pe piața la termen PCCB în proportie de 80% și a celui stabilit pe piața spot PZU în proportie de 20% realizat în respectiva perioada tarifara).

6.4.2. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem

Pagina I 69

RAPORT ANUAL 2013 TABEL 28 PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE LEGISLAȚIEI INTRODUSE PRIN ORDINUL ANRE 87/ 2013

Noua metodologie

Vechea metodologie

Ordin ANRE 87/2013

Ordin ANRE 20/2007

Servicii de sistem funcţionale

Model venit plafon

Trecerea la un model de tarifare de tip “cost plus” prin eliminarea factorului de eficienţă aplicat la nivelul consturilor de operare și mentenanţă controlabile

Costurile de operare și mentenanţă controlabile recunoscute în tarif erau plafonate prin aplicarea unui factor de eficienţă prestabilit de ANRE

Efect

Pozitiv: se securizează recuperarea integrală a costurilor de operare și mentenanţă

Servicii de sistem tehnologice Posibilitatea obţinerii de profit și păstrării unui procent din profit, prin câştigurile de eficienţă obţinute de Transelectrica la procurarea de servicii de sistem tehnologice în regim concurenţial la prețuri inferioare celor incluse în calculul tarifului (80% din câştig se alocă utilizatorilor printr-un mecanism de împărţire a câştigurilor)

Nu era prevazută posibilitatea obţinerii de profit și reţinerii unei părţi din acesta

Pozitiv: o gestiune eficientă a procurării serviciilor de sistem tehnologice de la producătorii poate genera profit.

Recunoaşterea de către ANRE în determinarea venitului reglementat a următoarelor costurilor suplimentare cerute de către CNTEE Transelectrica SA: costurile cu integrarea în SEN a centralelor electrice(regenerabile, centrale mici distribuite); costuri aferente conducerii prin dispecer a SEN inclusiv pentru dispecerizarea centralelor regenerabile; costurile cu dezvoltarea pieţelor de energie, capacităţi și servicii tehnologice de sistem administrate de OTS; costurile necesare pentru conformarea cu standardele ENTSO-E.

Pozitiv: o mai bună acoperire a costurilor cu impact pozitiv asupra profitabilităţii Companiei

6.4.3. Contractul cadru pentru serviciul de transport al energiei electrice Ordinul ANRE 54/ 2013 a fost abrogat de Ordinul ANRE 89/ 2013 privind aprobarea Contractului - cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, între Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – SA și beneficiar. Modificările aduse de Ord. ANRE 54/2013 la nivelul reconfigurării bazei tarifare au rămas neschimbate, fiind preluate de Ord. ANRE 89/2013 (acesta din urmă a introdus garanţii financiare în contractul cadru și a eliminat tariful

Pagina I 70

RAPORT ANUAL 2013 OPCOM din contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem). TABEL 29 MODIFICĂRI SUFERITE DE BAZA TARIFARA24

Modificare

Efect

Volumele de energie importate/exportate (introduse/extrase în/din reţelele electrice pe liniile de interconexiune) au fost scoase din baza de tarifare aferentă tarifului de introducere/extragere

Reducerea bazei de tarifare

Pragul minim al puterii instalate în centralele care livrează energie electrică în reţele de la care se aplică componenţa de introducere a tarifului de transport, a fost redus de la 10MW la 5MW

Creșterea bazei de tarifare

Efectul asupra veniturilor este neutru (impactul este compensat prin ajustarea tarifului).

Efectul asupra veniturilor este neutru (impactul este compensat prin ajustarea tarifului).

6.5. Tarife 2014 Cantitatea de energie tarifabilă luată în calcul la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice și serviciile de sistem tehnologice și funcţionale pentru anul 2014 a fost 51.100.000 MWh (inferioară cu 6,8% cantităţii tarifabile luată în calcul la stabilirea tarifelor reglementate pentru anul 2013, respectiv 54.810.000 MWh).

FIGURA 55 NIVELUL TARIFELOR Nivelul tarifelorDE deTRANSPORT transport

(RON/ MWh)

+6% 12,7% 10,4%

5,4%

5,2%

4,7%

0,0%

18,77

18,77

22,16

16,13

17,00

21,16

15,33

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Perioada de reglamentare II

Perioada de tranziţie

Anul 2013 a reprezentat un an de tranziţie între a doua perioadă de reglementare și a treia perioadă de reglementare, cea din urmă.

2014/2013 Creșterea cu 4,7% a tarifului mediu aprobat de ANRE pentru serviciul de transport pentru anul 2014 faţă de anul precedent, a fost determinată în principal de reducerea cantităţii prognozat a fi tarifată faţă de cantitatea prognozată utilizată în calculul tarifului aferent anului 2013. Valoarea bazei reglementate a activelor, stabilită de ANRE pentru 2013, are la bază o valoare la începutul anului de 3189 milioane lei, active noi de transport în valoare de 260 milioane lei, o amortizare reglementată de 230 milioane lei și o valoare estimată a 24

Baza cantitativa la care sunt aplicate tariful de transport și tariful pentru servicii de sistem Pagina I 71

RAPORT ANUAL 2013 activelor scoase din funcțiune de 2 milioane lei. Pentru 2014, valoarea bazei reglementate a activelor, stabilită de ANRE, are la bază o valoare la începutul anului de 3079 milioane lei, active noi de transport în valoare de 200 milioane lei și o amortizare reglementată de 228 milioane lei. Diferența între valoarea BAR la sfârşit de an 2013 (3217 mil lei), calculată ca sumă între valoarea de la începutul anului și valoarea estimată a activelor noi din care este scăzută valoarea reglementata a amortizării activelor, și valoarea stabilită de ANRE pentru începutul anului 2014, este data de o resetare a BAR efectuată de ANRE pe baza punerilor în funcțiune estimate pentru anul 2013. Corecţia BAR pentru 2008-2012 și 2013 va fi efectuată de ANRE la începutul celei dea treia perioadei de reglementare (la 1 iulie 2014) . Rata reglementată a rentabilităţii activelor a fost mentinută la 8,52%.

FIGURA 56Nivelul NIVELULtarifelor TARIFELOR SISTEMfuncționale FUNCTIONALE (RON/MWH) deDE sistem (RON/ MWh)

+13%

22,0%

7,0%

0,0%

52,6%

6,5%

0,0%

1,74 0,82

1,00

1,00

1,07

1,07

1,14

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2013 Creșterea cu 52,6% a tarifului mediu aprobat de ANRE pentru serviciul de transport pentru anul 2014 faţă de anul precedent, a fost determinată de reducerea cantităţii prognozat a fi tarifată faţă de cantitatea prognozată utilizată în calculul tarifului aferent anului 2013 dar și de creșterea valorii unor elemente de cost recunoscute. Conform prevederilor Ord. ANRE nr. 89/2013 sistemul de reglementare a venitului aferent activității de servicii de sistem functionale este bazat pe un model „cost plus” (anterior modelul utilizat a fost „venit plafon” cu impunerea unui factor de eficienţă la nivelul costurilor de operare și mentenanţă controlabile). Rata reglementata a rentabilităţii activelor a fost menţinută la 8,52%.

6.6. Alte evenimente Implementarea sistemului de management Consiliul de Supraveghere și Directoratul Companiei au aprobat, în data de 20.05.2013, Planul de reorganizare și modificare a structurii organizatorice și funcţionale a Companiei. La data de 01.06.2013 a intrat în vigoare această nouă organigramă. Pentru definirea noii organigrame, s-a avut în vedere harta principalelor procese desfășurate în Companie, urmărindu-se ca structura organizatorică și funcțională propusă să fie coerentă, să fragmenteze cât mai puțin procesele de bază, să permită definirea unitară pe fiecare axă și entitate organizatorică, permițând astfel optimizarea activităţilor de bază.

Pagina I 72

RAPORT ANUAL 2013 Aprobare Plan de administrare 2013-2017 În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA (”AGOA”) din data de 30 Septembrie 2013, a fost aprobat Planul de Administrare al Companiei redactat de către Consiliul de Supraveghere. Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, contribuie la îndeplinirea misiunii Companiei și este elaborat pe baza viziunii, valorilor și direcțiilor strategice ale Companiei, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță contractate. Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, Transelectrica își propune atingerea excelenței operaționale, crearea de valoare pentru acționari prin dezvoltarea activităților curente și găsirea de noi oportunități de creștere sustenabilă. Aprobare program multianual de finanţare prin obligaţiuni Plafonul de până la 900 milioane lei pentru emisiunile de obligațiuni ale Transelectrica din perioada 2013-2017, care vor putea fi denominate atât în lei cât și în alte valute a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 30 septembrie 2013. Consiliul de Supraveghere a tratat în Planul de Administrare, aprobat în aceeași zi, în cadrul AGOA, optimizarea finanțării în vederea îmbunătățirii performanței financiare și necesitatea extinderii și consolidării RET. În acest sens, Consiliul de Supraveghere a propus ca optimizarea structurii de finanțare să se bazeze, printre altele, pe obligațiuni corporative. Fondurile rezultate din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite în principal ca sursă de finanțare pentru investițiile în extinderea și consolidarea RET. Emisiunea de obligațiuni Acționarii companiei au aprobat, în data de 30 septembrie 2013, efectuarea unei emisiuni inaugurale de obligațiuni corporative. Pentru aceasta, s-a încheiat un Contractul de intermediere cu Banca Comercială Română SA, având ca obiect “prestarea de servicii de intermediere financiară în vederea emiterii, vânzării și admiterii la tranzacționare la Bursa de Valori București a obligațiunilor ce au fost emise de TEL prin oferta publică primară pe piața internă de capital, precum și intermedierea plății dobânzilor și a principalului”. Autoritatea de Supraveghere Financiară, (ASF) Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare, a aprobat, prin Decizia nr. A – 657/10 decembrie 2013, prospectul de admitere la tranzacţionare a obligaţiunilor emise de Companie, adresată exclusiv investitorilor calificaţi. Prin Decizia nr. A – 664 din 16 decembrie 2013, ASF a aprobat amendamentul la prospect, constând în stabilirea ratei finale a dobânzii de 6,1% pe an. Intervalul de derulare a ofertei s-a desfășurat între 11.12.2013 – 18.12.2013, cu posibilitatea închiderii anticipate. În data de 17.12.2013, datorită suprasubscrierii, Oferta de vânzare adresată exclusiv investitorilor calificați, s-a închis anicipitat. În urma avizului acordat de către Consiliul Bursei de Valori București începând cu data de 16.01.2014 obligațiunile coprporative TEL sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) sectorul Titluri de Credit – categoria 3 Obligațiuni corporative sub simbolul TEL18. Principalele caracteristici ale obligațiunilor emise de CNTEE Transelectrica SA sunt:     

Simbol: TEL18; Tip: obligațiuni nominative, dematerializate și negarantate; Număr de obligațiuni: 20.000; Valoare nominală: 10.000 lei; Valoarea totală a emisiunii: 200.000.000 lei; Pagina I 73

RAPORT ANUAL 2013    

Rata dobânzii: 6,1%; Plata dobânzii: anual; Date de plată a dobânzii: 19.12.2014; 21.12.2015; 19.12.2016; 19.12.2017; 19.12.2018; Data maturității: 19.12.2018.

Oferta de obligaţiuni Transelectrica a devenit un punct de referinţă pentru emitenți similari. Interesul sporit din partea investitorilor locali și internaţionali este dovada unui mix echilibrat între calitatea emitentului, randament, lichiditate și posibilitatea de diversificare a portofoliului prin instrumente cu venit fix locale. Aceasta emisiune de succes este începutul unei serii de astfel de instrumente, anunțate ca intenție la 900 milioane lei, care nu exclude însă lansarea unor programe denominate și în alte valute. Introducerea obligatiunilor corporative, în mixul surselor de finanțare a activității operaționale și programelor de investiții ale Companiei, reprezintă debutul asigurării unui grad sporit de independență față de limitările și constrângerile mediului bancar și constituie un element de “garantare” a capabilității Transelectrica de a-și indeplini cu succes misiunea de a menține în siguranță Sistemul Energetic Naţional.

Pagina I 74

RAPORT ANUAL 2013

RESURSE UMANE

Pagina I 75

RAPORT ANUAL 2013

7. RESURSE UMANE 7.1. Structura personalului În ultimii trei ani, structura personalului, din punct de vedere al numărului mediu de angajaţi, s-a menţinut constantă, suferind doar o uşoară scădere de 0,9%. Potrivit licenţei de funcționare, Transelectrica nu utilizează, de regulă, angajaţi temporar. În prezent, exploatarea staţiilor electrice din RET și asigurarea serviciilor de dispecerizare a SEN se realizează cu personal operativ/operațional organizat în program de tură permanentă. TABEL 30 NUMĂRUL MEDIU AL ANGAJAŢILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

An/indicator

2013

2012

2011

Număr mediu angajaţi

2.180

2.198

2.200

Sursa: Transelectrica

În paralel, ponderea angajaţilor cu studii superioare a înregistrat o creştere de 2%. Prin specificul activităţii sale, Compania dispune de forţa de muncă cu înaltă calificare, atât la nivel operativ/operaţional, cât și la nivelul structurii centrale. Astfel 57,11 % din personalul Companiei este cu studii superioare, iar 42,57 % reprezintă personal având ca studii: şcoala de maiştri/liceu/şcoala profesională (în general, cu profil electroenergetic). TABEL 31 STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ NIVELUL DE STUDII

Nivel de studii

2013

2012

2011

Superioare

1.245

1.244

1.201

928

947

985

7

7

14

2.180

2.198

2.200

Medii Elementare TOTAL Sursa: Transelectrica

Din analiza structurii angajaţilor pe grupe de vârstă se constată că media de vârstă a salariaţilor Companiei în anul 2013 a fost de 46 ani. De asemenea, în aceeaşi perioadă, procentul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a crescut de la 23,25 % la 23,80%, ceea ce reflectă unul din principalele obiective strategice ale Companiei în domeniul resurselor umane, respectiv acela de a recruta personal cu precădere din rândul tinerilor absolvenţi. TABEL 32 STRUCTURA ANGAJAŢILOR ÎN FUNCTIE DE GRUPELE DE VÂRSTĂ

Vârsta [ani]

2013

2012

2011

18-35

519

511

506

36-40

452

467

483

41-50

563

585

581

51-60

565

580

598

81

55

32

2.180

2.198

2.200

>60 TOTAL Sursa: Transelectrica

Pagina I 76

RAPORT ANUAL 2013 Din punctul de vedere al vechimii în muncă, mai mult de 29% din personalul Companiei are o vechime în muncă de 21 – 30 ani. Această stare de fapt demonstrează ataşamentul salariaţilor faţă de societatea influenţat, într-un anumit grad, și de nivelul de satisfacţie al acestora. TABEL 33 STRUCTURA ANGAJAŢILOR DUPĂ VECHIMEA ÎN MUNCĂ

Vechime în muncă [ani]

2013

2012

2011

0-10

482

470

453

11-20

446

465

554

21-30

635

637

593

31-40

526

538

541

91

88

59

2.180

2.198

2.200

>40 TOTAL Sursa: Transelectrica

Ponderea în categoriile de personal o ocupă angajaţii din domeniul operaţional, cu cea mai mare concentrare în zona de organizare, monitorizare și exploatare a staţiilor. În ceea ce priveşte activităţile suport și managementul executiv, acestea ocupă doar 20% din totalul numărului de angajaţi. TABEL 34 STRUCTURA ANGAJAŢILOR TRANSELECTRICA PE CATEGORII DE PERSONAL ÎN ANUL 2013

Categorii de personal Personal operativ și operaţional (normat), din care:

Număr salariaţi 1738

DEN

190

Personal exploatare din staţii de transformare, centre de teleconducere și centre de exploatare

971

Personal admitere-recepţie

119

Personal OMEPA direct implicat în activităţi productive – centre de exploatare, soluționare neconformități, sisteme telecontorizare, relații participanți piață

38

Personal direct implicat în organizarea și monitorizarea activităţilor de exploatare staţii

420

Personal activităţi suport și management executiv

442

TOTAL

2.180

Sursa: Transelectrica

În iunie 2013 s-a realizat trecerea la o schemă cu 5 axe distincte (corelat cu structura Directoratului), care delimitează coerent principalele activități ale Companiei, în directa coordonare a celor cinci membri ai Directoratului, cu nivelurile de responsabilitate clar definite: 

aplatizarea schemei de organizare, prin reducerea numărului de niveluri decizionale, realizându-se o mai bună vizibilitate pe fiecare zonă de responsabilitate pentru fiecare membru al Directoratului, determinând totodată creșterea calității procesului decizional în cadrul Companiei. Prin desființarea unor poziții de conducere s-a redus nivelul decizional de la 7 la 5; simplificarea structurii, în sensul desființării/reducerii numărului de divizii și direcții, precum și a numărului personalului de conducere la nivel de directori; astfel, prin noua structură, numărul actual de 18 funcții de directori se reduce la 8; eliminarea unor suprapuneri de activități, ceea ce duce la optimizarea activităţii și determină reducerea costurilor suplimentare de personal și a timpilor de reacție.

Pagina I 77

RAPORT ANUAL 2013

7.2. Veniturile angajaţilor Pentru activitatea prestată în baza contractului individual de muncă (CIM) fiecare salariat are dreptul la un salariu, salariile fiind plătite înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale angajatorului. Relaţiile de muncă sunt dezvoltate și gestionate astfel încât să asigure și să garanteze oportunităţi egale și să promoveze climatul necesar și propice pentru dezvoltarea personală a fiecărui angajat. Nu se fac discriminări pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Remuneraţia angajaţilor cuprinde salariul de bază, indemnizaţii, sporuri cu caracter permanent și temporar și alte adaosuri, plătite din fondul de salarii, în condiţiile contractului colectiv de muncă. Salariul se stabileşte prin negociere individuală între angajator și salariat. La stabilirea salariului se au în vedere atribuţiile și cerinţele stabilite în fişa de post, performanţele salariatului în exercitarea funcţiei, grila de salarizare, precum și încadrarea în limitele stabilite pentru acel post în Nomenclatorul de funcţii și meserii (NFM), anexă la contractul colectiv de muncă (CCM). Salariile de bază brute lunare, prevăzute în grila de salarizare matricială a Companiei, se diferenţiază pe clase și trepte, iar coeficientul de ierarhizare este stabilit în raport de nivelul de calificare, tipul de activitate, gradul de răspundere și condiţiile de muncă. În scopul stimulării angajaților care obțin realizări deosebite, se poate constitui anual un fond de prime al cărui cuantum, mod de utilizare și repartizare se stabilesc prin protocol încheiat între Companie și Federaţia sindicală, cu încadrarea în fondul de salarii prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Salariații Companiei beneficiază de un fond din profitul net stabilit conform legii și aprobat de organele de conducere. Condițiile de diferențiere, diminuare sau anulare a participării la profit a salariaților se stabilesc, prin protocol, în cadrul Comisiei mixte angajator – sindicate. Contractul colectiv de muncă și regulamentul de acordare a sporurilor sunt negociate cu partenerul social. Avantaje materiale Salariaţii Companiei beneficiază de un avantaj în natură, constând în decontarea unei părţi a facturilor de energie electrică în limita unui cuantum stabilit prin CCM, din care este exclusă plata abonamentului Radio – TV. La acesta se adaugă o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, cu valoarea stabilită de lege la momentul acordării, suportată integral de Companie. Compania suportă și cheltuielile cantinei proprii. De asemenea, Compania dă în folosinţă gratuită Federaţiei sindicale, pentru beneficiul salariaţilor, spaţii existente și dotări necesare realizării acestor activităţi. Pentru cazuri deosebite, în care sunt necesare intervenții medicale recomandate de instituții abilitate, ce nu pot fi efectuate în țară sau care sunt foarte costisitoare, Compania suportă cheltuielile de transport și/sau tratament în străinătate pentru salariați și/sau membrii familiilor acestora (soț, soție, copii), la solicitarea Federaţiei sindicale, cu avizul Comisiei mixte și cu aprobarea Directoratului Companiei. În cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei acestuia (soţ/soţie, copil, părinte), Compania acordă un ajutor material al cărui cuantum este stabilit în CCM Compania preţuieşte și apără sănătatea și securitatea în muncă a angajatilor sai. Anual se deruleaza campanii de evaluare a stării de sănătate a angajaţilor - examene de medicină generală, analize de laborator, vaccinare antigripală și antihepatică, investigaţii pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, investigaţii pentru prevenirea apariţiei unor boli invalidante. Opţional, deoarece finanţarea este cu participare și din partea angajatului, angajaţii beneficiază și de asigurări voluntare de sănătate, Compania suportând cheltuieli cu asigurările voluntare de sănătate pentru salariați în cuantumul deductibil fiscal prevăzut de lege pentru angajator. Pagina I 78

RAPORT ANUAL 2013 Instruire și perfecţionare continuă Transelectrica asigură instruirea și pregătirea profesională a personalului propriu prin elaborarea de programe de instruire, formare și perfecționare profesională, în conformitate cu Planul de formare profesional a personalului, anexă la CCM al Companiei și cu Programul anual de formare și perfecționare profesională al angajaților. TABLE 35 PARTICIPANȚII LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR

Total număr de participanți TOTAL COSTURI

2013

2012

2011

1.101

1.696

1.424

659.343

1.341.270

1.079.347

Sursa: Transelectrica

7.3. Reprezentare sindicală Angajaţii Companiei sunt afiliaţi la Sindicatul Transelectrica, care face parte din Federaţia Naţională a Sindicatelor din Electricitate UNIVERS. În prezent, circa 90% din totalul salariaţilor sunt membri de sindicat. Între Transelectrica și salariaţii acesteia este încheiat un contract colectiv de muncă valabil până la 31.12.2014; acesta reglementează raporturile individuale și colective de muncă, precum și drepturile și obligaţiile părţilor cu privire la:        

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea acestuia; timpul de muncă și timpul de odihnă; salarizarea; sănătatea și securitatea în muncă, condiţiile de muncă; formarea profesională; protecţia socială a salariaţilor și alte drepturi; drepturile și obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă; recunoaşterile reciproce, drepturile și obligaţiile angajatorului și ale organizaţiilor sindicale.

Pentru soluţionarea problemelor ce pot apărea în aplicarea CCM în vigoare, pentru evitarea conflictelor de muncă, precum și pentru crearea cadrului organizatoric care să permită rămânerea în contact permanent în scopul pregătirii negocierilor la CCM, părţile au convenit să se întrunească, ori de câte ori este nevoie, în cadrul Comisiei mixte angajator - Sindicat. Comisia mixtă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu.

Pagina I 79

RAPORT ANUAL 2013

PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU

Pagina I 80

RAPORT ANUAL 2013

8. PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU 8.1. Evenimente semnificative post-bilanţ 2013 8.1.1. Rating de credit Moody’s Investors Service În luna februarie 2014 Moody’s Investors Service a schimbat perspectiva asupra ratingului (Ba2) Transelectrica de la “negativ” la “stabil”. Criteriile care au stat la baza evaluării agenţiei internaţionale de rating au avut în vedere diversificarea surselor de finanţare şi îmbunătăţirea lichidităţii Companiei, dar și ameliorarea performanţei financiare pe parcursul anului 2013. Compania a facut un prim pas în acest sens prin lansarea emisiunii de obligaţiuni de la finalul anului trecut, fapt recunoscut nu doar de actorii din piaţă (brokeri, investitori și acţionari) ca fiind un real succes ci și de agenția de rating Moody’s, şi care a constituit argumentul decisiv pentru stabilizarea perspectivei de rating. Flexibilitatea în utilizarea fondurilor permite Companiei respectarea programelor de investiţii şi refinanţarea unor obligaţii financiare bilanţiere în scopul optimizării structurii de finanţare şi diminuării riscurilor aferente fluctuaţiilor de cost şi volatilităţii monedei nationale.

8.1.2. Transfer acţiuni Transelectrica la Secretariatul General al Guvernului În data de 14 februarie 2014 a fost emisă OUG nr. 6/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 113/14.02.2014, privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţionala de Transport al Energie Electrice “Transelectrica” – SA şi la Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – SA Mediaş și pentru modificarea unor acte normative. Astfel reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi numiţi și revocaţi prin ordin al Secretariatului General al Guvernului, la propunerea şefului Cancelariei Primului-Ministru. În exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaţiilor decurgând din calitatea de acţionar al statului la CNTEE “Transelectrica” SA, Secretariatul General al Guvernului, consultând Cancelaria Primului-Ministru, va acţiona potrivit politicilor şi strategiei în domeniul energiei și gazelor naturale, elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulteriore. Prin intermediul OUG nr. 6/2014 se autorizează Secretariatul General al Guvernului, să iniţieze şi să aprobe, după caz, toate operaţiunile și demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute de CNTEE “Transelectrica” SA la Societatea “Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM” SA și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG SA în propietatea privată a statului și administrarea Departamentului pentru Energie. La data de 14.02.2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - SA Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se abrogă. Administatorii executivi şi neexecutivi ai Companiei vor sprijini demersurile necesare pentru transpunerea modificărilor legislative în plan statutar, cu respectarea dispoziţiilor legale naționale şi europene privind certificarea Companiei conform Ordinului ANRE nr 90/2013.

Pagina I 81

RAPORT ANUAL 2013

8.1.3. Rezultat investigaţie OPCOM Transelectrica a fost implicată, în calitatea sa de acţionar deţinând 100% din capitalul social al OPCOM, într-o procedură de investigaţie declanşată de Comisia Europeană în legatură cu practici comerciale ale OPCOM pe pieţele centralizate pentru ziua următoare şi respectiv intrazilnică constând în a solicita participanţilor la aceste pieţe de a fi înregistraţi în scop de TVA în România. Comisia Europenă a invocat faptul că operatorul pieței de energie discriminează societățile comerciale pe motiv de naționalitate/loc de stabilire, încălcând astfel normele antitrust ale UE, respectiv art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și art. 54 din Acordul privind Spaţiul Economic European. În data de 5 martie 2014, Comisia Europeană a comunicat Companiei Decizia sa, prin care se constată că Transelectrica şi filiala sa OPCOM „au comis o încălcare unică şi continuă a articolului 102 din Tratat, de la 30 iunie 2008 până cel puţin la 16 septembrie 2013, sub forma unei discriminări, întrucât au cerut comercianţilor din Uniune care doreau să participe la Piaţa pentru ziua următoare şi la Piaţa intra-zilnică de energie electrică din România să se înregistreze în scopuri de TVA în România”. Pentru această încălcare, Comisia Europeană a aplicat societăţilor Transelectrica şi OPCOM „o amendă de 1.031.000 EUR, acestea răspunzând solidar de achitarea întregii amenzi” care, în conformitate cu articolul 2 din Decizie, trebuie plătită în termen de 3 luni de la data primirii notificării. Sancţiunea pecuniară dată în data de 05 martie 2014 se situează la un nivel al cărui cuantum este la limita inferioară a amenzilor aplicabile în astfel de situaţii, mai ales daca ţinem cont de comunicarea declaraţiei de obiectiuni comunicate iniţial, Comisia Europreană estima un cuantum al amenzii de 70 milioane euro. Motivarea Direcţiei Generale Concurenţă pentru implicarea CNTEE Transelectrica SA alături de OPCOM SA a fost că, în cazuri antitrust filiala și societatea mamă sunt ţinute solidar la plata amenzilor. Transelectrica a comunicat Comisiei Europene că, deşi este deţinătoare a 100% din capitalul social al OPCOM, nu a influenţat şi nu a întreprins niciodată acţiuni care să determine presupusul abuz de poziţie dominantă al OPCOM. Compania a invocat că, de la înfiinţare și până la data declanşării investigaţiei de către Comisia Europeană, nu a numit reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor sau în Consiliul de Administraţie al OPCOM, nefiind astfel implicat în presupusul abuz de poziţie dominantă investigat de Comisia Europeană. Administratorii Companiei analizează exercitarea căilor de atac ce se impun, având în vedere și faptul că presupusa acţiune de discriminare ar fi putut fi reţinută doar în sarcina OPCOM SA în calitatea sa de unic operator al celor două pieţe de energie electrică.

8.2. Perioada a III-a de reglementare Stabilirea coordonatelor cadru pentru a treia perioadă de reglementare (iulie 2014 – iunie 2019) Din punct de vedere al principiilor și metodei de stabilire a veniturilor permise pentru activitatea de transport al energiei electrice, sistemul de reglementare evoluează în cicluri multianuale, de regulă de 5 ani. Aceste aranjamente cadru sunt stabilite de ANRE și setează coordonatele majore ale costurilor și investiţiilor aferente activităţii de transport pe orizontul ciclului de reglementare. Elementele principale ale configuraţiei multianuale a veniturilor reglementate includ: eficienţa impusă la nivelul costurilor de operare și mentenanţă, volumul tarifabil de energie, nivelul acceptat al pierderilor în reţeaua de transport, investiţiile planificate, randamentul financiar reglementat. Anul 2013 a reprezentat un an de tranziţie de la a doua perioadă de reglementare (1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2012) la următoarea perioadă de reglementare (1 iulie 2014- 30 iunie 2019).

Pagina I 82

RAPORT ANUAL 2013 În vederea setării de către ANRE a parametrilor aferenţi celei de a treia perioade de reglementare, ANRE a demarat un proces de analiză a investiţiilor realizate de Transelectrica și a eficienţei costurilor de operare și mentenanţă, pe parcursul celei de-a doua perioade de reglementare. Concomitent ANRE derulează un proces de consultare cu Transelectrica în vederea prognozării costurilor și investiţiilor pentru a treia perioadă de reglementare.

Tariful binom – Sistem nou de colectare a veniturilor În prezent, tarifele pentru serviciul de transport aprobate de către ANRE sunt de tip monom, respectiv utilizează ca bază de colectare a veniturilor reglementate exclusiv energia vehiculată în reţele. Sistemul de tarifare binom utilizează ca bază de colectare a veniturilor reglementate atât energia vehiculată în reţele cât și capacitatea reţelei. ANRE intenţionează să implementeze sistemul de tarifare binom într-un orizont de timp mediu (proiectul programului de reglementări pentru 2014 prevede pentru luna decembrie “revizuirea cadrului de regelementare pentru implementarea tarifelor de tip binom pentru serviciul de transport al energiei electrice”).

Beneficiile implementării tarifului binom Disponibilitatea permanentă a serviciului de transport, sub aspectul capacităţii de transport pusă la dispoziţie utilizatorilor, reprezintă, în sine, un determinant al calităţii serviciului de transport. Astfel, energia vehiculată în reţele într-un interval de timp nu reprezintă unicul determinant al calităţii serviciului de transport sau al costului serviciului, structura costului serviciului de transport fiind într-o mai strânsa corelaţie cu puterea instalată în reţea decât cu volumul de energie vehiculat efectiv în reţea. Sistemul de tarifare binom utilizează ca surse de colectare a veniturilor ambii determinanţi ai costului serviciului de transport: energia vehiculată și capacitatea de transport, asigurând corelarea între generatorii costurilor și bazele de facturare a tarifului. Costurile asociate asigurării disponibilităţii permanente a serviciului de transport și adaptării configuraţiei reţelei la evoluţia viitoare a producţiei și consumului, prin menţinerea stării tehnice a infrastructurii, extinderea și dezvoltarea reţelei, costuri generale de întreprindere, costul capitalului investit în activele reţelei, sunt preponderent independente de potenţiale fluctuaţii pe termen scurt (într-un orizont de timp anual) ale volumului de energie vehiculat. Aceste costuri cu caracter fix deţin o pondere majoritară în structura costului total aferent serviciului de transport, scăderi neanticipate ale cantităţii de energie tarifată având un impact negativ temporar asupra capacităţii operatorului de recuperare a costurilor. Beneficiul major al sistemului de tarifare binom este cresterea predictibilitatii veniturilor, respectiv reducerea expunerii Companiei la riscul nerecuperarii integrale a costurilor reglementate pe fondul producerii unor contractii neanticipate ale volumului tarifabil de energie în raport cu volumul considerat la stabilirea ex-ante a nivelului tarifelor. De asemenea, pe termen lung, implementarea tarifului binom va ajuta la evitarea supradimensionarii reţelei prin impunerea unui cost pe capacitate independent de energia transportata.

8.3. Proiect cuplare pieţe CEE În data de 4 februarie 2014 a fost realizată cuplarea pieţelor de electricitate din 15 state europene Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia și Suedia. Portugalia și Spania se vor alătura în lunile următoare, iar Italia și Slovenia la sfârșitul anului 2014. Incepând cu anul 2015 cuplarea se va extinde către ţările din central-est (Cehia, Slovacia, Ungaria și România), urmând ca regiunea sud-est europeană să fie cuplată după anul 2016. Cuplarea pieţelor din regiunea central-nord-vest europeană, regiune ce reprezintã 75% din piața europeană de energie, a fost demarat de către ENTSO-E în 2010 și aprobat de Forumul autorităților de Pagina I 83

RAPORT ANUAL 2013 reglementare de energie electrică european, ca un proiect pilot pentru implementarea pieţei unice paneuropene pentru ziua următoare, cea mai mare piaţă de energie electrică la nivel mondial.

8.4. Plan Investiţii și surse de finanţare Directivele Uniunii Europene care vizează combaterea modificărilor climatice și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie au ca ţinte reducerea cu 20% faţă de 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a eficienţei şi o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în consumul total de energie, la nivelul UE, pâna în 2020. În Planul naţional de acţiune pentru energie regenerabilă (PNAER), elaborat de Guvern, valoarea de referinţă, avută în vedere pentru anul 2020, este de 4000 MW instalaţi în centrale electrice eoliene. Ca o consecinţă a stimulentelor oferite de legislaţia în vigoare, au fost depuse la Transelectrica un număr semnificativ de solicitări de racordare la reţea de centrale eoliene, a căror capacitate de producție depăşeşte dublul consumului ţării. Necesitatea dezvoltării RET Analiza în perspectivă a regimurilor de funcţionare a RET a identificat necesitatea întăririi acesteia, evoluţiile care necesită suport tehnic fiind grupate în trei categorii principale. Parcul de producţie din zona Dobrogea a înregistrat în ultima perioadă o creştere continuă a numărului de centrale electrice eoliene și fotovoltaice. Sunt preconizate de asemenea două noi unităţi nucleare la CNE Cenavodă. De la atingerea unui prag maxim de producţie evaluat la 3.000 MW, în Dobrogea (indiferent de sursa primară utilizată) apare necesitatea întăririi capacităţii reţelei de a evacua puterea. Soluţiile avute în vedere trebuie să permită eliminarea congestiilor pe direcţiile principale ale fluxurilor de putere între centrele de producţie din estul ţării şi centrele de consum și stocare situate la vestul și nordul zonei. Dezvoltarea capacităţilor de producţie bazate pe surse regenerabile conduce la intensificarea de schimburi transfrontaliere la granitele de vest și est ale tarii. Experienţa ultimilor ani şi prognoza pentru perioada următoare indică necesitatea cresterii capacităţii de schimb între SEN și sistemele Serbiei și Ungariei, cât și pentru tranzitarea reţelei naţionale. Sunt în analiză proiecte de creştere a capacităţii de interconexiune cu Republica Moldova, astfel încât volumul actual foarte limitat să poată creşte la valori semnificativ mai mari, facilitând astfel exportul energiei produse în exces faţă de cererea internă. Insuficienţa producţiei în secţiunile de alimentare a zonei Transilvania de N-V şi Moldova relevă un risc ridicat de funcţionare în apropierea puterii maxim admisibile pe termen mediu şi lung. În acest sens, întărirea reţelei electrice de transport prin întregirea inelului de 400 kV între zona de Nord-Est şi NordVest a SEN este benefică în ceea ce priveşte creşterea rezervelor de stabilitate statică. Proiecte majore de investiții Planul cuprinde proiecte necesare dimensionării corespunzătoare a reţelei pentru transportul de energie electrică prognozată a fi produsă, importată, exportată și tranzitată, cu respectarea normelor tehnice în vigoare. Se vor realiza două categorii de investiţii:  

extinderea RET prin construcţia de linii noi, creşterea capacităţii liniilor existente, extinderea staţiilor şi creşterea capacităţii de transformare în staţii; retehnologizarea staţiilor existente.

Proiectele satisfac necesităţile identificate si, la nivel mai larg, se integrează în efortul armonizat al tuturor Operatorilor de Transport şi de Sistem europeni de a dezvolta reţelele transeuropene şi de a asigura interoperabilitatea acestora. Principalele investiţii în perspectivă: Pagina I 84

RAPORT ANUAL 2013 

 

creşterea capacităţii de interconexiune la graniţele vestice și sud-vestice ale Romaniei prin întăriri ale reţelei pe culoarul Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Arad, incluse de Comisia Europeană în prima listă de Proiecte de Interes Comun (”PCI”), formând împreună „Grupul România-Serbia, între Reşiţa și Pancevo”;  permite integrarea în SEN a producţiei din centralele eoliene preconizate în zona de sudvest a ţării (Banat) şi din amenajarea hidroelectrică Porţile de Fier existentă; interconectarea asincronă prin staţii de conversie back-to-back pentru creşterea capacităţii de schimb la granita cu Republica Moldova, proiect care se află în analiză (este planificată dezvoltarea LEA 400 kV Suceava (RO) – Bălţi (RM); creşterea capacităţii de interconexiune cu Bulgaria prin întărirea infrastructurii care va susţine transportul fluxurilor de putere între coasta Mării Negre și coasta Mării Nordului/ Oceanului Atlantic, proiect inclus în prima listă PCI „Grupul Bulgaria-România, creşterea capacităţii”. finalizarea proiectelor de retehnologizare aflate în derulare (Bucureşti Sud, Braşov, Barboşi, Tulcea Vest) și înlocuirea autotransformatoarelor și transformatoarelor în staţii; demararea proiectelor noi arondate pentru prima perioada a planului de zece ani (între altele la Domneşti, Bradu, Suceava, Smârdan, Ungheni, Medgidia etc), modernizarea sistemelor de comandă-control în staţiile 220 /110kV Arefu, Râureni, Hăşdat, înlocuirea bobinelor de compensare la Isaccea (750)/ 400 kV pentru eliminarea unor strangulări.

Pagina I 85

RAPORT ANUAL 2013

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ și RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Pagina I 86

RAPORT ANUAL 2013

9. GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ 9.1. Guvernanţă corporativă Guvernanţa corporativă întruchipează un sistem de management corporativ responsabil, conceput pentru a adăuga valoare în timp și pentru a consolida încrederea părţilor interesate. Pilonii acestei abordări se bazează pe cooperarea eficientă între organele de conducere administrativă a Companiei, promovarea și respectarea drepturilor și intereselor acţionarilor și investitorilor, deschidere și transparenţă în comunicare.

Declaraţia de guvernanţă corporativă „aplici sau explici” (model în conformitate cu Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB, completat ţinând cont de specificul sistemului de conducere dualist) TABEL 36 DECLARATIA DE GUVERNANTA CORPORATIVA „APLICI SAU EXPLICI”

Principiu

Rec.

P19

R1

R2 P1

Întrebare

DA

Emitentul este administrat în baza unui sistem dualist?

DA

Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanţă Corporativă care să descrie principalele aspecte de guvernanţă corporativă?

DA

Statutul/Regulamentul de guvernanţă corporativă este postat pe website-ul Companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?

DA

În Statutul/Regulamentul de guvernanţă corporativă sunt definite structurile de guvernanţă corporativă, funcţiile, competenţele și responsabilităţile Consiliului de supraveghere (CS) și ale conducerii executive?

DA

Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernanţei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanţa corporativă, înregistrate în cursul anului financiar precedent? R3

Emitentul diseminează pe website-ul Companiei informaţii cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanţă corporativă: a) descriere a structurilor sale de guvernanţă corporativă?

NU

Dacă NU, atunci EXPLIC Conform Hotărârii AGA din data de 18.07.2012, Transelectrica este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.

RGC actualizat în conformitate cu noul Act constitutiv va fi supus aprobării AGA.

NU

Evenimentele relevante legate de guvernanţa coporativă sunt descrise în Raportul Anual al Transelectrica în capitole distincte.

DA

Pagina I 87

RAPORT ANUAL 2013 Principiu

Rec.

Întrebare b) actul constitutiv actualizat?

DA

R4

R6 P3

R8

Dacă NU, atunci EXPLIC

DA

c) regulamentul intern de funcţionare/aspecte esenţiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?

P2

NU

NU

Membrii comitetelor consultative din cadrul noului Consiliu de Supraveghere lucrează la definitivarea regulamentelor comitetelor

d) Declaraţia „Aplici sau Explici”?

DA

Este inclusă în Raportul Directoratului

e) lista membrilor CS cu menţionarea membrilor care sunt independenţi şi/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive și ai comitetelor/comisiilor de specialitate?

DA

Toți membrii CS sunt neexecutivi.

f) o variantă scurtă a CV-ului pentru fiecare membru al CA și al conducerii executive?

DA

CV-urile membrilor CS au fost publicate odată cu materialele pentru AGA în care au fost aleşi.

Emitentul respectă drepturile deţinătorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurându-le acestora un tratament echitabil și supunând aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunările speciale ale respectivilor deţinători?

DA

Emitentul publică într-o secţiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?

DA

b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum și orice alte informaţii referitoare la subiectele ordinii de zi?

DA

c) formularele de procură specială?

DA

Emitentul a elaborat și a propus AGA proceduri pentru desfăşurarea ordonată și eficientă a lucrărilor AGA, fără a prejudicia însă dreptul oricărui acţionar de a-şi exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere?

DA

Emitentul diseminează într-o secţiune dedicată de pe website-ul propriu drepturile acţionarilor precum și regulile și procedurile de participare la AGA?

DA

Emitentul asigură informarea în timp util (imediat după desfăşurarea AGA) a tuturor acţionarilor prin intermediul secţiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate în cadrul AGA?

DA

b) privind rezultatul detaliat al votului?

DA

Emitenţii diseminează prin intermediul unei secţiuni speciale pe pagina proprie de web, uşor identificabilă și accesibilă:

DA

Sunt prezentate în convocatorul fiecărei AGA, pentru a facilita respectarea.

Pagina I 88

RAPORT ANUAL 2013 Principiu

Rec.

Întrebare

DA

NU

Dacă NU, atunci EXPLIC

a) rapoarte curente/comunicate?

P4, P5

b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale și trimestriale?

DA

R9

Există în cadrul Companiei emitentului un departament/persoană specializat(ă) dedicat(ă) relaţiei cu investitorii?

DA

R10

CA-ul se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru pentru monitorizarea desfăşurării activităţii emitentului?

DA

Emitentul deţine un set de reguli referitoare la comportamentul și obligaţiile de raportare a tranzacţiilor cu acţiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (“valorile mobiliare ale societăţii”) efectuate în cont propriu de către administratori și alte persoane fizice R12 implicate?

DA

Aceste reguli sunt cuprinse în reglementările interne ale emitentului

Dacă un membru al CS sau al conducerii executive sau o altă persoană implicată realizează în cont propriu o tranzacţie cu titlurile Companiei, atunci tranzacţia este diseminată prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?

DA

P6

Structura Consiliului de Supraveghere a Emitentului asigură un echilibru între membrii executivi și ne-executivi (şi în mod deosebit administratorii ne-executivi independenţi) astfel încât nici o persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al CS?

DA

Membrii CS sunt neexecutivi

P7

Structura Consiliului de Supraveghere a Emitentului asigură un număr suficient de membri independenţi?

DA

Evaluarea independenței membrilor CS se face conform criteriilor prevăzute în Legea nr. 31/1990

În activitatea sa, CS-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CS, și pentru consilierea acestuia cu R15 privire la aceste tematici? Comitetele/comisiile consultative înaintează rapoarte de activitate CS-ului cu privire la tematicile încredinţate de acesta?

P8

P9

DA

DA

R16

Pentru evaluarea independenţei membrilor săi neexecutivi, Consiliul de Supraveghere foloseşte criteriile de evaluare enuntate în Recomandarea 16?

DA

R17

Membrii Directoratului îşi imbunătăţesc permanent cunoştintele prin training/pregătire în domeniul guvernanţei corporative?

DA

Alegerea membrilor Consiliului de

DA

Evaluarea independenței membrilor CS se face conform criteriilor prevăzute în Legea nr. 31/1990.

Membrii CS sunt nominalizați de Pagina I 89

RAPORT ANUAL 2013 Principiu

Rec.

Întrebare

DA

NU

Supraveghere are la baza o procedură transparentă (criterii obiective privind calificarea personală/profesională etc.)?

Există un Comitet de Nominalizare în cadrul Companiei?

P10

Consiliul de Supraveghere analizează cel puţin o dată pe an nevoia înfiinţării unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori și R21 membrii conducerii executive?

Dacă NU, atunci EXPLIC acționari iar alegerea lor se face pe baza CV-urilor puse la dispoziția acționarilor și publicate pe pagina de web a Transelectrica.

DA

DA

Comitetul de nominalizare și remunerare există.

Politica de remunerare este aprobată de AGA?

DA

Remunerarea membrilor Consiliului de Supraevghere este stabilită de AGA.

R22

Există un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?

DA

Membrii CS sunt neexecutivi.

R24

Politica de remunerare a Companiei este prezentată în Statutul/Regulamentul de Guvernanţă Corporativă?

P11

Emitentul diseminează în limba engleză informaţiile care reprezintă subiectul cerinţelor de raportare: a) informaţii periodice (furnizarea periodică a informaţiei)?

NU

DA

R25 b) informaţii continue (furnizarea continuă a informaţiei)?

DA

Emitentul pregăteşte și diseminează raportarea financiară și conform I Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (”IFRS”)?

DA

R26

Emitentul promovează, cel puţin o dată pe an, întâlniri cu analişti financiari, brokeri, agenţii de rating și alţi specialişti de piaţă, în scopul prezentării elementelor financiare relevante deciziei investiţionale?

DA

R27

Există în cadrul Companiei un Comitet de Audit?

DA

R28

CS sau Comitetul de Audit, după caz, examinează în mod regulat eficienţa raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?

DA

R29

Comitetul de Audit este format în exclusivitate din administratori neexecutivi și are un număr suficient de administratori independenţi?

DA

R30

Comitetul de Audit se întâlneşte de cel puţin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate întocmirii și diseminării către acţionari și public a rezultatelor

DA

P12, P13

Nu există o politică de remunerare aprobată de AGA.

Pagina I 90

RAPORT ANUAL 2013 Principiu

Rec.

Întrebare

DA

NU

Dacă NU, atunci EXPLIC

semestriale și anuale?

R32

Comitetul de Audit face recomandări CS privind selectarea, numirea, re-numirea și înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condiţiile remunerării acestuia?

DA

Emitentul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluţionării adecvate a situaţiilor de conflict de interese?

P14

Membrii Consiliului de Supraveghere informează CS asupra conflictelor de interese pe măsură ce acestea apar și se abţin de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale incidente?

P15

R33

P16

Emitentul a adoptat proceduri specifice în scopul asigurării corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacţiilor cu R34, impact semnificativ, de transparenţă, de R35 obiectivitate, de ne-concurenţă etc.) în scopul identificării tranzacţilor cu părţi implicate?

NU

Se aplică direct prevederile legale incidente.

NU

Se aplică direct prevederile legale incidente.

DA

P17

R36

Emitentul a adoptat o procedură privind circuitul intern și dezvăluirea către terţi a documentelor și informaţiei referitoare la emitent, acordând o importanţă specială informaţiei care poate influenţa evoluția preţului de piaţă al valorilor mobiliare emise de acesta?

DA

P18

Emitentul desfăşoară activităţi privind R37, Responsabilitatea Socială și de Mediu a R38 Companiei?

DA

Regulamentul de guvernanţă corporativă În calitate de emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti, Compania a promovat şi aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor din 17.12.2009 Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al Transelectrica. Acest document reprezintă asumarea voluntară de către Companie a principiilor guvernanţei corporative, ţinând cont de caracteristicile şi activitatea sa specifică în conformitate cu principiile prevăzute în Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti. Regulamentul este document public și se găseşte pe site-ul www.transelectrica.ro. Codul de Guvernanţă Corporativă al Transelectrica, care înglobează transformările impuse de trecerea la sistemul dualist de administrare va fi supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor în cursul acestui an.

Alte documente aplicabile Compania se conformează prevederilor legislaţiei primare incidente pieţei de capital, respectând și aplicând şi toate prevederile legislaţiei secundare, respectiv reglementările CNVM şi BVB și ale altor reglementări, inclusiv interne, cu relevanţă în domeniu. Dintre acestea enumerăm: 

codul de Guvernanţă Corporativă al BVB; Pagina I 91

RAPORT ANUAL 2013  

 

 

OUG nr. 109/ 2011, document care introduce principiile guvernanței corporative la regiile autonome și societățile de stat, creând condițiile selecției managerilor privați în întreprinderile publice; Codul de Etică Profesională, obligatoriu pentru toate structurile organizaţiei, care prezintă normele etice de conduită care stabilesc şi reglementează valorile corporative, responsabilităţile, obligaţiile și conduita în afaceri pe baza cărora s-a dezvoltat organizaţia, public pe site-ul www.transelectrica.ro; Oferta Publică Primară – prezintă drepturile deţinătorilor de acţiuni emise de Companie, publică pe site-ul www.transelectrica.ro; Angajamentul de listare, prin care Transelectrica, la Oferta Publică Iniţială (în 2006), şi-a asumat respectarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare şi asigurarea unui tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare de acelaşi tip şi clasă, public pe site-ul www.transelectrica.ro.; Actul Constitutiv al Companiei, actualizat la 30.09.2013 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 7/30.09.2013, public pe site-ul www.transelectrica.ro. Codul de Guvernanţă Corporativă şi setul de Principii Anticorupţie elaborate de AmCham România, care reprezintă standarde de referinţă internaţionale în vederea instituirii unui climat de afaceri sanătos.

9.2. Responsabilitate Corporativă Responsabilitatea Socială este un proces de management prin care Transelectrica dorește să contribuie la dezvoltarea unei societăți românești durabile și performante (en. „Corporate Social Responsability – CSR). În conformitate cu Politica de Responsabilitate Socială Corporativă a Transelectrica, compania se implică în rezolvarea problemelor sociale ale comunității unde își desfășoară activitatea. Responsabilitatea socială față de comunitate este la fel de importantă ca succesul în afaceri. Transelectrica ia în considerare interesele societății, responsabilizându-se față de angajați, acționari, comunitate și mediu, în scopul creării prosperității, a locurilor de muncă și în vederea asigurării sustenabilității unei întreprinderi solide din punct de vedere financiar. Viziunea Transelectrica în domeniul CSR este de a promova valorile naționale precum inovația, spiritul de echipă, respectul diversității și angajamentul. Acestea stau la baza performanței Companiei. Transelectrica este angajată în anumite domenii ca: artă și cultură, educație, acțiuni umanitare, mediul înconjurător, dezvoltarea comunității, responsabilitate față de angajați și voluntariatul corporativ. Transelectrica ia parte la viața comunității atât prin acțiunile de sponsorizare și ajutoarele financiare umanitare acordate cât și prin proiectele de responsabilitate socială corporativă inițiate. În anul 2013 Directoratul Companiei a decis următoarea împărțire procentuală a fondului alocat pentru acțiuni de sponsorizare, mecenat, responsabilitate socială corporativă și burse: 1. Artă și cultură 20% Diversitatea și creativitatea sunt valori pe care le prețuim și le promovăm în domeniul artistic și cultural 

Colaborăm la organizarea de festivaluri de teatru și de muzică clasică, la organizarea de evenimente ale asociațiilor de elevi și studenți sau ale asociațiilor și fundațiilor culturale, la realizarea de opere artistice etc.

2. Educație 20% Pentru societatea româneasca de mâine, tinerii sunt cea mai importantă valoare. Suntem activi în mediul universitar prin parteneriate cu asociații studențești, dar și prin alte inițiative. 

Acordăm ajutor tinerei generaţii, implicându-ne în dezvoltarea ei profesională atât financiar cât și social (acordare de burse);

Pagina I 92

RAPORT ANUAL 2013  

Colaborăm cu Universitatea Politehnică București prin utilarea laboratoarelor de cercetare ale Facultăţii de Energetică; Dotăm cu cărți bibliotecile instituțiilor de învăţământ.

3. Acţiuni umanitare 35% Oamenii sunt în centrul preocupărilor noastre și încercăm întotdeauna să-i ajutăm pe cei defavorizați.  

Printre cei care beneficiază de sprijinul nostru se numară asociații pentru protecția pensionarilor proveniți din sistemul energetic, fundații și asociații pentru copii cu dizabilități; De asemenea, ori de câte ori este cazul, ne implicăm și în acțiuni de binefacere pentru a ajuta persoanele și localitățile sinistrate ca urmare a calamităților naturale.

4. Dezvoltarea comunităţii 5% Transelectrica sprijină financiar construcții și restaurări de școli și monumente de cult, prioritare fiind zonele în care Transelectrica deține sucursale de transport. 5. Responsabilitatea față de angajați 20% Pentru Transelectrica angajaţii reprezintă principala resursă a dezvoltarii ei iar grija pentru salariați este primordială. Personalul Companiei beneficiază de:     

stabilitatea locului de muncă și condiții de muncă sigure; oportunități pentru a evolua; oportunități de avansare prin promovări interne; oportunități de instruire și dezvoltare prin intermediul Programului anual de formare și perfecționare profesională a salariaților, astfel încât oamenii să poată evolua pentru poziția pe care și-o doresc în Companie; Compania preţuieşte și apără sănătatea şi securitatea în muncă a angajatilor săi. Anual se derulează campanii de evaluare a stării de sănătate a angajaților - examene de medicină generală, analize de laborator, vaccinare antigripală și antihepatică, investigații pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, investigații pentru prevenirea apariției unor boli invalidante; opțional, deoarece finanțarea este cu participare și din partea angajatului, anagajații beneficiază și de asigurări voluntare de sănătate; în cazul unor afecţiuni grave Transelectrica oferă suport financiar angajaţilor pentru tratamente medicale speciale, program flexibil sau redus de muncă pe perioada recomandată de medic.

În 2013 Transelectrica a acordat ajutorare financiare angajaților și rudelor lor în cazul unor afecțiuni medicale grave contribuind cu aproximativ 100.000 lei la ajutorarea a 13 angajați care au suferit de diverse afecţiuni medicale. Valorile Transelectrica sunt cu atât mai puternice pentru că ne reprezintă pe noi ca oameni, nu numai ca angajaţi ai Companiei. Astfel, Compania se asigură că se poate ridica la înălţimea responsabilităţii sociale faţă de societate, prin programe care generează, nu doar rezultate pe termen lung, ci și o atitudine.

9.3. Responsabilitatea faţă de mediu Conducerea Companiei a stabilit politica în domeniul protecţiei mediului ca parte integrantă a politicii generale, având ca obiective menţinerea unui sistem de management de mediu performant, prevenirea și reducerea poluării, conformarea cu cerinţele legale naţionale și europene și dezvoltarea durabilă. Pentru îndeplinirea obiectivelor, Compania a luat măsuri de reducere a impactului asupra mediului atât în activitatea de exploatare cât și în activităţile de mentenanaţă și de investiţii, care au presupus lucrări de Pagina I 93

RAPORT ANUAL 2013 construcţii – montaj, astfel încât, în anul 2013 nu au fost semnalate probleme deosebite privind protecţia mediului. Impactul RET asupra mediului Instalaţiile electrice de înaltă tensiune constituite în principal din linii electrice aeriene și staţii de transformare şi conexiune sunt instalaţii cu impact semnificativ asupra mediului datorat atât complexităţii tehnice a instalaţiilor cât şi suprafeţelor de teren ocupate şi lungimilor de ordinul zecilor sau chiar sutelor de km, de regulă pe teritoriul mai multor judeţe. Principalele influenţe generate de activitatea de transport al energiei electrice în anul 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Impact

Descriere

Ocuparea terenului

În condiţii normale de exploatare a RET terenul este ocupat cu traseele LEA și amplasamentele staţiilor. În cadrul lucrărilor de construcţie, ocuparea terenului se realizează prin organizarea de şantiere, inclusiv depozite. Sucursala

2

Fără zonă de siguranţă [m ] Staţii

Total Transelectrica

Poluarea solului, apelor subterane și terestre

3.939.774

LEA 3.373.075

2

Cu zonă de siguranţă [m ] Staţii

LEA

7.049.295

549.555.991

Afectarea solului, în faza de constructie a RET, se realizează prin deschiderea unor noi căi de acces, decopertări şi excavaţii. Din exploatarea normală a instalaţiilor RET nu sunt evacuate pe sol, în apele subterane sau terestre niciun fel de noxe. Pot apare poluări accidentale datorate neetanşeităţilor/spargerii echipamentelor care conţin substanţe periculoase sau ulei electroizolant sau defecţiunilor apărute la instaţiile de regenerare/alimentare/evacuare ulei în/din echipamente. De asemenea pot apare scurgeri de ulei/combustibil auto de la utilajele și mijloacele de transport în timpul executării lucrărilor de construcţii şi mentenanţă (uleiul scurs în mediu a fost reţinut cu material absorbant, biodegradabil).

Poluarea aerului

Emisii directe În timpul activităţilor de construcţie, mentenanaţă şi de exploatare normală a instalaţiilor RET nu sunt evacuate în atmosferă cantităţi semnificative de poluanţi. Pot fi emise în atmosferă în cantităţi reduse din următorii poluanţi: pulberi în suspensie - în timpul lucrărilor de construcţie, gaze de ardere - de la mijloacele auto, grupurile electrogene și de la centralele termice, ozon în cantităţi neglijabile (efectul Corona), hexafluorură de sulfca urmare a neetanşeităţii echipamentelor sau manipulării neadecvate a gazului. În condiţiile unor incendii sau explozii pot rezulta gaze de ardere (COx, SOx, NOx, COV, pulberi în suspensie,etc.) . LEA de înaltă tensiune generează poluarea atmosferei cu ozon şi oxizi de azot ca urmare a descărcărilor corona care apar în jurul conductoarelor active, mai ales pe timp ploios. Aportul suplimentar al acestor substanţe poluante la fondul existent nu este major şi nu poate conduce la depăşiri ale valorilor de prag de informare legal, nivel dincolo de care există un risc pentru sănătatea umană. A fost plătită taxa la fondul de mediu pentru emisiile din surse staţionare în valoare de 0,000049 mil. lei . Emisii indirecte Emisiile indirecte de gaze cu efect de seră sunt determinate de consumul propriu tehnologic în RET. În anul 2013 emisiile indirecte de gaze cu efect de seră în atmosferă au fost de cca. 1.101.089 tone CO2, calculat pentru energia electrică produsă în centralele termoelectrice pe lignit, conform reglementărilor ANRE.

Pagina I 94

RAPORT ANUAL 2013 Impact

Descriere

Poluarea apelor

Din procesul de transport al energiei electrice nu rezultă ape uzate tehnologice. Apele uzate generate pe amplasamentul instalaţiilor RET sunt următoarele: ape uzate menajere provenite din activitatea umană - se evacuează direct în canalizarea orăşenească, se vidanjează şi se transportă la o staţie de epurare ape uzate urbane sau se epurează local în microstaţii de epurare și se evacuează pe sol sau în ape terestre. ape pluviale colectate în cuvele echipamentelor cu ulei şi în căminele platformelor betonate pentru depozitarea deşeurilor şi echipamentelor (pot să conţină ulei provenit din scurgeri) - sunt epurate mecanic în separatoare apă - ulei şi evacuate în canalizarea orăşenească, se vidanjează şi se transportă la o staţie de epurare ape uzate urbane sau se evacuează pe sol sau în ape terestre cu respectarea limitelor maxime admisibile pentru poluanţii evacuaţi în mediu.

Generarea de deşeuri

Din activitatea de transport al energiei electrice nu rezultă în mod direct deşeuri. Deşeurile rezultă din activitatea de construcţie, mentenanţă și din activitatea umană. Cantităţile de deşeuri sunt diferite de la an la an, în funcţie de volumul lucrarilor de investiţii și de mentenanţă. Deşeurile generate au fost gestionate conform cerinţelor legale, fiind eliminate/valorificate cu firme autorizate. Deşeuri generate

Deşeuri valorificate

Deşeuri eliminate

Deşeuri stocate

6629 t

1669 t

4474 t

486 t

Grad de eliminare/valorificare deşeuri

92,67%

Au fost îndeplinite obiectivele legale de valorificare/reciclare pentru uleiurile importate și pentru majoritatea deşeurilor din ambalaje provenite de la echipamentele importate, cu excepția obiectivului pentru lemn (obiectiv legal 60%, realizat 55%, nerealizat 5 % – 11.133 kg). Pentru procentul nerealizat au fost plătită taxa la fondul de mediu în valoare de 0,022.266 mil.lei. Generarea de câmp electromagnetic de către instalaţiile RET

Staţiile electrice de transformare/conexiune și liniile electrice aeriane de 220kV şi 400kV au impact relativ restrâns asupra vecinătăţilor, existent doar în jurul instalaţiilor RET. O mare parte din efectele perturbatoare sunt datorate inducţiei electrice (în obiectele sau structurile metalice neconectate la pământ) și fenomenelor de interferenţă (radiointerferenţa). Soluţiile constructive adoptate pentru realizarea liniilor și staţiilor electrice de înaltă tensiune asigură protecţia corespunzătoare împotriva efectelor datorate expunerii organismelor vii la câmpul electromagnetic precum şi diminuarea impactului acestor instalaţii asupra mediului înconjurător. Conform studiilor efectuate de instituţii de specialitate în vecinătatea liniior aeriene de 220kV și 400kV, intensitatea câmpului electric scade cu distanţa, astfel încât la o distanţă de cca 25 – 30 m de axul liniei, intensitatea câmpului este zero.

Poluarea fonică

În perioada de construcţie se poate produce zgomot datorită execuţiei lucrărilor și funcţionarii echipamentelor și mijloacelor auto. În timpul operării poluarea fonică este datorată zgomotului produs de funcţionarea, vibraţia instalaţiilor RET sau de descărcările corona din spaţiul din jurul conductoarelor active. Nivelul de zgomot produs de efectul corona la o distanţă de 25 m de conductorul activ variază între 53 dB pe timp ploios şi 33 dB pe timp frumos.

Afectarea faunei

Impactul asupra faunei poate fi semnificativ în special asupra păsarilor, manifestându-se atât prin fragmentarea habitatului, cât şi prin coliziunea sau electrocutarea acestora de catre instalaţiile RET în culoarele de migraţie sau în zonele protejate. Principalele culoare de migraţie ale diverselor tipuri de păsări au fost identificate în zonele Banat, Dobrogea şi Delta Dunării. Conform studiilor efectuate de instituţii de specialitate efectuate în aceste culoare nu au fost identificate păsări afectate de prezenţa LEA.

Afectarea vegetaţiei

Impactul asupra vegetaţiei este determinat de ocuparea definitivă sau temporară a terenurilor și de îndepărtarea vegetaţiei care depăşeşte o anumită înălţime (prin defrişări sistematice), din zonele de siguranţă ale instalaţiilor RET, pentru evitarea apariţiei incendiilor. Acest impact poate fi semnificativ doar în zonele protejate.În anul 2013 nu s-

Pagina I 95

RAPORT ANUAL 2013 Impact

Descriere au înregistrat afectări semnificative ale vegetaţiei datorate lucrărilor de întreţinere a culoarelor LEA.

Socio-economic

Impactul asupra populaţiei presupune:  perturbarea unor activităţi sociale, inclusiv mutarea indivizilor la construcţia de obiective noi;  teama provocată de apropierea și de efectele vizuale și sonore ale RET (efectul corona la instalaţiile de înaltă tensiune);  efectele câmpului electromagnetic asupra fiinţelor la staţionarea în zonele de protecţie și siguranţă a RET;  perturbaţii ale sistemelor de radio și televiziune produse de câmpul electromagnetic. În anul 2013 nu s-au înregistrat afectări semnificative asupra populaţiei și nu a fost necesară mutarea indivizilor pentru realizarea investiţiilor.

Măsuri pentru prevenire şi/sau limitare a impactului asupra mediului efectuate în anul 2013 În anul 2013 s-au cheltuit 6,697 mil.lei (aproximativ 1,485 milioane euro) pentru acţiuni în principal de prevenire şi/sau limitare a impactului RET asupra mediului. FIGURA 57 CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

8

Mil. lei

6 4

7.7

7.5

6.7

2011

2012

2013

2 0

FIGURE 58 CHELUIELI SPECIFICE DE MEDIU

Mil. Euro/ TWh energie transportată

0.05 0.04 0.03 0.02

0.042

0.043

0.039

2011

2012

2013

0.01 0

Cheltuielile de protecția mediului sunt incluse în cheltuielile de exploatare, mentenanță și investiții aprobate de Companie. Comparativ cu anul precedent, în 2013 cheltuielile cu lucrările de mentenanță majoră au fost realizate în procent de 33% și lucrările de investiții în procent de 55,9%, fapt care a condus la o reducere a cheltuielilor cu protecția mediului cu 11%. TABEL 37 MASURI DE PREVENIRE/ LIMITARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Activitate

Descriere

executare lucrări de

 construcţie sau mentenanţă a reţelelor de canalizare pentru ape uzate menajere şi/sau pluviale; Pagina I 96

RAPORT ANUAL 2013  montare separatoare apa-ulei la cuvele echipamentelor cu ulei și la platformele de depozitare;  construcţie platforme betonate pentru depozitarea temporară a echipamentelor și deşeurilor;  mentenanţă a echipamentelor cu ulei sau SF6 pentru prevenirea scurgerilor;  vopsitorie a stâlpilor liniilor electrice aeriene (LEA) în culori adecvate peisajului pentru reducerea impactului vizual;  defrişare/ întreţinere coridoare de siguranţă pentru LEA;  refacere/amenajare teren pentru aducerea la starea iniţială (dupa finalizarea lucrărilor). achiziţii servicii  monitorizarea calităţii apelor uzate din statiile și sediile Companiei și propunerea de privind soluţii de reducere a poluarii conform cerinţelor din autorizaţiile de mediu și de gospodarire a apelor;  colectarea, sortarea, transportul și valorificarea/eliminarea deşeurilor.  angrenarea personalului propriu și implicarea tuturor colaboratorilor în aplicarea politicii și atingerea obiectivelor de mediu ale Companiei și a tuturor cerinţelor sistemelui de management de mediu prin informare și instruire. 

elaborare planuri de management de mediu pentru proiectele de mentenanţă, retehnologizare/ modernizare.montarea de cuiburi artificiale pe stâlpii de înaltă tensiune pentru şoimul dunărean, specie aflată pe cale de dispariţie, la sucursalele de transport Constanţa (12 cuiburi) și Timişoara (2 cuiburi) în cadrul proiectului “Conservarea şoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungariei, României și Slovaciei”, proiect finanţat prin programul LIFE+, linia de finanţare a Uniunii Europene dedicată conservării naturii.

Conformarea cu cerinţele legale pe anul 2013 

    

  obiectivele din gestiunea Companiei (262 obiective: staţii electrice de transformare și conexiune, linii electrice aeriene, sedii, etc.) funcţionează conform cerinţelor legale privind protecţia mediului, gradul de autorizare fiind de 100 % (33 de autorizaţii); nu au fost poluări accidentale cu impact semnificativ asupra mediului; nu au fost reclamaţii privind mediul; a fost înregistrată o amendă la sucursala de transport Timişoara (codificare incorectă a deşeurilor de izolatori ceramici contaminaţi cu ulei) pentru care s-a plătit 0,0015 mil lei; au fost îndeplinite toate măsurile dispuse de autorităţile de reglementare și control în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor; au fost raportate corect şi la timp toate informaţiile de mediu conform cerinţelor legale, de reglementare și a celor rezultate în urma controalelor efectuate de autorităţile de reglementare şi control; au fost monitorizaţi factorii de mediu (aer, apă, sol, zgomot, câmp electromagnetic, deşeuri) conform cerinţelor din autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor; lucrările de mentenanţă și investiţii au fost executate conform cerinţelor legale și de reglementare (avize şi/sau acorduri de mediu şi avize de gospodărire a apelor, după caz); a fost menţinută certificarea sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001/2005 , pentru conformarea cu licenţa ANRE pentru transportul de energie electrică și furnizarea serviciilor de sistem; a fost asigurat accesul părţilor interesate la informaţia despre mediu prin publicarea politicii şi raportului de mediu pe site-ul Companiei.

Pagina I 97

RAPORT ANUAL 2013 FIGURA 59 SITUAŢIA AMENZILOR

3.5 3 Număr amenzi

2.5 2 1.5

3

1 0.5

1

1

2012

2013

0 2011

Pagina I 98

RAPORT ANUAL 2013

MANAGEMENTUL RISCULUI

Pagina I 99

RAPORT ANUAL 2013

10. MANAGEMENTUL RISCULUI 10.1. Evaluarea riscurilor Activităţile Companiei sunt sensibile la condiţiile economice generale, care pot influenţa cantitatea de energie electrică transportată și implicit veniturile şi rezultatele operaţionale. În plus, cererea pentru energie electrică și preţul acesteia depind de o varietate de factori asupra cărora Compania nu are control, şi anume:     

evoluţii economice și politice la nivel global și regional; cererea consumatorilor din industrie; condiţiile climatice; legile și reglementările existente; tarifele reglementate de ANRE pentru serviciile de transport şi sistem.

Managementul global al Companiei se concentrează asupra imprevizibilităţii mediului economic şi financiar, căutând să minimizeze potenţialele efecte adverse performanţei financiare. Riscurile la care Compania este supusă în cadrul desfăşurării activităţii sale sunt sumarizate mai jos. Compania nu are angajamente formale pentru a combate riscurile financiare. Cu toate acestea, riscurile financiare sunt monitorizate de structurile ierarhice superioare, punându-se accent pe nevoile Companiei pentru a compensa eficient oportunităţile și ameninţările.

1. Riscul de rată a dobânzii Fluctuaţiile ratelor de dobândă pot avea impact asupra gradului de îndatorare al companiei, cu implicaţii la nivelul situaţiei financiare şi rezultatelor. Fluxurile de numerar operaţionale ale companiei sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor, în principal datorită împrumuturilor pe termen lung într-o pondere semnificativă. FIGURE 60 FLUCTUAŢIILE RATELOR DE DOBANDA

27% 42%

2013

2012

58% 73% Instrumente financiare cu rata dobanzii fixa Instrumente financiare cu rata dobanzii variabila

La 31 dec 2012 ponderea instrumentelor financiare cu rată de dobândă variabilă o depăşea semnificativ pe cea a instrumentelor financiare cu rată de dobândă fixă, expunând compania la un risc de rată a dobânzii mult mai mare. La 31 dec 2013, ca urmare a includerii în mixul de finanţare a obligaţiunilor corporative denominate în lei, cu rată de dobândă fixă, expunerea la riscul de rată a dobânzii a scăzut semnificativ. .

2. Riscul valutar Moneda funcţională a companiei este leul românesc. Compania poate fi expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin numerar și echivalente de numerar, împrumuturi pe termen lung sau datorii comerciale exprimate în valută. Împrumuturile şi datoriile în valută (EUR, USD și JPY) sunt ulterior exprimate în lei, la cursul de schimb de la data bilanţului, comunicat de Banca Naţională a României. Diferenţele rezultate sunt incluse în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar decât în momentul lichidării datoriei. Pagina I 100

RAPORT ANUAL 2013 Expunerea netă în situaţia poziţiei financiare a Companiei la riscul valutar exprimată în RON, a fost: TABEL 38 EXPUNEREA NETĂ ÎN SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

milioane lei

Total

RON

EUR

USD

JPY

31 decembrie 2013

-660

284

-893

26

25

31 decembrie 2012

-985

93

987

50

41

Se observă o reducere a expunerii nete de aprox. 33% faţă de anul 2012, ca urmare a diminuării soldului datoriilor în valută contractate de către companie în anii anteriori, precum și a introducerii în mixul de finanţare a obligaţiunilor denominate în lei. 3.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Transelectrica să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanţele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar. Riscul de contrapartidă este dat și de riscul de neîncasare a contravalorii serviciilor prestate pe piața de energie electrică și ar putea afecta negativ activitatea, rezultatele operaţionale și situaţia financiară ale Companiei FIGURE 61 EXPUNEREA MAXIMA LA RISCUL DE NEINCASARE LA 31.12.2013

3% 1% Clienti

43%

Ponderea cea mai mare, în totalul activelor, o au creanţele. Cu toate acestea, riscul de neîncasare aferent acestora este limitat, întrucât sunt sume datorate, în principal, de companii deţinute de stat.

54% Numerar si echivalente de numerar Fonduri nerambursabile de primit

Numerarul este plasat în instituţii financiare, care sunt considerate ca având risc minim. Depozitele sunt plasate la Banca Comecială Româna, BRD – Groupe Societe Generale, Alpha Bank, Raiffeisen Bank și CITI Bank.

Alte creante

Tratarea riscului de contrapartidă se poate realiza prin factori externi, cum ar fi restructurarea și liberalizarea pieței de energie, privatizarea unor filiale aparținând S.C. Electrică SA și prin acţiuni interne de perfecţionare a activităţii operatorului de piaţă, diversificarea portofoliului de clienţi și diversificarea numărului de servicii oferite. 4. Riscul de lichiditate Riscul de lichiditate este riscul potrivit căruia Compania poate să întâmpine dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. Prevederile din acordurile de finanţare ale Companiei pot limita flexibilitatea financiară și operaţională a acesteia.

Pagina I 101

RAPORT ANUAL 2013 O politică prudentă de gestionare a riscului de lichiditate implică menţinerea de resurse lichide suficiente pentru a putea onora obligaţiile pe măsură ce acestea ajung la scadenţă, precum și disponibilitatea finanţării prin facilităţi de credit adecvate. Riscul de lichiditate este mitigat de introducerea în mixul de finanţare a Companiei a instrumentelor negarantate (cum ar fi obligaţiunile corporative și imprumuturile negarantate oferite de instituţiile financiare internaţionale), care reduc semnificativ dependenţa de limitările și constrangerile mediului bancar si nevoia de garantare a creditelor comerciale cu creanţe comerciale in scadere. Obţinerea unui grad sporit de independenţă, diversificarea surselor de finanţare si ameliorarea lichidităţii Companiei au determinat ca Moody’s să schimbe perspectiva rating-ului Transelectrica pentru anul 2014 în stabil, în timp ce perspectiva rating-ului suveran a ramas negativă. În acelasi timp, în raportul lor asupra situatiilor financiare, auditorii financiari externi ai Companiei au eliminat pentru anul 2013 calificarea neindeplinirii indicatorilor de lichiditate, calificare înregistrata în anul precedent. 5. Riscul de tarifare (preţ) asociat cadrului de reglementare Având în vedere statutul de monopol natural reglementat, riscul de preţ asociat cadrului de reglementare este un factor important care poate afecta activitatea Companiei, cu impact negativ asupra rezultatelor operaţionale, situaţiei financiare şi perspectivelor Companiei. Riscul de preţ are o dimensiune structurală, provenind din rigiditatea mecanismului tarifare în recuperarea integrală și promptă a costurilor curente (inflaţia reală fiind mai mare decât cea prognozată), a CPT recunoscut (atât din punct de vedere al cantităţii, cât și al preţului), lipsa posibilităţii ajustării costului capitalului în interiorul unei perioade de reglementare în funcţie de evoluţia pieţelor financiare, nerecuperarea costurilor capitalului în perioada cuprinsă între angajarea capitalului și recunoaşterea în BAR a activului rezultat etc. și o dimensiune a rulării deficitare a actului efectiv de reglementare exercitat de ANRE, prin lipsa de transparenţă în anumite decizii de stabilire a tarifelor din trecut, ambele componente contribuind la reducerea predictibilităţii rezultatelor financiare. 6. Riscul de volum Diminuarea volumului de energie tarifabilă ar putea afecta negativ situația financiară și perspectivele Companiei. Având în vedere că structura costurilor este dominată de componenta fixă, aceste perturbaţii se propagă și la nivelul profiturilor. Implementarea unui sistem de tarifare binom în perioada 2014-2017 (cu componentă de putere și componentă de energie) are potenţialul de a proteja veniturile prin stabilitatea oferită de componenta fixă (putere). 7. Alte riscuri identificate, care pot afecta activitatea, rezultatele operaţionale și situaţia financiară a Companiei sunt:  neexecutarea sau întârzierile în executarea proiectelor de investiţii ale Companiei;  Compania ar putea fi nevoită să cheltuie sume importante pentru menţinerea infrastructurii sale;  întreruperile în funcţionarea sistemului de transport al energiei electrice;  deteriorarea ratingului Companiei;  imposibilitatea angajării, instruirii sau reţineri unui număr suficient de salariaţi cu înaltă calificare;  confruntarea cu litigii, cu rezultate incerte;  grevele sau alte forme de întrerupere a activităţii;  exercitarea unui control limitat asupra filialelor proprii, ceea ce poate face dificilă implementarea unor politici corporative unitare;  regimul juridic incert al acţiunilor emise de OPCOM și Formenerg aflate în proprietatea Companiei.

10.2. Politicile și obiectivele Companiei Transelectrica are în vedere gestionarea riscurilor în cadrul unui sistem integrat de management al riscului, în îndeplinirea cerințelor legale ale reglementatorului şi a altor cerințe legate de calitatea de Pagina I 102

RAPORT ANUAL 2013 emitent listat la Bursa de Valori București, agenţii de rating, auditori, de a avea capacități de control al riscului adecvate pentru profilul de risc al Companiei, privind identificarea, cuantificarea, prioritizarea, tratarea, raportarea şi monitorizarea riscurilor. Administrarea riscurilor Companiei constă în stabilirea a două seturi de soluţii de tratare a riscurilor și determinarea structurii optime a acestora: soluţiile financiare, care includ asigurările, derivate și alte instrumente oferite pe pieţele de capital, de asigurări și alte pieţe financiare. În anul 2013, s-au realizat achiziţii de asigurări solicitate de responsabilii de activităţile generatoare de riscuri, pentru acoperirea unor posibile daune materiale, aflându-se în derulare următoarele contracte: asigurări voluntare de sănătate pentru salariați, asigurări RCA şi CASCO pentru parcul auto, asigurări pentru clădiri, bunuri și echipamente, asigurări de răspundere profesională a Consiliului de supraveghere; soluţiile organizatorice, care diminuează riscurile prin intermediul organizării/ proiectării/ planificării/ structurării activităţilor, a planurilor privind comunicarea și măsurile privind continuitatea afacerii, după producerea unui risc, precum şi administrarea riscurilor prin intermediul procedurilor şi prin întărirea măsurilor de securitate şi siguranţă a muncii.

Cerințele strategice privind siguranţa şi continuitatea în operare determină Compania să abordeze managementul riscului într-un mod proactiv, pentru identificarea şi tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc, cu pregătirea în avans a soluțiilor tehnice, operaționale şi financiare specifice pentru a contracara aceste eventuale pierderi.

Pagina I 103

RAPORT ANUAL 2013

ANEXE

Pagina I 104

RAPORT ANUAL 2013

11. ANEXE

Pagina I 105

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 1. Raportul financiar

CN Transelectrica SA Societate administrata în sistem dualist

Situatii Financiare Separate la data și pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 Intocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana și aprobate de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare – Extras –

Pagina I 106

CN Transelectrică SA Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2013 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

31 decembrie 2013

31 decembrie 2012

Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Imobilizari financiare Total active imobilizate

3.572.863.990 45.333.746 52.475.750 3.670.673.486

3.683.211.822 50.860.668 52.475.750 3.786.548.240

Active circulante Stocuri Creante comerciale și alte creante Numerar și echivalente de numerar Total active circulante Total active

36.978.575 844.352.983 600.698.763 1.482.030.321 5.152.703.807

40.076.069 822.931.591 295.481.379 1.158.489.039 4.945.037.279

Capitaluri proprii și datorii Capitaluri proprii Capital social, din care: Capital social subscris Ajustari la inflatie a capitalului social Prima de emisiune Rezerve legale Rezerve din reevaluare Alte rezerve Rezultat reportat Total capitaluri proprii

1.091.525.913 733.031.420 358.494.493 49.842.552 57.703.302 669.257.305 18.340.125 727.227.938 2.613.897.135

1.091.525.913 733.031.420 358.494.493 49.842.552 46.491.027 729.711.592 3.845.195 509.341.993 2.430.758.272

Datorii pe termen lung Venituri în avans pe termen lung Imprumuturi Datorii privind impozitele amanate Obligatii privind beneficiile angajatilor Total datorii pe termen lung

535.841.112 951.063.278 33.638.050 26.274.710 1.546.817.150

538.850.734 954.626.559 40.862.872 23.236.640 1.557.576.805

712.171.280

737.820.637

Active Active imobilizate

Datorii curente Datorii comerciale și alte datorii Alte impozite și obligatii pentru asigurari sociale Imprumuturi Venituri în avans pe termen scurt Impozit pe profit de plata Total datorii curente Total datorii

8.149.276

15.415.260

226.384.521 35.472.072 9.812.373 991.989.522 2.538.806.672

198.661.228 4.481.204 323.873 956.702.202 2.514.279.007

Total capitaluri proprii și datorii

5.152.703.807

4.945.037.279

Pagina I 107

CN Transelectrică SA Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

2013

2012

Venituri Venituri din serviciul de transport

1.156.483.064

1.080.214.070

Venituri din servicii de sistem

629.318.221

570.760.099

Venituri privind piața de echilibrare

631.847.110

1.068.220.860

54.667.366

48.491.681

2.472.315.761

2.767.686.710

Cheltuieli pentru operarea sistemului

(267.281.170)

(310.978.670)

Cheltuieli privind piața de echilibrare

(631.847.110)

(1.068.220.860)

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

(574.489.089)

(522.875.917)

Amortizare

(335.141.949)

(314.844.392)

Cheltuieli cu personalul

(170.643.076)

(170.361.104)

Reparatii și mentenanţă

(107.511.735)

(137.938.176)

(10.608.290)

(9.109.986)

(125.770.970)

(150.410.771)

(2.223.293.389)

(2.684.739.876)

249.022.372

82.946.834

87.815.164

93.169.734

(97.085.765)

(129.072.568)

(9.270.601)

(35.902.834)

Profit inainte de impozitul pe profit

239.751.771

47.044.000

Impozit pe profit

(38.823.909)

(12.556.032)

Profitul exercitiului

200.927.862

34.487.968

2,74

0,47

Alte venituri Total venituri Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli cu materiale și consumabile Alte cheltuieli din exploatare Total cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar net

Rezultatul de baza și diluat pe actiune (lei/actiune)

Pagina I 108

CN Transelectrică SA Situatia separata a rezultatului global pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

2013 Profitul exercitiului Alte elemente ale rezultatului global Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale Efectul impozitarii aferent rezervei din reevaluare (Pierdere)/Castig actuarial aferente planului de beneficii determinate Alte elemente ale rezultatului global (AERG)

Rezultatul global total

2012

200.927.862

34.487.968

-

60.802.099

(2.669.460)

(11.914.824) 4.318.540

(2.669.460)

53.205.815

198.258.402

87.693.783

Pagina I 109

CN Transelectrică SA Situatia separata a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

Prime de emisiune

Rezerve legale

Rezerva din reevaluare

Alte rezerve

Rezultat reportat

49.842.552

44.416.075

749.763.730

4.186.691

484.341.081

-

-

-

-

-

34.487.968

-

-

-

60.802.099

-

-

60.802.099

(11.914.824)

-

-

(11.914.824)

4.318.540

4.318.540

4.318.540

53.205.815

Capital social Sold la 1 ianuarie 2012

1.091.525.913

Total 2.424.076.042

Rezultatul global al perioadei Profitul exercitiului

34.487.968

Alte elemente ale rezultatului global, din care Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale Efectul impozitarii aferent rezervei din reevaluare Recunoastere castiguri actuariale aferente planului de beneficii determinat Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei Total rezultat global al perioadei Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat Majorarea rezervei legale Alte elemente Total alte modificari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.887.275

-

-

-

48.887.275

-

38.806.508

87.693.783

-

-

-

(68.902.812)

-

68.902.812

-

-

-

(36.601) (68.939.413)

2.993 2.993

(2.074.952) 66.827.860

(33.608)

-

2.074.952 2.074.952

-

(80.633.456)

(80.633.456)

(344.489)

-

(344.489)

-

-

(33.608)

Contributii de la și distribuiri catre actionari Distribuirea dividendelor

-

-

-

-

Derecunoasterea imobilizarilor de natura patrimoniului public (vezi Nota 3 (b))

-

-

-

-

-

-

-

-

(344.489)

(80.633.456)

(80.977.945)

Total contributii de la și distribuiri catre actionari Sold la 31 decembrie 2012

1.091.525.913

49.842.552

46.491.027

729.711.592

3.845.195

509.341.993

2.430.758.272

Sold la 1 ianuarie 2013

1.091.525.913

49.842.552

46.491.027

729.711.592

3.845.195

509.341.993

2.430.758.272

-

-

-

200.927.862

200.927.862

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.669.460)

(2.669.460)

-

-

-

(2.669.460)

(2.669.460)

-

-

--

-

198.258.402

198.258.402

(60.454.287)

-

60.454.287

-

-

-

(11.212.275)

-

Rezultat global al perioadei Profitul exercitiului Alte elemente ale rezultatului global, din care Recunoastere pierderi actuariale aferente planului de beneficii determinat Total alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global al perioadei

-

-

-

Alte elemente Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat

-

Majorarea rezervei legale

-

-

Alte elemente

-

-

-

-

13.000

-

13.000

Total alte modificari

-

-

11.212.275

(60.454.287)

13.000

49.242.012

13.000

Derecunoasterea imobilizarilor de natura patrimoniului public (vezi Nota 3 (b))

-

-

-

-

(702.313)

-

(702.313)

Fonduri structurale aferente imobilizarilor de natura patrimoniului public (vezi Nota 11)

-

-

-

-

15.184.243

-

15.184.243

-

-

-

-

-

(29.614.469)

(29.614.469)

-

-

-

-

14.481.930

(29.614.469)

(15.132.539)

49.842.552

57.703.302 .

669.257.305

18.340.125

727.227.938

2.613.897.135

11.212.275

Contributii de la și distribuiri catre actionari

Distribuirea dividendelor Total contributii de la și distribuiri catre actionari Sold la 31 decembrie 2013

1.091.525.913

Pagina I 110

CN Transelectrică SA Situatia separata a fluxurilor de trezorerie pentru exericitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

2013

2012

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare Profitul perioadei

200.927.862

34.487.968

38.823.909

12.556.032

335.141.949 21.515.974

314.844.392 33.665.515

(7.467.553)

(618.335)

1.123.837

3.100.116

(702.313)

(335.847)

9.653.623

31.795.593

599.017.288

429.495.434

(35.460.849)

322.029.087

3.097.494

1.647.388

Datorii comerciale și alte datorii

11.085.370

(441.977.707)

Alte impozite și obligatii pentru asigurari sociale

(7.265.984)

9.492.387

43.165.490

178.139.232

613.638.809

498.825.821

Ajustari pentru: Cheltuiala cu impozitul pe profit Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea creantelor comerciale și a altor creante Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor comerciale și a altor creante Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar Modificari in: Creante comerciale și alte creante Stocuri

Venituri în avans Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

(32,659,993)

Dobanzi platite Impozit pe profit platit

(36.561.076)

(34.757.021) (9.500.000)

Numerar net din activitatea de exploatare

544.417.740

454.568.800

(250.815.403)

(392.642.466)

133.192

1.930

6.165.251

6.243.988

12.962.032

9.755.944

Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de investiţii Achizitii de imobilizari corporale și necorporale Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Dobanzi incasate Dividende incasate Numerar net utilizat în activitatea de investiţii

(231.554.928)

(376.640.604)

Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finantare Trageri din imprumuturi pe termen lung Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung Rambursari imprumuturi pe termen scurt

11.163.250

189.807.558

(189.175.406)

(185.765.526)

-

(11.571.742)

Incasari din emisiune de obligatiuni

200.000.000

-

Dividende platite

(29.633.272)

(79.680.484)

(7.645.428)

(87.210.194)

Creșterea/(Diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar

305.217.384

(9.281.998)

Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie

295.481.379

304.763.377

Numerar și echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

600.698.763

295.481.379

Numerar net utilizat în activitatea de finantare

(vezi Nota 9)

Pagina I 111

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 2. Indicatori economico-financiari Evoluţia indicatorilor financiari este prezentată mai jos: Indicator [lei]

’13/’12 Formula de calcul

2013

2012 [%]

Indicatori de profitabilitate

a) EBITDA în total vânzări

EBITDA 0,24

0,14

71,43

0,22

0,16

37,50

0,10

0,03

233,33

0,08

0,01

700,00

1,49

1,21

23,14

1,46

1,17

24,79

0,36

0,64

-43,75

9,34

2,64

253,79

123,14

125

-1,49

102,35

118

-13,26

Cifra de afaceri EBITDA b) EBITDA în capitaluri proprii Capitaluri proprii Profit brut c) Rata profitului brut Cifra de afaceri

d) Rata rentabilitătăţii capitalului

Profit net Capitaluri proprii

Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidităţii curente

Active circulante Datorii pe termen scurt

b) Indicatorul lichidităţii imediate

Active circulante-Stocuri Datorii pe termen scurt

Indicatori de risc Capital împrumutat

a) Indicatorul gradului de îndatorare Capitaluri proprii EBIT

b) Rata de acoperire a dobânzii Cheltuieli cu dobânda Indicatori de activitate

a) Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi

Sold mediu clienţi x 365 Cifra de afaceri

b) Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori

Sold mediu furnizori x365 Cifra de afaceri

Sursa: Transelectrica

Pagina I 112

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 3. Actele de numire/revocare emise în anul 2013 DirectoratDecizia CS nr.2/14.02.2013:  se revocă din funcția de Director General Executiv al Directoratului, domnul BENGHEAMĂLĂIEŞ Andrei-Gabriel;  se numește în funcția de Director General Executiv al Directoratului, domnul GHEORGHE Ștefan.Decizia CS nr.3/14.02.2013:  se completează conținutul art. 1 din Decizia nr. 2/14.02.2013 a CS prin mențiunea expresă că domnul GHEORGHE Ștefan este numit președinte al Directoratului (denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer – „CEO” – al Societătii).Decizia CS nr. 5/28.02.2013:  se revocă din funcția de membru al Directoratului, domnul Octavian LOHAN;  se aprobă extinderea numărului membrilor Directoratului, de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri;  până la selectarea membrilor Directoratului, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se numesc următorii membri ai Directoratului: Ioan DIACONU, Adrian-Constantin RUSU și Ciprian-Gheorghe DIACONU.Decizia CS nr. 22/25.06.2013:  se revocă din funcția de Președinte al Directoratului, domnul Stefan GHEORGHE, numit provizoriu în această calitate până la selectarea membrilor Directoratului, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  se numește în funcția de Președinte al Directoratului, domnul Ștefan-Doru BUCĂTARU, până la numirea membrilor Directoratului, prin Decizia CS, în baza selecției realizate de consortiul cu care a fost semnat Contractul de servicii nr. C145/21.06.2013.Decizia CS nr. 30/16.09.2013:  se revocă din funcția de membru al Directoratului, începând cu data de 17.09.2013, domnii: Ioan DIACONU și Adrian-Constantin RUSU;  se numesc, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, în urma procedurii de selecție și recrutare a candidaților propuși de consorțiul format din asocierea SC Quest Advisors SRL și SC Transearch International SRL, începând cu data de 17.09.2013, în funcția de membri ai Directoratului, domnii: Ștefan-Doru BUCĂTARU – Președinte al Directoratului, Gabriel MUSTEA – membru, Ciprian-Gheorghe DIACONU – membru, Constantin VĂDUVA – membru, Florin-Mihăiță BOANGIU – membru.

Pagina I 113

RAPORT ANUAL 2013

Consiliul de SupraveghereHAGOA nr.1/14.03.2013:  se respinge revocarea unor membri ai CS;  se aleg în calitatea de membri ai CS domnii: Andrei-Mihai POGONARU, Andrei-Petrișor MAIOREANU, Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU, Dumitru PÎRVULESCU, AdrianGheorghe COSTIN, Radu-Ionel PUCHIU, Radu BUGICĂ.Decizia CS nr. 8/15.03.2013:  se alege în calitatea de președinte al CS, domnul Dumitru PÎRVULESCU;  se aprobă următoarea componență a comitetelor consultative înființate în cadrul CS:  Comitetul de nominalizare și remunerare: Adrian-Gheorghe COSTIN, Andrei-Petrişor MAIOREANU,Radu-Ionel PUCHIU și Dumitru PÎRVULESCU;  Comitetul de audit: Radu BUGICĂ și Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU;  Comitetul financiar: Dumitru PÎRVULESCU și Radu BUGICĂ;  Comitetul de infrastructură critică: Andrei-Petrişor MAIOREANU, Adrian-Gheorghe COSTIN, Radu-Ionel PUCHIU și Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU.Decizia CS nr. 9/25.03.2013:  se aprobă completarea componenței comitetelor consultative înființate în cadrul CS, după cum urmează:  Comitetul de audit: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGICĂ și Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU;  Comitetul financiar: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGICĂ și Dumitru PÎRVULESCU.HAGOA nr.4/30.05.2013:  se aleg, prin vot cumulativ, în calitatea de membri ai CS, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, domnii: AndreiMihai POGONARU, Ovidiu-Petrișor ARTOPOLESCU, Ion-Toni TEAU, Ciprian-Gheorghe DIACONU, Ștefan-Doru BUCĂTARU, Dănuț-Leonard SANDU, Radu BUGICĂ;  se revocă din calitatea de membri ai CS domnii: Dumitru PÎRVULESCU, AdrianGheorghe COSTIN, Andrei-Petrișor MAIOREANU, Radu-Ionel PUCHIU.Decizia CS nr. 16/03.06.2013:  se alege în calitatea de președinte al CS, domnul Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU;  se aprobă următoarea componență a comitetelor consultative înființate în cadrul CS:  Comitetul de nominalizare și remunerare: Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU, DănuţLeonard SANDU și Andrei-Mihai POGONARU;  Comitetul de audit: Ion-Toni TEAU, Andrei-Mihai POGONARU și Radu BUGICĂ;  Comitetul financiar și de dezvoltare: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGICĂ, Ştefan-Doru BUCĂTARU și Ion-Toni TEAU;  Comitetul de securitate energetică: Ciprian-Gheorghe DIACONU, Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU și Radu BUGICĂ;  Comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie: CiprianGheorghe DIACONU, Ştefan-Doru BUCĂTARU și Dănuţ-Leonard SANDU.

Pagina I 114

RAPORT ANUAL 2013Decizia CS nr. 19/17.06.2013:  se aprobă completarea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare cu domnul Ion-Toni TEAU;  se desemnează președinții comitetelor consultative înființate în cadrul CS, după cum urmează:  Comitetul de nominalizare și remunerare – domnul Dănuţ-Leonard SANDU;  Comitetul de audit – domnul Ion-Toni TEAU;  Comitetul financiar și de dezvoltare – domnul Ion-Toni TEAU;  Comitetul de securitate energetică – domnul Ciprian-Gheorghe DIACONU;  Comitetul pentru relatia cu autoritătile de reglementare și de strategie – domnul Ciprian-Gheorghe DIACONU.Decizia CS nr. 21/25.06.2013:  se ia act de solicitarea domnului Ovidiu-Petrişor ARTOPOLESCU de a-i înceta exercitarea calitătii de președinte al CS;  se alege în calitatea de președinte al CS, domnul Ion-Toni TEAU.Decizia CS nr. 23/28.06.2013:  urmare a demisiei domnului Ștefan-Doru BUCĂTARU din calitatea de membru al CS, se numeste doamna Carmen-Georgeta NEAGU, în calitatea de membru provizoriu al CS, până la întrunirea AGA.Decizia CS nr. 24/05.07.2013:  se aprobă înlocuirea domnului Ștefan-Doru BUCĂTARU cu doamna Carmen-Georgeta NEAGU în Comitetul financiar și de dezvoltare și în Comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie, precum și completarea componenței Comitetului de securitate energetică cu doamna Carmen-Georgeta NEAGU.Decizia CS nr. 25/15.07.2013:  se desemnează în calitatea de președinte al Comitetului financiar și de dezvoltare, pe domnul Radu BUGICĂ, în locul domnului Ion-Toni TEAU.Decizia CS nr. 31/16.09.2013:  se ia act de încetarea de drept a calității de membru al CS a domnului Ciprian-Gheorghe DIACONU.HAGOA nr.6/30.09.2013:  se alege, prin vot majoritar, în calitatea de membru al CS TEL, doamna CarmenGeorgeta NEAGU.Decizia CS nr.42/06.11.2013:  se desemnează în calitate de președinte al Comitetului de securitate energetică și al Comitetului pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie, doamna Carmen-Georgeta NEAGU.Decizia CS nr.49/29.11.2013:  se numește în calitatea de membru provizoriu al CS, până la întrunirea AGA, domnul Dragoș ANDREI;  se desemnează domnul Dragoș ANDREI drept membru în Comitetul de securitate energetică și în Comitetul pentru relația cu autoritățile de reglementare și de strategie.

Pagina I 115

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 4. Lista filialelor Transelectrica 

Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică “OPCOM” SA – J40/7542/2000 – Bucureşti, Bulevardul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, cod 030236, www.opcom.ro;Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport “SMART” SA – J40/8613/2001 – Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod 010325, www.smart-sa.ro;Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “TELETRANS” SA – J40/12511/2002 – Bucureşti, Bulevardul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, cod 030236, www.teletrans.ro;Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” SA – J40/2265/2002 – Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, cod 040311, www.formenerg.ro;Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice “ICEMENERG” SA – J40/7306/2004 – Bucureşti, Bulevardul Energeticienilor nr.8, sectorul 3, cod 032092, www.icemenerg.ro;Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG - SERVICE” SA – J40/11414/2003 – Bucureşti, Bulevardul Energeticienilor nr.8, sectorul 3, cod 032092.

Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale

1. Filialele Companiei:      

OPCOM; TELETRANS; SMART; FORMENERG; ICEMENERG; ICEMENERG-SERVICE.

2. Toate Societăţile cu capital majoritar de stat, cu care Compania încheie contracte reglementate pe piața de energie.

Toate contractele încheiate cu persoanele afiliate, cu valoare mai mare de 50.000 euro, au fost raportate prin Rapoarte Curente, conform prevederilor legale.

Pagina I 116

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 5. Actele constitutive modificate în anul 2013 

Actul constitutiv nr. 11 actualizat în data de 30.05.2013 prin Hotărârea AGA Extraordinară nr. 5/ 30.05.2013;Actul constitutiv nr. 12 actualizat în data de 30.09.2013 prin Hotărârea AGA Extraordinară nr. 7/ 30.09.2013.

Pagina I 117

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 6. Contractele importante încheiate de societate în anul 2013

Contract publicat prin Raport Curent în data:

Număr și data act

Incheiat cu:

Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS) AA5/ 05.01.13 la C3/ 05.01.12

Electrocentrale Bucureşti

AA58/ 05.01.13 la C333 /23.12.09

Hidroelectrică SA

AA3/ 05.01.13 la C5/ 05.01.12

Electrocentrale Galaţi

AA1/ 05.01.13 la C217/ 01.07.12

CE Oltenia

C536/ 18.12.12

CE Hunedoara

14.02.2013

Contracte de transport al energiei electrice (TR)

14.02.2013

AA1/ 12.12.12 la C248/ 31.07.12

CE Oltenia

AA5/ 06.12.12 la C334/ 21.12.07

CET Arad SA

AA5/ 06.11.12 la C309/ 18.12.07

CET Bacau SA

AA7/ 07.12.12 la C214/ 28.09.07

CET Govora SA

AA7/ 13.12.12 la C351/ 28.12.06

Electrocentrale Bucuresti SA

C331/ 05.11.12

CE Hunedoara

AA5/ 07.11.12 la C315/ 19.12.07

Electrocentrale Galati SA

AA5/ 13.12.12 la C330/ 21.12.07

Nuclearelectrică

AA5/ 14.11.12 la C314/ 18.12.07

Termica SA Suceava

AA5/ 13.12.12 la C335/ 21.12.07

FDEE Electrică Distributie Muntenia Nord

AA6/ 13.12.12 la C215/ 28.09.07

FDEE Electrică Distributie Transilvania Nord

AA6/ 13.12.12 la C216/ 28.09.07

FDEE Electrică Distributie Transilvania Sud

AA2/ 17.12.12 la C746/ 21.12.11

Electrică Furnizare SA

AA5/ 07.11.12 la C316/ 19.12.07

Electrocentrale Oradea

AA8/ 16.11.12 la C262/ 29.12.04

Hidroelectrică

AA14/ 16.11.12 la C318/ 29.12.04

Hidroelectrică

AA5/ 05.12.12 la C331/ 21.12.07

RAAN Dr. Tr. Severin

C325/ 30.10.12

UAT Municipiul Iaşi

Contracte de achiziţie energie electrică pentru CPT pe PCCB 14.02.2013

C399/ 15.11.12

Hidroelectrică

C401/ 15.11.12

Hidroelectrică

Pagina I 118

RAPORT ANUAL 2013

Contract publicat prin Raport Curent în data:

Număr și data act

Incheiat cu:

C437/ 29.11.12

Elecrocentrale Galati

C438/ 29.11.12

Elecrocentrale Galati

C322/ 30.10.12

Nuclearelectrică

Contract privind serviciul de administrare a pieței angro de energie electrică 14.02.2013 04.03.2013

AA16/ 17.12.12 la C1/ 01.02.2002

OPCOM

C 58/ 25.02.2013

ICEMENERG SA

Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS) 16.05.2013

C49/ 22.02.2013

Romgaz SA

C50/ 22.02.2013

Electrocentrale Grup SA

Contracte de transport al energiei electrice (TR) 16.05.2013 C57/ 22.02.2013

Romgaz SA

Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PRE)

16.05.2013

C61/ 27.02.2013

Electrocentrale Grup SA

C70/ 28.02.2013

Romgaz SA

C214/ 29.06.2012

CE Oltenia

C428/ 26.11.2012

CE Hunedoara

Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PPE) C64/ 27.02.2013

Romgaz SA

C62/ 27.02.2013

Electrocentrale Grup SA

C215/ 29.06.2012

CE Oltenia

C426/ 26.11.2012

CE Hunedoara

09.07.2013

AA6/ 27.05.2013 la C243/ 2010

TELETRANS SA

29.07.2013

AA nr. 1/ 22.04.2013 la C3T/ 06.07.2012

Ministerul Economiei

16.05.2013

Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)

29.07.2013

AA nr. 4/ 29.04.2013 la C536/ 18.12.2012

CE Hunedoara

AA nr. 5/ 30.04.2013 la C536/ 18.12.2012

CE Hunedoara

AA nr. 6/ 30.04.2013 la C217/ 01.07.2012

CE Oltenia

AA nr. 58/ 19.12.2012 la C333/ 23.12.2009

Hidroelectrică SA

AA nr. 3/ 19.12.2012 la C5/ 05.01.2012

Electrocentrale Galați

AA nr. 5/ 19.12.2012 la C3/ 05.01.2012

Electrocentrale București

C 536/ 18.12.2012

CE Hunedoara

AA nr. 1/ 19.12.2012 la C217/ 01.07.2012

CE Oltenia

Pagina I 119

RAPORT ANUAL 2013

Contract publicat prin Raport Curent în data:

Număr și data act

Incheiat cu:

Contracte de transport al energiei electrice (TR) AA6/ 14.12.2012 la C394/ 28.12.2006

Electrică SA

AA6/ 13.12.2012 la C350/ 28.12.2006

Termoelectrică SA

AA5/ 06.12.2012 la C311/ 18.12.2007

Termoficare Brăila

C 39/ 22.07.2013

SMART SA

29.07.2013

13.08.2013

Contracte de achiziţie energie electrică pentru CPT pe PCCB C183/ 12.08.2013

Romgaz SA

C184/ 12.08.2013

Romgaz SA

C185/ 12.08.2013

Romgaz SA

C196/ 26.08.2013

CET SA Bacău

C197/ 26.08.2013

CET SA Bacău

AA8/ 21.09.2013 la C243/ 2010

TELETRANS SA

28.08.2013

25.09.2013

Contracte de achiziţie energie electrică pentru CPT pe PCCB 24.10.2013 C297/ 25.09.2013

Romgaz SA

Contracte de achiziţie energie electrică pentru CPT pe PCCB

08.01.2014

24.01.2014

C366/ 11.12.2013

SC Hidroelectrică SA

C367/ 11.12.2013

Regia Autonoma pentru Activități Nucleare

C368/ 11.12.2013

Regia Autonoma pentru Activități Nucleare

C62/ 13.11.2013

SC Smart SA

Contracte de transport al energiei electrice (TR) 24.01.2014 12.02.2014

C313/ 10.10.2013

CET Govora

C 42/ 03.02.2014

SMART SA

Pagina I 120

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 7. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Transelectrica Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Transelectrica 

Pentru terenul în suprafaţă de 820 m situat în Municipiul Cluj Napoca, Hidroelectrică, în calitate de coproprietar majoritar al imobilului, a obţinut avizul Consiliului Local Cluj, potrivit HCL nr. 257/ 24.05.2012 prin care documentaţia topo-cadrastrală a fost avizată favorabil și au fost semnate procesele verbale de vecinătate.Documentaţia topo-cadastrală a fost înaintată pentru avizare la Consiliul Judeţean Cluj, după care se va solicita Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului. După obţinerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra întregului teren se va întocmi documentaţia de dezmembrare a dreptului de proprietate în cotele deţinute de coproprietari din aceasta categorie făcând parte și spaţiile în care îşi desfăşoara activitatea DET Cluj;În cazul standului de probe Semenic aparţinând ST Timisoara – s-a reluat acţiunea de întocmire a 2 documentaţiei topo-cadastrale pentru terenul în suprafaţă de 3.132 m , având ca scop semnarea Procesului verbal de vecinătate cu Primaria Valiug și demararea procesului de semnare a Avizelor tehnice de avizare a documentaţiei în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului la proprietate.

2

Pagina I 121

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 8. Litigii Situația litigiilor la data de 31 12.2013, în care CNTEE Transelectrica SA este parte Nr crt

1.

Nr. dosar

7161/ 62/ 2013

Instanţa

Tribunalul Brașov

Părţi în litigiu și calitatea acestora Debitor: ICCO Electric SRL Brașov

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Procedura insolvenţei

12.501,40 lei

Termen: 11.02.2014

Procedura insolvenţei

641.673,13 lei

Termen: 12.03.2014

Procedura insolvenţei

98.288,08 lei

Termen : 13.02.2014

Credtor: Transelectrica

2.

6473/ 111/ 2013

Tribunalul Bihor

Debitor: SC Electrocentrale Oradea Creditor: Transelectrica

3.

7206/ 40/ 2010

Tribunalul Botoșani

Debitor: SC Termica SA Botoșani Creditor: Transelectrica

Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâta Transelectrica. Admite în parte acţiunea.

Tribunalul Argeș 4.

17338/ 109/ 2012

Curtea de Apel Pitești

Recurent: Niță, Bica Intimat: Transelectrica

Litigiu muncă Acordare grupă de muncă

Obligă pârâta Transelectrica să elibereze fiecărui reclamant o adeverinţă conform Anexei 14 la HG nr. 257/2011 în care să se menţioneze procentul de 100% pentru perioada lucrată în grupa I de muncă, identificată potrivit sentinţei civile nr.989/CM/1-07-2010 pronunţate de Tribunalul Argeş, definitivă prin decizia civilă nr. 290/RCM/16-02-2011 a Curţii de Apel Piteşti. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.03.2013. Document: Hotarâre 4695/25.03.2013

Pagina I 122

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului Termen: 13.02.2014 Admite cererea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1.600.607,27 lei reprezentând penalităţi de întârziere .

5.

44859/ 3/ 2011

Tribunalul București

Creditor : Transelectrica

Curtea de Apel București

Debitor:SN Nuclearelectrică SA

Prețenții

1.620.834,10 lei

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 20122 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.05.2012. Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 494/2012 26.11.2012

ICCJ

Termen : 13.02.2014 Tribunalul Dolj 6.

1846/ 63/ 2012

Recurent: Nastasie Dorel C.A. Craiova Intimat: Transelectrica Tribunalul Dolj

Litigiu muncă Termen: 14.02.2014

Acordare grupă de muncă

Reclamant: Transelectrica 7.

4503/ 105/ 2010

Tribunalul Prahova

Pârât: SC Enelmed Tour SA

Prețenții - rejudecare

407.596,08 lei

Termen: 17.02.2014

Apel; Expropriere Legea 33/1994

312.973,50 euro

Termen : 18.02.2014

Prețentii – chirie anuala

112.000 lei

Termen: 18.02.2014

Tribunalul Bihor 8.

4419/ 111/ 2007

Curtea de Apel Oradea ICCJ

Reclamant: Transelectrica Pârât: Ban Adrian

CA Oradea

9.

2727 225/ 2013

Judecătoria Drobeta Turnu Severin

Reclamant: Gingir Anca Pârât Transelectrica

Pagina I 123

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Contencios administrativ

Curtea de Apel București

Reclamant: Conaid Company

10.

5302/ 2/ 2013

11.

2177/ 99/ 2012

Tribunalul Iași

5640/ 204/ 2010

Judecătoria Campina

41215/ 299/ 2011

Judecatoria Sector 1

Pârât: Transelectrica

13424/ 306/ 2010

Judecatoria Sibiu

Reclamant: Gurean Gheorghe

14.

15.

16.

Debitor: CET SA Iași

Procedura insolvenţei

Stadiul actual al litigiului

Obligarea la plata sumelor de 722.756.000 euro, reprezentând profit nerealizat conform plan de afaceri și 17.419.508,07 lei – cheltuieli efective înregistrate în contabilitate

Termen: 18.03.2014

1.935.308,24 lei

Termen: 18.02.2014

Creditor: Transelectrica

12.

13.

Pârât:Transelectrica, ANRE

Constatare refuz nejustificat de a încheia și semna act adițional și/sau contract de racordare la RET, obligarea la semnare act adițional și/sau contract de racordare la RET,

Valoare în litigiu

Tribunalul Sibiu

Reclamant: Lungu Cristian Ovidiu

Tribunalul Cluj

8207/ 62/ 2011

Tribunalul Brașov

1287/ 115/

Tribunalul Caras

Fond – prețenții

Termen: 19.02.2014

114.824,32 lei

Termen: 20.02.2014

Pârât: Transelectrica Recurent: Gherman Nelu

3988/ 117/ 2013

Obligația de a face – prețenţii

Intimat: Transelectrica Debitor: CET SA Brașov

Litigiu muncă Termen: 20.02.2014

Acordare grupă de muncă

Procedura insolvenţei

4.303.741,44 lei

Termen: 20.02.2014

Creditor: Transelectrica Recurent: Chiliban Marin

Litigiu muncă

Termen: 21.02.2014

Pagina I 124

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

2013

Severin

Intimat: Transelectrica

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Acordare grupă de muncă

Tribunalul Bihor 17.

4634/ 111/ 2007

Curtea de Apel Oradea

Reclamant: Transelectrica Pârât: Dragoiu și alții

Apel Termen: 24.02.2014

Expropriere Legea 33/1994

Tribunalul Bihor

18.

6221/ 30/ 2009

Tribunalul Brașov

Debitor: SC ATON Transilvania SA

Procedura insolvenţei

193.125,24 lei

Termen: 24.02.2014

Creditor: Transelectrica

19.

7083/ 3/ 2013

47478/ 3/ 2012 20.

Tribunalul București

Tribunalul București

Reclamant: Saftescu Ana Magda Pârât: Transelectrica

Debitor: PETPROD SRL

Litigii de muncă Termen: 25.02.2014

Procedura insolvenţei

24.013.312,82 lei

Creditor: Transelectrica

170/ 3/ 2014

Înscrisi la masa credală a debitoarei S.C. PETPROD S.R.L., cu suma de 24.013.312,82 lei din care 11.595.501,88 lei în categoria “suma admisa sub conditie”, cu mentiunea faptului ca “suma admisa sub conditie face obiectul litigiului din dosarul 49.134/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.” Termen: 25.02.2014

21.

14540/ 215/ 2012

22.

1867/ 90/ 2010

Judecatoria Craiova

Reclamant: Baleanu Aura Pârât: Transelectrica SA

Tribunalul Vâlcea

Debitoare: Total Electric Oltenia SA

Prețentii

Termen: 26.02.2014

Procedura insolvenţei

14.085.415,27

Termen: 26.02.2014

Prețenții

245.202,76 lei

Termen: 27.02.2014

Creditoare: Transelectrica 23.

60406/ 299/

JS1 București

Reclamant: Transelectrica

Pagina I 125

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

2012

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Pârât: SC Statkraft Markets Gmbh Tribunalul Bacău

24.

1877/ 110/ 2011

Curtea de Apel Bacău Curtea de Apel Pitești

Reclamant: Mazilu Elena

Recurs

Pârât:Transelectrica

Acțiune în constatare

Termen: 28.02.2014

Tribunalul Vâlcea

22003/ 301/ 2012

Solutie: Admite excepția necompetenţei teritoriale invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionarea a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.11.2012.

JS 3 București

Recurent: Transelectrica 25.

JS 1 București

3607/ 299/ 2013

Intimat: ANRE

Plângere contravențională

Tribunalul București

Termen: 31.06.2013 Respinge plângerea contravenţională, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 13823/2013 14.06.2013 Termen: 03.03.2014

26.

5783/ 3/ 2011

7816/ 111/ 2006

Tribunalul București Tribunalul Bacău

Reclamant: Transelectrica Pârât: Tehnic Asist Botoșani

Curtea de Apel Oradea Recurent: Transelectrica

27.

ICCJ Intimat: Pop Lucia Curtea de Apel Oradea;

Litigiu privind achiziţiile publice

Recurs Expropriere Legea 33/1994

Termen: 03.03.2014

La data de 29.10.2012 ICCJ : Decizia nr.6555: Admite recursurile declarate de reclamanta Transelectrica. Bucuresti prin Transelectrica, Sucursala de Transport Cluj și pârâta Pop Lucia împotriva deciziei civile nr.219/2011-A din 22 noiembrie 2011 a Curtii de Apel Oradea, Sectia I civila.

Pagina I 126

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Caseaza decizia recurata și trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Irevocabila. – Termen: 05.03.2014

ICCJ

28.

29.

64/ 35/ 2011

Curtea de Apel Oradea

10221/ 3/ 2012

Tribunalul Bucuresti

2183/ 115/ 2010

Tribunalul Caraș Severin

Stadiul actual al litigiului

Reclamant: Mirea Ioan Litigii de muncă

Termen: 06.03.2014

Pârât: Transelectrica Debitor: CET ENERGOTERM Reșița SA

Procedura insolvenţei

1.516.714,71 lei

Termen: 06.03.2014

Contencios administrativ și fiscal

43.487.408 lei

Termen: 07.03.2014

Creditor: Transelectrica

30.

31.

6657/ 2/ 2012

C.A. București

262/ 62/ 2013

Judecatoria Brașov

Reclamant: Transelectrica Pârât: ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ANAF – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor Recurent: Zoldi Elva Maria Intimat: Transelectrica

10304/ 180/ 2013

Judecatoria Bacău

33.

18499/ 3/ 2013

Tribunalul București

34.

2712/ 113/ 2013

Tribunalul Brăila

32.

Reclamant: Transelectrica

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Termen: 10.03.2014

Prețentii

10.850 lei

Termen: 10.03.2014

Prețenti

1.500.000 lei

Termen: 11.03.2014

Procedura insolvenţei

11.810,45 lei

Termen: 11.03.2014

Pârât: Teletrans SA Reclamant: Popescu Mina Pârât: Transelectrica Debitor: CET SA Brăila Creditor: Transelectrica

Pagina I 127

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

35.

Nr. dosar

34425/ 301 /2013

Instanţa

JS 3 București

Părţi în litigiu și calitatea acestora Reclamant: ICPE Electrocond

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Contestație la executare

Stadiul actual al litigiului

Termen: 11.03.2014

Pârât: Transelectrica 9089/ 101/ 2013

Tribunalul Mehedinți

37.

4328/ 110/ 2013

Tribunalul Bacău

38.

26497/3/201 3

Tribunalul București

36.

Debitor: RAAN Creditor: Transelectrica Debitor: CET SA Bacău Creditor: Transelectrica Creditor:SC Electrocentrale București SA

Procedura insolvenţei – La cererea Debitoarei

2.162.138,86 lei

Termen: 13.03.2014

Procedura insolvenţei

1.484.636,78 lei

Termen: 13.03.2014

Prețenții

222.700,43 lei

Termen: 14.03.2014

Fond – prețenții

646.270,87 lei

Termen: 18.03.2014

5.321.170 lei

Admite cererea Soluţia pe scurt ADMITE ACŢIUNEA. Document: Hotarâre 3717/13.06.2013

Debitor: Transelectrica

39.

40.

35455/ 3/ 2013

11009/ 97/ 2012

6263/ 299/ 2013

Tribunalul Bucuresti Tribunalul Hunedoara Curtea de Apel Alba Iulia

Judecatoria sector 1 Bucuresti

41. 32169/ 3/ 2013

42.

7238/120/20 12

Tribunalul Bucuresti

Reclamant: Transelectrica Pârât: Nuclearelectrică Reclamant: Transelectrica Pârât: SC Complexul Energetic Hunedoara SA

Reclamant: Mache Gheorghita : Pârât: Transelectrica

Prețenții

Termen: 19.03.2014 Soluţia pe scurt: admite excepția de necompetenta materiala; declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucuresti Document: Hotarâre 13235/2013 10.06.2013.

Litigii de muncă

Termen: 21.03.2014 Tribunalul Dâmbovița

Debitor: SC ECO Energy SRL

Procedura insolvenţei – societăţi pe acţiuni – La

24.736.065,84 lei

Termen: 31.03.2014

Pagina I 128

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

43.

Nr. dosar

26/ 46/ 2012

Instanţa

Curtea de Apel Pitesti

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Creditor: Transelectrica

cererea Debitoarei

Reclamant: Transelectrica

Contencios administrativ

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Termen: 01.04.2014 Pârât: Curtea de Conturi

litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) 30/05/2013

12726/ 3 2012

JS 3 București 44.

266/ 3/ 2014

Declină soluţionarea cauzei Soluţia pe scurt: Admite excepția necompetenţei materiale. Declină competenţa de soluţionare a cauzei către Judecătoria Sector 3-Secţia civilă, spre competentă soluţionare. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică. Document: Hotarâre 3110/2013 30.05.2013

Tribunalul București

Reclamant: Iorgulescu Monica

Contencios administrativ

Pârât: Transelectrica

anulare act administrativ

Tribunalul Bucuresti

Admite excepția necompetenţei materiale și în consecinţă: Declină competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect litigiu de muncă, în favoarea Tribunalului Municipiului Bucureşti. Constată ivit conflictul negativ de competenţă. Trimite dosarul la Curtea de Apel Bucureşti în vederea soluţionării conflictului de competenţă, pe calea regulatorului de competenţă. Fără cale de atac. Document: Hotarâre 12232/2013 14.10.2013 Declină competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect litigiu de muncă, în favoarea Tribunalului Municipiului Bucureşti. Termen : 01.04.2014

Tribunalul Galați 45.

5365/ 121/ 2011

Reclamant: Transelectrica Pârât: Arcelormittal Galați

Fond - prețentii

Hotarâre 547/2013 07.06.2013 Admite cererea formulată de reclamanta Transelectrica, în contradictoriu cu pârâta SC ArcelorMittal Galaţi Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 7.184.544,17 lei, reprezentând contravaloare

Pagina I 129

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

prestări servicii de transport al energiei electrice și contravaloare penalităţi de întârziere. În baza art. 274 Cod procedură civilă, obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 75.961,44 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.06.2013. La 21.06.2013 ARCELOR MITTAl a declarata apel.

Curtea de Apel Galati

910/ 111/ 2007

Curtea de Apel Oradea

Înalta Curte de Casatie și Justiție 46.

910/ 111/ 2007

Curtea de Apel Oradea

3327/128/ 2011

Trib comercial Cluj

47. 3327/ 1285/ 2011/ a1

Curtea de Apel Cluj

Stadiul actual al litigiului

Termen: 02.04.2014 Reclamant: Blaga Danuț Paul, Blaga Ramona Mariana Recurent-Pârât:Buda Florea, Cozac Mariana, Ilea Silvia, Luncan Alexandru, Luncan Rozalia, Onea Dorin Dumitru,Sandor Maria, Tibuleac Maria, Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea

Expropriere

2124 euro

22 .01.2013 Decizia nr. 148: Admite recursurile declarate de Ministerul Public- Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Oradea și reclamanta Transelectrica împotriva deciziei nr. 195 din 12 octombrie 2011 a Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila. Caseaza decizia atacata și trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante de apel. Respinge ca nefondate recursurile declarate de pârâtii Blaga Ramona Mariana, Blaga Danut Paul, Luncan Alexandru, Luncan Rozalia, Tibuleac Maria, Ilea Silvia, Cozac Mariana, Sandor Maria, Onea Dorin Dumitru și Buda Floare împotriva aceleiasi decizii. Irevocabila.

Reclamant-Recurent: Transelectrica

Termen: 15.04.2014

Debitor: SC GEVCO SRL

11.01.2013 Solutie: Admite recursul declarat de Transelectrica SA împotriva sentinţei civile nr. 3779 din 16.10.2012 pronunţată în dosar nr. 3327/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o modifică în sensul că admite cererea de repunere în termenul de formulare a cererilor de admitere a creanţei formulată de creditoarea Transelectrica Trimite cauza aceleiaşi instanţeîn

Creditor: SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA Creditor: Transelectrica

Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Faliment

90.029,31 lei

Pagina I 130

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului vederea soluţionării cererii de admitere a creanţei formulată de creditoare. Decizia este irevocabilă. Termen: 29.04.2014

48.

873/ 1259/ 2008

Tribunalul Argeș

Debitor: SC Termoficare 2000 Pitești SA

Procedura insolvenței

3.903.604,27 lei

Termen: 06.05.2014

21.023.814,86 lei

Admite excepția insuficientei timbrări. Anulează ca insuficient timbrată cererea. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.02.2013. Document: Hotarâre 1404/2013 21.02.2013

Creditor: DGFP, Transelectrica Tribunalul Bucuresti

49.

7590/ 3/ 2012

Reclamant: Eco Energy Curtea de Apel Bucuresti

nulitate act juridic Pârât: Transelectrica

Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs. Document: Hotarâre 263/2013 25.06.2013 Termen : 07.05.2014

ICCJ Tribunalul Bihor Curtea de Apel Oradea 50.

911/ 111/ 2007

ICCJ Curtea de Apel Oradea

Respinge ca nefondat apelul. Cu cheltuieli de judecată. Reclamanat: Transelectrica Pârât: Neagotă Florian

Apel Expropriere Legea 33/1994

51.

10870/ 2/ 2011

Document: Hotarâre 51/2013 01.10.2013 Declarat recurs. Așteptam citația

Termen : 13.05.2014

ICCJ Curtea de Apel București

Expropriere Legea 33/1994

Reclamant: Eolica Dobrogea

Contencios administrativ

Pârât: Transelectrica

Anulare act administrativ

01.02.2013 amanata pronuntarea la 08.02.2013 Solutie: Respinge excepțiile lipsei de interes și a lipsei de obiect a acţiunii invocate de pârâta Transelectrica Respinge excepția lipsei calităţii procesuale pasive a ANRE. Anulează adresa nr. 37650/16.12.2011 emisă de pârâta Transelectrica

Pagina I 131

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului . Constată refuzul ANRE de a soluţiona în termenul legal cererea înregistrată la sediul acesteia sub nr. 54068/21.12.2011. Constată refuzul nejustificat al pârâtei Transelectrica de a soluţiona cererea reclamantei de încheiere a procesului verbal de confirmare a îndeplinirii "condiţiilor suspensive" conform art. 5.3 din Contractul de racordare, reţinând culpa exclusivă a pârâtei Transelectrica . Constată îndeplinite în termenul contractual a condiţiilor suspensive prev. de art. 5.1 din Contractul de racordare. Obligă pârâta Transelectrica la executarea contractului de racordare nr. C63/18.02.2011. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenienta SC Rokura SRL. Respinge cererile de intervenţie accesorii formulate de intervenienţii SC Eolica Dobrogea (SCHWEIZ) AG și Iberdrola Renovables Energia SA ca nefondate. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

ICCJ

Termen: 15.05.2014 Tribunalul Bucuresti 52.

42410/ 3/ 2011

Curtea de Apel Bucuresti

Creditor: SC Electrocentrale Bucuresti SA

02.09.2013 Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Comercial

483.126,83 lei

Declarat recurs

Debitor: Transelectrica ICCJ

53.

2534/ 2/ 2012

Curtea de Apel București

Termen: 22.05.2014

Reclamant: Transelectrica Pârât: Curtea de Conturi

ICCJ

Contencios administrativ litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

Soluţia pe scurt: Respinge acţiunea, ca nefondată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 10.04.2013. Termen: 10.02.2015

Pagina I 132

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

54.

55.

Nr. dosar

Instanţa

53186/ 3/ 2011

Tribunalul București

24021/3/200 8

Tribunalul București

Părţi în litigiu și calitatea acestora Debitor: ALSO ENERG

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Procedura insolvenţei

7.177.245,74 lei

Procedura insolvenţei

938.299,30 lei

Stadiul actual al litigiului

Creditor: Transelectrica Debitor: SC IMOBILIAR CONSTRUCT Creditor: Transelectrica

56.

57.

2616/ 110/ 2013

30860/ 3/ 2013

Tribunalul Bacău

10.02.2014 Soluţia pe scurt: Respinge acţiunea astfel cum a fost precizată. Ia act de renunţarea la capătul de cerere privind plata daunelor morale.

Reclamant: Mititelu Ghe Conflict de munca Pârât: Transelectrica.

Tribunalul București

Reclamant: Eco Energy Nulitate act juridic

21.023.814,86 lei

Pârât: Transelectrica

Admite excepția lipsei calităţii procesuale pasive a O.C.P.I. Respinge acţiunea. Respinge excepțiile lipsei calităţii procesuale active, pasivă și a lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 7729/2013 26.09.2013

Tribunalul Dolj

58.

Reclamant: SC CEZ Distribuție

14063/ 63/ 2009

Pârât: Transelectrica

Fond - Alte cereri – constatare nulitate certificate de atestare edificare construcții

11.02.2014 Soluţia pe scurt: Admite recursul. Casează sentinţa și trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Irevocabilă.

Curtea de Apel Craiova

Judecatoria Vaslui 59.

1803/ 244/ 2012

Reclamant: SC PIDCONF Srl Pârât: Transelectrica

12.06.2013 Incheiere carte funciara

Respingere Soluţia pe scurt: Respinge apelul.

Tribunalul Vaslui

60.

14389/ 190/ 2012

Judecatoria Bistrița

Reclamant: Transelectrica

11.02.2014 Soluția pe scurt: În temeiul art 96 ind 2 din ROI trimite cauza la C 24 fond. Fără cale de atac.

Prețenții

10.139,58 lei

apel

26.03.2013 Soluţia pe scurt: suspendat în baza art.36 din

Pagina I 133

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Tribunalul Bihor

61.

2033/ 111/ 2007

Curtea de Apel Oradea

Inalta Curte de Casație și Justiție

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Pârât: SC Ilexim SA

Legea 85/2006

Recurent-reclamant: Transelectrica prin stat roman + Transelectrica prin sucursala Cluj

21.10.2013

Intimat-intervenient: Mihes Cristian Radu, Mihes Marius-Tudor, Popa Florica Loredana, Corb Erika, Luca IonutBogdan, Luca Viorica,

Apel Expropriere Legea 33/1994

Despăgubiri 275.310 EURO

Recurent Pârâti: Mester Lavinia Eugenia, Mester Traian

Decizia nr. 4622: Admite recursurile declarate de reclamanta Transelectrica , de pârâtii Mester Traian, Mester Lavinia Eugenia și de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Oradea împotriva deciziei civile nr. 223 din 29 noiembrie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Oradea, Sectia I Civila. Caseaza decizia recurata și trimite cauza spre rejudecare la aceeasi curte de apel. Irevocabila.

Recurent: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea 1224/ 88 2012

04.04.2013; Admitere apel Soluţia pe scurt: Decizia civilă nr.37. Admite apelul. Desfiinţează hotărârea atacată și trimite cauza primei instanţe pentru rejudecare. Definitivă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Tribunalul Tulcea

Curtea de Apel Constanta Reclamant: Unitatea administrativ teritoriala Isaccea

62.

Pârât: Transelectrica

1224/ 88/

Prețentii

4.503.830 lei

Document: Hotarâre 37/2013 04.04.2013 Soluţia pe scurt: Respinge excepția de netimbrare a acţiunii ca nefondată. Admite excepția prescripţiei dreptului la acţiune pentru sumele aferente următoarelor ordine de plată:nr. 756/18.05.2006;nr.757/18.05.2006;803/09.06.200 6;nr.804/09.06.2006. Respinge ca fiind prescris dreptul la acţiune ptr. prețenţiile aferente acestor

Pagina I 134

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

63.

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Nr. dosar

Instanţa

2012

Tribunalul Tulcea

ordine de plată. Admite în parte acţiunea cu privire la restul prețenţiilor aferente ordinelor de plată emise începând cu 01.06.2007. Obligă pârâtul la plata sumei de 17.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat către reclamant. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţat în şedinţa publică din 20 decembrie 2013.

Judecatoria Reșița

Tribunalul Resita solutie: Trimitere cu rejudecare Soluţia pe scurt: Admite recursul. Trimite cauza spre rejudecare. Document: Hotarâre 183/2013 25.04.2013

138/ 290/ 2011

Tribunalul Caras Severin

Reclamant: Dinulescu Vasile

Obiectul dosarului

Raspundere delictuala

Valoare în litigiu

60.000 lei

Pârât: Transelectrica Judecatoria Reșița

64.

23738/ 215/ 2009

Judecatoria Craiova

Reclamant: SC CEZ Distributie Pârât: Transelectrica

65.

5595/ 120/ 2010

Tribunalul Dâmbovița

Debitor: SC Eco Energy

Judecatoria Sectorului 1 București

Reclamant: Anton Marius, Oproiu Carmen

Judecatoria: Buftea

Reclamant: Ciobanu Mircea

Fond – plangere impotriva încheierii de carte funciară

Prețenții

Creditor: Transelectrica

Stadiul actual al litigiului

Admite în parte acţiunea.Admite excepția lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor Mora Gheorghe și Haioş Ludovic. Document: Hotarâre 2292/2013 18.10.2013

Menţine suspendarea în temeiul art. 244 CPC

16.604.203,24 lei

13.03.2012 Suspendă judecarea cererii , până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 25561/3/2010 15.10.2012

66.

67.

6235/ 299/ 2011

9806/ 94/ 2010

Prețenții

Pârât: Transelectrica

Fond – prețenții

Soluție: Menţine măsura suspendării judecăţii cauzei. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării judecării cauzei. Cu drept de cerere de repunere pe rol pentru ambele părţi Respinge acţiunea precizata, ca neintemeiata. Respinge cererea de aratare a titularului dreptului

Pagina I 135

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

68.

69.

Nr. dosar

Instanţa

9938/ 299/ 2011

Judecatoria: S1 Buc

23585/ 299/ 2012

11824/ 215/ 2010

Judecatoria Sectorului 1 București

Judecatoria Craiova

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Pârât: Transelectrica

Reclamant: Energy Holding SRL

Prețenții

Pârât: Transelectrica

Reclamant: Babeanu Maria

70.

71.

72.

6309/ 63/ 2012

3667/ 105/

Judecatoria Sectorului 5 București

Tribunalul Dolj

Tribunalul Prahova

Reclamant: MFP – OPC PHARE

Stadiul actual al litigiului ca inadmisibila. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.10.2013.

234.819,24 lei

Soluţia pe scurt: Admite acţiunea . Obligă pârâta să plătească reclamatei suma de 234 819,24 lei reprezentând contravaloare certificate verzi corespunzătoare energie electrice furnizate de reclamantă în temeiul contractului de furnizare a energiei electrice nr. 43/15.12.2010, precum și penalităţi de întârziere de 0, 04 % pe zi de întârziere calculate de la data scadenţei și până la data plăţii efective. Obligă pârâta să plătească reclamatei suma de 47 771,59 cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.11.2013.

Fond – prețenții

Soluţia pe scurt: Constată perimată acţiunea. Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul de avocat de 500 lei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.11.2013.

Prețenții

09/10/2012; 155/1 c.pr.civ Solutie: În baza art.155 ind.1 C.p.c. suspendă cauza. Cu recurs.

Pârât: Transelectrica

11972/ 302/ 2012

Valoare în litigiu

Pârât: Transelectrica Recurent: Fulasu Constantin și altii

Litigiu munca

Intimat: Transelectrica

Acordare grupa de munca

Recurent: Diaconu Ioan și

Litigiu munca

Suspendat în temeiul dispoziţiilor art. 155 ind. 1 Cod procedură civilă. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţa publică de la 22.10.2013. 14.11.2012 Solutie: admite excepția litispendentei. Trimite cauza Tribunalului Bucuresti - Sectia a

Pagina I 136

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

2012

Părţi în litigiu și calitatea acestora altii Intimat: Transelectrica

59272/ 3/ 2011

Tribunalul Bucuresti

21304/ 301/ 2012

JS 3 Bucuresti

Tribunalul Bucuresti

40048/ 301/ 2013

74.

1297/ 338/ 2012 conexat cu

22846/ 301/

Stadiul actual al litigiului VIII-a Civila Conflicte de Munca și asigurari Sociale în vederea solutionarii impreuna a cauzei ce face obiectul prezentului dosar și a cauzei avand nr. 59272/3/2011 a Tribunalului Bucuresti.

21/11/2012; Admite în parte plângerea; Solutie: Admite în parte plangerea. Anuleaza procesul verbal de contraventie nr. 27782/07.06.2012. Respinge plangerea impotriva raportului de verificare nr.27503/07.06.2012. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica azi, 21.11.2012

Intimat: ANRE

Plangere contraventionala

Admite recursul. Casează sentinţa recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 29.04.2013. Document: Hotarâre 1018/2013 29.04.2013 Soluţia pe scurt: Respinge ca neintemeiata plangerea Ia act ca partile nu au solicitat cheltuieli de judecata. Cu apel. Pronuntata în sedinta publica azi, 31.10.2013.

JS 3 Bucuresti

Intimat: Transelectrica

Plangere impotriva incheierii de carte funciară

Soluţia pe scurt: Respinge excepțiile invocate. Respinge plângerile. Document: Hotarâre 1676/2013 18.12.2013

Recurent: Petprod SRL

Prețenții -

Declină soluţionarea cauzei 06/12/2012

Judecatoria Zarnesti

Recurent: Staicu Ana

JS 3 București

517/ 338/ 2012 75.

Acordare grupa de munca

Valoare în litigiu

În temeiul art.242 pct.2 Cpr.civ. suspendă judecata cauzei Cu recurs pe toată perioada suspendării Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.09.2012

Recurent: Transelectrica 73.

Obiectul dosarului

Pagina I 137

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

2012

49134/ 3/ 2012

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Intimat: Transelectrica

11.328.252,77 lei

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului Solutie: Admite excepția necompetentei materiale a instanţei. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti. Irevocabila. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2012. Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilităţii. Admite excepția prematurităţii cererii principale. Acordă termen la 7.11.2013, cu citarea părţilor. Cu apel odată cu fondul. Document: Încheiere de şedinţă 26.09.2013

Tribunalul Bucuresti

Soluţia pe scurt: Respinge cererea principală ca prematur formulată. Admite în parte cererea reconvenţională. Obligă reclamanta pârâtă Petprod la plata către pârâta reclamantă Transelectrica a sumei de 21.701.281, 92 lei. Obligă reclamanta pârâtă la plata către pârâta reclamantă Transelectrica a sumei de 221.128,82 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 6799/2013 28.11.2013

Tribunalul Bihor

76.

8314/ 111/ 2010

Reclamant: Transelectrica Curtea de Apel Oradea

Expropriere Pârât: Paul Traian

Admite actiunea f.de recl. Constata ca imob.este afectat de constr.liniei electrice. Constata ca sunt intrunite toate conditiile cerute de lege în vederea exproprierii.Stabileste cuantumul desp.la suma totală de 990 euro, Dispune punerea în posesie a expropriat.asupra terenului, conditionat de plata integr.si prealabila a desp.către prop.Cu apel în 15 zile de la com. Document: Hotarâre 105/2013 08.04.2013 Soluţia pe scurt: Respinge ca nefondate apelurile. Fără cheltuieli de jduecată. Document: Hotarâre 143/2013 17.12.2013

Pagina I 138

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

77.

Nr. dosar

Instanţa

9022/ 101/ 2013

Tribunalul Mehedinți

Părţi în litigiu și calitatea acestora Reclamant: Draguț Gheorge

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Actiune în constatare

Soluţia pe scurt: Admite excepția autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă. Respinge acţiunea. Cu apel. Document: Hotarâre 5577/2013 04.12.2013

Actiune în constatare

Respinge acţiunea precizată și completată Document: Hotarâre 840/2013 05.06.2013

Expropriere

Admite cererea. Document: Hotarâre Încheiere finală (dezinvestire) 20/CC/2013 14.10.2013

Pârât: Transelectrica Reclamant:Sala Aurel

78.

11513/ 111/ 2011

79.

4254/ 111/ 2013

80.

1136/ 192/ 2013

Judecatoria Beiuș

Tribunalul Bihor

Pârât: Transelectrica, Ministerul Mediului și Padurilor, Regia Nationala a Pădurilor Romsilva, FDEE Electrică Distributie Transilvania Nord – SDEE Oradea Reclamant: Transelectrica Pârât: Paul Traian

Judecatoria Bolintin Vale

Recurent: Dascalu Ana Cristina Intimat: Transelectrica

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Soluţia pe scurt: Respinge excepția lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Transelectrica. Respinge cererea, ca neîntemeiată. Document: Hotarâre 1635/2013 13.11.2013

81.

6668/ 225/ 2013

Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Reclamant: RAAN Terț poprit: Transelectrica

Contestație la executare

Constata suspendata de drept executarea în dosarul nr.61/E/2013 al BEJ Purcaru Florentin Claudiu, în temeiul art.36 din legea nr.85/2006. Respinge excepțiile lipsei calitatii procesuale pasive a ANRE și a Banca de Export A României Eximbank. Admite în parte cererea formulata de contestatorul RAAN-Sucursala ROMAG-TERMO, în contradictoriu cu SC Profesional Muntenia SRL, Garanti Bank, Trezoreria Drobeta Tunru Severin, SN Nuclearelectrică SA Bucureşti, E.On Energie România, SN Nuclear Electrică SA Sucursala

Pagina I 139

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului Cernavoda, SC Enel Energie SA Bucureşti, CN Transelectrica SA, Opcom SA Bucuresţi, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, Banca de Export A României Eximbank, Cec Bank SA Bucureşti, Banca Comerciala Română SA Bucureşti, Banc Post SA -Direcţia Tranzactii Bancare Operaţionale Serviciul Procesare Popriri, Banca Transilvania, Fabrica De Combustibil Nuclear Piteşti, Anuleaza în parte incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare emisa de BEJ Purcaru Florentin Claudiu la data de 30.04.2013, în dosarul nr.61/E/2013, în sensul ca reduce onorariul de executor de la suma de 23.900 lei la suma de 15.000 lei, suma cheltuielilor de executare fiind de 15299 lei și va mentine celelalte prevederi ale incheierii. Anuleaza în parte adresele de infiintare a popririi catre tertii popriti Garanti Bank, Trezoreria Drobeta Tunru Severin, SN Nuclearelectrică SA Bucureşti, E.On Energie România, SN Nuclear Electrică SA Sucursala Cernavoda, SC Enel Energie SA Bucureşti, CN Transelectrica , Opcom SA Bucuresţi, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, Banca de Export A României Eximbank, Cec Bank SA Bucureşti, Banca Comerciala Română SA Bucureşti, Banc Post SA -Direcţia Tranzactii Bancare Operaţionale Serviciul Procesare Popriri, Banca Transilvania, Fabrica De Combustibil Nuclear Piteşti, în dosarul nr.61/E/2013, în sensul ca reduce onorariul de executor de la suma de 23.900 lei la suma de 15.000 lei, suma cheltuielilor de executare fiind de 15299 lei și va mentine celelalte dispozitii ale adreselor de infiintare a popririlor. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la sediul Judecatoriei Dr.Tr.Severin. Pronunţată în şedinţă publică, azi

Pagina I 140

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului 22.10.2013 la sediul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. Document: Hotarâre 3883/2013 22.10.2013

82.

6669/ 225/ 2013

Judecătoria Drobeta Turnu Severin

Reclamant: RAAN Terț poprit: Transelectrica

Contestatie la executare

Soluţia pe scurt: Dosar nr. 6669/225/2013 ÎNCHEIERE Din data de 11 decembrie 2013 Suspendă de drept judecarea cauzei conform dispoz. art.36 din Legea nr. 85/2006. Cu recurs pe toată durata suspendării, recurs ce se va depune la Judecătoria Dr.Tr.Severin. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 decembrie 2013. PREŞEDINTE, Document: Încheiere - Suspendare 11.12.2013

Validare poprire

Soluţia pe scurt: susp.art.36 din L.85/2006 Document: Încheiere - Suspendare 29.11.2013

Validare poprire

Conexează cauza Soluţia pe scurt: conexat la dos. 11214/271/2013 Document: Încheiere finală (dezinvestire) 04.10.2013

Validare poprire

suspendat în baza art. 36 din Legea 85/2006 Document: Încheiere - Suspendare 14.10.2013

Reclamant: Unicom Tranzit - Creditor 83.

11214/ 271/ 2013

Judecătoria Oradea

Debitor: Electrocentrale Oradea Terț poprit: Transelectrica Reclamant: Unicom Tranzit - Creditor

84.

11429/ 271/ 2013

Judecătoria Oradea

Debitor: Electrocentrale Oradea Terț poprit: Transelectrica Reclamant: Unicom Tranzit - Creditor

85.

11430/ 271/ 2013

Judecătoria Oradea

Debitor: Electrocentrale Oradea Terț poprit: Transelectrica

Pagina I 141

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

5166/ 314/ 2013

Judecătoria Suceava

Debitor: Electrocentrale Oradea

Validare poprire

Validare poprire

În baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspendă judecata cauzei având ca obiect „validare poprire” formulată de creditoarea SC Unicom Holding SA, în contradictoriu cu terţul poprit Transelectrica și cu debitoarea SC Termica SA prin administrator judiciar MGA Insolvency SPRL, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL și Accer IPURL. Cu drept de recurs separat, pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.10.2013. Document: Încheiere - Suspendare 15.10.2013

Validare poprire

În baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspendă judecarea cauzei. Cu drept de recurs separat, pe toată perioada suspendării, cererea de recurs urmând a fi depusă la Judecătoria Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.10.2013. Document: Încheiere - Suspendare 15.10.2013

Terț poprit: Transelectrica

Reclamant: Unicom Holding - Creditor 87.

5566/ 314/ 2013

Judecătoria Suceava

Debitor: Electrocentrale Oradea Terț poprit: Transelectrica

Reclamant: Unicom Holding - Creditor 88.

5567/ 314/ 2013

Judecătoria Suceava

Debitor: Electrocentrale Oradea Terț poprit: Transelectrica

89.

1246/ 95/ 2013

Tribunalul Gorj

Recurent: Iacobescu Ion și Țicleanu Matei Intimat: Transelectrica

Stadiul actual al litigiului

În baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspendă judecata cauzei având ca obiect „validare poprire ” formulată de creditoarea SC Unicom Holding SA, în contradictoriu cu terţul poprit Transelectrica și cu debitoarea SC Termica SA prin administrator judiciar MGA Insolvency SPRL, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL și Accer IPURL. Cu drept de recurs separat, pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.09.2013. Document: Încheiere - Suspendare 13.09.2013

Reclamant: Unicom Holding - Creditor 86.

Valoare în litigiu

Litigiu munca Acordare grupă de muncă

Respinge excepția inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtă. Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţa publică din 12.03.2013, la

Pagina I 142

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului Tribunalul

Curtea de Apel Craiova

1246/ 95/ 2013

Tribunalul Gorj

Gorj.

Soluţia pe scurt: Dec. 6613 Admite recursul. Casează sentinţa și trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Irevocabilă. Document: Hotarâre 6613/2013 14.06.2013 Soluţia pe scurt: Admite acţiunea civilă. Constată că reclamantul Iacobescu Ion a lucrat în perioada 11.03.1983-31.03.2001 iar reclamantul Ţicleanu Matei în perioadele 15.08.197907.01.1983,07.09.1984-31.03.2011 în grupa I de muncă în procent de 100% din timpul normal de lucru și obligă pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Bucureşti să elibereze adeverinţe în acest sens. Obligă pârâta la 1.200 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 14.11.2013, la Tribunalul Gorj. Declarat recurs Soluţia pe scurt: Admite cererea. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 4852/14.11.2013 pronunţată de Tribunalul Gorj, în dosar nr. 1246/95/2013, în ceea ce priveşte pe reclamantul Ţicleanu Matei, în sensul că în loc de perioada 15.08.1979 - 07.01.1983 și perioada 07.09.1984 31.03.2011, va fi trecut, să se constate că reclamantul Ţicleanu Matei a lucrat în grupa I de muncă în procent de 100% în perioadele 15.08.1979 07.01.1983 și 07.09.198431.03.2001 și să fie obligată pârâta la plata sumei de 1900 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat și expert, în loc de 1200 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din

Pagina I 143

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului 19.12.2013 la Tribunalul Gorj. 05.12.2013

90.

289/ IB/ 2012

Curtea internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comert și Industrie a României

Reclamant: Transelectrica Pârât: Degi Millennium

727/ 338/ 2013 91.

conexat cu

Judecătoria Zărnești

Prețenții

Recurent: Staicu Ana Intimat: Transelectrica

517/ 338/ 2012

Plângere împotriva incheierii de carte funciară

Trib Prahova

92.

Reclamant: Vladuca Stelian Ş.A. Dobre Vasile

7329/ 105/ 2012

Litigii de muncă acţiune în constatare

Pârât: Transelectrica

12343/ 118/

Trib Constanta

Soluția pe scurt: Coneaxează cauza la dosarul nr.517/338/2012 Document: Încheiere finală (dezinvestire) 13.11.2013

Admite acţiunea. Constată că reclamanţii beneficiază de grupa a I-a de muncă în procent de 100% pentru perioadele menționate expres pentru fiecare reclamant în raportul de expertiză Negulescu Camelia (Anexa 1). Obligă pârâta să elibereze reclamanţilor adeverinţe în acest sens. Ia act că nu solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 2137/2013 09.09.2013. Declarat recurs 14.01.2014 Soluţia pe scurt: Având nevoie de timp mai îndelungat în vederea studieriia ctelor și lucrărilor dosarului, amână pronunţarea la data de 21.01.2014. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.01.2014.

Curtea de Apel Ploiesti 93.

Admite în parte acțiunea arbitrală. Dispune obligarea pârătei la plata sumei de 620.938,12 lei prejudiciu, 113.943,79 lei dobânzi calculate până la data de 30.06.2013 și cheltuieli de arbitrare de 832,30 lei - taxa de înregistrare, 40.593,7 lei - taxa arbitrala și 14.742 lei cheltuieli cu experții.

Reclamant: ALDEA

Litigii de muncă

Respinge

cererea

Pagina I 144

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

2012

Părţi în litigiu și calitatea acestora NICOLAE : Pârât: Transelectrica

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

obligaţie de a face

Soluţia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Definitivă. Cu recurs în 10 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 3069/2013 17.07.2013 Soluţia pe scurt: Decizia nr.1166/CM/02.12.2013 Respinge recursul pârâtei. Admite recursul reclamanţilor. Modifică în tot sentinţa. Admite acţiunea. Obligă pârâta să încadreze activitatea desfăşurată de reclamanţi în perioada 01.04.2001 - 26.10.2012 în condiţii speciale de muncă corespunzător timpului lucrat. red.jud.AR(RD)

Curtea de Apel Constanta

13523/ 55/ 2012

11/02/2013 Declină în favoarea Judecătoriei sector 1 Bucureşti. J. Arad

94. 11970/ 299/ 2013

95.

20253/ 211/ 2012

Stadiul actual al litigiului

JS1 București

J. Cluj-Napoca

Creditor: Luchianov Lilia Debitor: Transelectrica Sucursala de Transport Timișoara Pârât: Rus Sebastian Pascu

Prețenţii

Reclamant: Transelectrica, prin Sucursala de Transport Cuj Pârât: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, prin Direcția Regională de drumuri și poduri Cluj

Obligaţie de a face

1.152.000 euro

24.10.2013 Admite excepția necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Declină competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Arad. Constată ivit conflictul negativ de competenţă. Trimite dosarul Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie pentru a hotărî asupra conflictului de competenţă. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.10.2013.

Suspendat Soluţia pe Document: Încheiere - Suspendare

scurt: 13.05.2013

Pagina I 145

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

96.

43885/ 299/ 2012

Judecătoria S1 București

Reclamant: S.C. PETPROD S.R.L. Pârât: Transelectrica

Obligaţie de a face

97.

59953/ 299/ 2012

JS1 Buc.

Reclamant: Transelectrica Pârât: S.C. KORLEA INVEST A.S

Prețenţii

98.

3446/ 63/ 2013

Tribunalul Dolj

Recurent: Enculescu Mihai și Vladu Ion Intimat: Transelectrica

99.

100.

13398/ 318/ 2013

6127/256/20 13

Judecătoria Targu Jiu

Judecătoria Medgidia

Valoare în litigiu

Respinge cererea Soluția pe scurt: Respinge excepțiile lipsei calităţii procesuale active, lipsei dovezii calităţii de reprezentant, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată. 42.755,35 euro și 70.352 lei

Litigiu muncă Acordare grupă de muncă

Prețenţii

200 lei

Soluţia pe scurt: admite excepția inadmisibilităţii invocata de parata. respinge acţiunea ca inadmisibilă Document: Hotarâre 23/2014 10.01.2014

816.120,3 lei

Condamnă în final pe inculpatul Ivan Florin la pedeapsa de 6 ani și 8 luni închisoare cu executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie. Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii și arestării preventive executate de la data de 16.07.2013 la zi. Menţine arestarea preventivă

Reclamant: Transelectrica Pârât: Ivan Florin

Art.208 și 209 cod penal

Admite cererea de suspendare. Suspendă judecata acţiunii. –Insolvență Document: Încheiere - Suspendare 13.12.2013 Soluţia pe scurt: Respinge excepția lipsei de obiect. Admite acţiunea. Constată că activitatea reclamanţilor, încadraţi în grupa I de muncă conform sentinţei civile nr. 2033/26.03.2009 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.16105/95/2008 rămasă irevocabilă prin decizia 5714/26.X.2009 a Curţii ed Apel Craiova, s-a desfăşurat în procent de 100% din timpul normal de lucru. Obligă pârâta să elibereze adeverinţe reclamanţilor în acest sens. Definitivă și executorie. cu recurs în 10 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 7560/2013 28.11.2013

Reclamant: Ghera Ion Pârât: Transelectrica

Stadiul actual al litigiului

Pagina I 146

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului a inculpatului Ivan Florin. Admite acţiunea civilă și obligă inculpatul către partea civilă Transelectrica SA. la plata sumei 816120,38 lei reprezentând daune materiale. Document: Hotarâre 2496/2013 02.10.2013

Curtea de Apel Constanța

16.01.2014 Soluţia pe scurt: AP 17.01.2014, DECIZIA PENALĂ NR.14/P-În temeiul art.38515 pct.1 lit.b cod procedură penală, respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul IVAN FLORIN n.24.04.1994, împotriva sentinţei penale nr.2496 din data de 02.10.2013, pronunţată de Judecătoria Medgidia în dosarul penal nr. 6157/256/2013. În baza art.38516 alin.2 raportat la art.381 cod procedură penală și art.88 cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului recurent și perioada de arest preventiv de la 02.10.2013, la zi. Conform art.192 alin.2 cod procedură penală, obligă recurentul inculpat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat în recurs. În baza art.189 cod procedură penală, onorariul acordat apărătorului din oficiu în sumă de 200 lei se plăteşte, din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, pentru avocat Curcă Dorin Corneliu În baza art.309 alin.ultim cod procedură penală, minuta s-a întocmit în 2 exemplare. Definitivă. 16.01.2014

101.

15689/ 325/ 2013

Tribunalul Timiș

Reclamant: Moza Ovidiu Samuil : Pârât: Transelectrica

102.

9351/ 95/ 2013

Tribunalul Gorj

Reclamant: Enescu Iustina

Litigii de muncă

Pronunțare 30.01.2014 Soluţia pe scurt: Admite în parte acţiunea completată. Respinge cererea reconvenţională.

Litigii de muncă Grupa I munca

Pagina I 147

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

Nr. dosar

Instanţa

Părţi în litigiu și calitatea acestora

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Pârât: Transelectrica

Tribunalul București

Reclamant: Popențiu Marius Pârât:Transelectrica

Litigii de muncă

25740/ 3/ 103. 2013

Tribunalul București

Reclamant: Gheorghe Jean, Bulborea Ion, Gheorghe Mircea Pârât: Transelectrica

Litigii de muncă

24151/ 3/ 104. 2013

24207/ 3/ 2013

Tribunalul București

Reclamant: Romanescu Dan : Pârât: Transelectrica

41331/ 3/ 106. 2013

Tribunalul București

105.

Reclamant: Vilt Calin Radu Pârât: Transelectrica

27763/ 3/ 107. 2013

Tribunalul București

Reclamant: Zamfir Mariana Daniela Pârât: Transelectrica

Contestatie decizie concediere

Contestatie decizie concediere Litigii de muncă Contestație decizie concediere Litigii de muncă Obligația de a face Litigii de muncă Contestație decizie concediere Litigii de muncă

108.

1667/ 54/ 2013

Curtea de Apel Craiova

Reclamant: Popescu Valeriu Pârât: Transelectrica

109.

8425/ 2/ 2013

Curtea de Apel București

Intimat:Siemens Contestator: Transelectrica

Acțiune în constatare – contestație în anulare – recurs

Soluţia pe scurt: decizia 9536. Respinge contestaţia în anulare, ca nefondată. Irevocabilă. Document: Hotarâre 9536/2013 25.11.2013

Recurs – litigiu achiziții publice

Pagina I 148

RAPORT ANUAL 2013

Nr crt

110.

Nr. dosar

Instanţa

8307/ 121/ 2013

Tribunalul Galați

11829/ 288/ 111. 2013

Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Părţi în litigiu și calitatea acestora Reclamant: Transelectrica Pârât: Arcelormittal Galați Recurent: Crăciunescu Dumitru Intimat: Transelectrica

9045/ 95/ 112. 2013

Obiectul dosarului

Valoare în litigiu

Stadiul actual al litigiului

Fond – prețenții

Plăngere împotriva încheierii de carte funciară

Reclamant: Transelectrica Tribunalul Gorj

Pârât: Complexul Energetic Oltenia

Fond – prețenții

Litigii de muncă 22984/ 3/ 2013

Tribunalul București

11660/ 3/ 114. 2013

Tribunalul București

113.

Reclamant: Dan Vasilica Pârât: Transelectrica

Contestație decizie modificare unilaterala CIM

Reclamant: Transelectrica Pârât: Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 București

Contestatie act administrativ fiscal

Pagina I 149

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 9. Addendum În conformitate cu reglementările legislației pieței de capital, respectiv art. 108, alin.(2) din Regulamentul 1/2006 al CNVM, Transelectrica informează instituțiile pieței de capital și persoanele interesate faptul că, în Raportul anual al directoratului 2013 au fost incluse toate informațiile necesare prezentării complete și reale a fiecărui element de conținut prezentat în anexa nr. 32 al aceluiași Regulament.

Pentru aspectele menționate mai jos nu se aplică în Transelectrica: Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a ocietăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar;

Nu este cazul

Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;

Nu este cazul

Produse/servicii noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestora

Nu este cazul

Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale și a principalilor competitor

Nu este cazul

Dependenţa semnificativă a Companiei faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii

Nu este cazul

Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni

Nu este cazul

În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii ominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale

Nu este cazul

În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare

Nu este cazul

Pagina I 150

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 10. Principalele acte legislative de legislație secundară Principalele acte legislative de legislație secundară, emise în anul 2013, cu implicații în activitatea Transelectrica: Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Problematica tratată în actul legislativ

Implicații

Ordin ANRE nr. 60/ 02.08.2013

Aprobarea instituirii unor reguli pe piața de echilibrare

Modificari ale proceselor implementate în platforma de operare a Pieței de Echilibrare (PE) și reguli noi de operare ale PE. Modificarile sunt efectuate de catre furnizorul platformei contra cost.

Ordin ANRE nr. 112/ 18.12.2013

Modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 60/02.08.2013 – privind aprobarea instituirii unor reguli pe piața de echilibrare

Prelungirea valabilitatii modului de ofertare (preț- cantitate) a unităților dispecerizabile, în platforma de operare PE, din prevederile ordinului ANRE 60/ 2.08.2013

Aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili

Modificarea unor proceduri operative și elaborarea unor noi proceduri, transmise catre ANRE spre avizare; Modificari ale structurii de conducere prin dispecer a SEN Modificari ale proceselor implementate în platforma de operare a Pieței de Echilibrare (PE) și reguli noi de operare ale PE. Modificarile sunt efectuate de catre furnizorul platformei contra cost.

Aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a pieței intrazilnice de energie electrică

Crearea de procese noi în platforma PE de catre furnizorul platformei PE și stabilirea unor functii de legatura între platformele operate de DEN – OPCOM, pentru transmiterea datelor între cele doua piete de energie (Piața de Echilibrare și Piața Intrazilnica)

Aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice

Activități suplimentare pentru DEN în vederea punerii în funcțiune a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice noi (analiza documentatie tehnica, studii, modelare în bazele de date DEN, efectuare de calcule de regim, stabilire reglaje protectii, intocmire și aprobare programe de probe, integrare centrale în sistemul EMS-SCADA, autorizare centre de dispecer, instruiri, modificare structura conducere prin dispecer, testarea conformitatii cu normele tehnice, certificare, inscriere la piața de echilibrare, elaborare proceduri și

Actul legislativ

Ordin ANRE nr. 32/ 22.05.2013

Ordin ANRE nr. 73/ 10.10.2013

Ordin ANRE nr. 74/ 27.10.2013

Pagina I 151

RAPORT ANUAL 2013

Nr.

Actul legislativ

Problematica tratată în actul legislativ

Implicații instructiuni etc.) Operatorii de rețea cumpara energie electrică pe termen mediu și lung pe PCCB și au dreptul sa efectueze operatiuni de vanzare-cumparare pe PZU și PI.

6.

Ordin ANRE nr.97/ 18.12.2013

Aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic aferent retelelor electrice

7.

Ordin ANRE nr.53/ 19.07.2013

Aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

Principalele modificari în documentul atasat prezentei

Ordin ANRE nr.58/ 02.08.2013

Modificarea Ord ANRE nr. 52/2012 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Modifica tariful pentru serviciul de sistem ca urmare a HG nr.138/ 2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrică și a Deciziilor ANRE nr. 1096/ 26.04.2013 și 1097/ 26.04.2013 privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem furnizate de SC Complexul Energetic Hunedoara SA și respectiv SC Complexul Energetic Oltenia SA

9.

Ordin ANRE nr.96/ 18.12.2013

Aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Intra în vigoare la 01.01.2014 Eliminarea tarifului reglementat practicat de OPCOM, acesta facand obiectul Ordinului ANRE nr.88/ 11.12.2013

10.

Ordin ANRE nr.87/ 04.12.2013

Aprobarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

Principalele modificari în documentul atasat prezentei

11.

Ordin ANRE nr.88/ 11.12.2013

Aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică

Priveste OPCOM; ordinul este corelat cu eliminarea tarifului practicat de OPCOM din ordinele ANRE nr.96/18.12.2013 și 89/11.12.2013.

Ordin ANRE nr.89/ 11.12.2013

Aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, între Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – SA și beneficiar

8.

Principalele modificari:

12.

instituirea garantiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem; eliminarea tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică (OPCOM) din contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a Pagina I 152

RAPORT ANUAL 2013

Nr.

Actul legislativ

Problematica tratată în actul legislativ

Implicații serviciului de sistem Modificarea punctelor de delimitare prin regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 conduce la interdependenta riscurilor din punct de vedere al functionarii în conditii de siguranta a SEN și al suportarii unor costuri suplimentare de catre OTS, implicand urmatoarele aspecte: 

Ordin ANRE nr. 59/ 02.08.2013

13.

Regulamentul a intrat în vigoare odata cu publicarea în MO, Partea I nr. 799/ 18.12.2013 a H.G. nr.1028/ 2013 privind abrogarea H.G. nr. 90/ 2008

Aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

necesitatea asigurarii criteriului de siguranta N-1  asigurarea respectarii normelor tehnice interne (NTI) pentru instalatiile care intra în gestiunea OTS  recunoasterea în tariful de transport a creșterii consumului propriu tehnologic în RET  recunoasterea în tariful de transport a creșterii cheltuielilor de exploatare, mentenanţă și personal, prin creșterea volumului și tipologiei instalatiilor aflate în gestiune, respectiv prin creșterea cheltuielilor cu personalul și utilitatile  probleme generate de preluarea terenurilor pe care sunt amplasate instalatiile de racordare In aplicarea Ordinului ANRE nr.59/2013, CNTEE Transelectrica SA a transmis propunerile și observatiile privind urmatoarele documente supuse dezbaterii publice de catre ANRE:  

Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele de interes public Certificate de racordare- continut cadru

Ordin ANRE nr.48/ 28.06.2013

14.

Regulamentul a intrat în vigoare odata cu publicarea în MO, Partea I, nr. 595/ 24.09.2013 a H.G. nr. 713/ 2013 privind abrogarea H.G. nr. 540/2004.

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor și autorizatiilor în sectorul energiei electrice

ANRE va emite un document de discutie privind conditiile asociate ale Licentei

Pagina I 153

RAPORT ANUAL 2013

Nr.

15.

Actul legislativ

Problematica tratată în actul legislativ

Implicații

Ordin nr. 90/ 11.12.2013 - privind aprobarea certificarii CNTEE Transelectrica SA ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic national

Aproba certificarea finala a CNTEE Transelectrica SA ca operator de transport și de sistem al sistemului electroenergetic national dupa modelul operator de sistem independent (ISO) conform art.31 din Legea energiei și a gazelor naturale nr.123/ 2012.

In termen de 6 luni de la data publicarii în MO (17.12.2013), CNTEE Transelectrica SA trebuie sa faca dovada indeplinirii prevederilor art.2. și 5. din ordin; neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor de la articolele de mai sus conduce la nulitatea de plin drept a ordinului, cu consecinta ca ordinul isi inceteaza efectele atat pentru trecut cat și pentru viitor.

Pagina I 154

RAPORT ANUAL 2013

Anexa 11. Glosar

„ACER”

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

„AGA”

Adunarea Generală a Acționarilor Societății

„AGOA”

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății

„ANRE”

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice

„BAR”

Baza reglementată a activelor Bursa de Valori București, operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile

„BVB” „BVC”

Bugetului de Venituri și Cheltuieli

„CCM”

Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul Societății

„CEE”

Comunitatea Economica Europeana

„CIGRE”

Consiliul Internaţional al Marilor Reţele Electrice Asociația Comitetul Național Român - Consiliul Internaţional al Marilor Reţele Electrice

„CNR - CIGRE” „CPT”

Consum Propriu Tehnologic

„CS”

Consiliul de Supraveghere

„DEN”

Dispecerul Energetic Naţional

„EBIT”

Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit

„EBITDA”

Profit operațional înainte de dobânzi, impozit pe profit și amortizare

„EBT”

Profit operațional înainte de impozitul pe profit Principala infrastructură pentru dispecerizare (Energy Management System – Supervisory Collection And Data Acquisition) Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică

„EMS-SCADA” „ENTSO-E” „Euribor”, „Libor”, „Robor” „Formenerg” „Grup” „HG 627/ 2000” „HG” „Icemenerg Service” „Icemenerg”

Ratele dobînzilor interbancare Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG SA Societatea și filialele sale Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial nr. 357 din data de 31 iulie 2000 Hotărâre a Guvernului Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” București, Filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice-ICEMENERG SA

„IFRS”

Standardele Internaționale de Raportare Financiară

„ISO”

Operator de Sistem Independent

„ITO”

Operator de Transport Independent

„JPY”

Yenul japonez, moneda oficiala a Japoniei

„LEA”

Linii electrice aeriene

„Leu” sau „Lei” sau „RON”

Moneda oficiala a României

„LST”

Tehnologii de Lucru sub Tensiune Pagina I 155

RAPORT ANUAL 2013

„ME” sau „MECMA”

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

„MFP”

Ministerul Finanţelor Publice

”NFM”

Nomenclatorul de funcții și meserii

„OG”

Ordonanță a Guvernului

„OPCOM”

Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA

„OTS”

Operatorul de transport și de sistem

„OUG”

Ordonanță de Urgenţă a Guvernului

„pa”

Per anum

„PAI”

Planul anual de investiții

„PASC”

Programul Anual de Studii și Cercetări

„PCCB”

Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale Gruparea pe regiuni in funcţie de preţ (Price Coupling of Regions) agreată pentru viitorul model al Pieței Unice Europene de Energie Electrică

„PCR” „PE”

Piața de Echilibrare

„PIB”

Produsul Intern Brut

„PIF”

Punere în Funcţiune

„PCI”

Proiecte de Interes Comun

„PZU”

Piața pentru Ziua Următoare Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV

„RET” „SEN” „Smart” „TEL”

Sistemul Electroenergetic Național Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA

„Teletrans”

Indicator bursier pentru Transelectrica Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport TELETRANS SA

„TYNDP”

Planul de yece ani de dezvoltare a reţelei ENTSO-E

„UE”

Uniunea Europeană

„USD” sau “dolari US”

Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii

Pagina I 156

Loading...

CNTEE TRANSELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2013

WE LEAD THE POWER CNTEE TRANSELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2013 RAPORT ANUAL asupra situaţiilor financiare separate ale CNTEE “TRANSELECTRICA” SA înto...

7MB Sizes 3 Downloads 16 Views

Recommend Documents

raport anual - Moldova-Agroindbank
Apr 29, 2016 - 9 annual report │ raport anual. Expectations for 2016 are higher than usual. Restoring people's full co

raport anual annual report - agepi
Dear readers,. Before starting the actual presenta- tion of the Annual Report of the State Agency on Intellectual Proper

Raport anual 2006 - Avocatul Poporului
25); secretul corespondenţei (art. 28); libertatea conştiinţei (art. 29); libertatea de exprimare (art. 30); dreptul

relatório anual - Marisol SA
Apresentar os indicadores Econômicos, Sociais e Ambientais, bem como a. Governança Corporativa e o perfil da Marisol, sã

Contoh raport sma kurikulum 2013
Willmott realistic and concurrent beshrews roughcast dwindle their trip spontaneously. quintuple brilliant overworks con

Informe Anual 2013 - conadeh
Dec 14, 2013 - integridad física; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y el derech

Memoria Anual 2013 - Bcp
En nombre del Directorio, quiero agradecer a ustedes señores accionistas por su confianza, a nuestros clientes por su le

Relatório Anual 2013 - Text Machines
abordagem integrada para a gestão de património levada a ca- ..... Os créditos de cobrança duvidosa ou seja aqueles rela

raport anual al rectorului privind starea universității - 2015
Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 114 din 14 aprilie 2016. Președintele Senatului UDJG,. Prof. univ. dr. ing. Lu

INFORME ANUAL 2014 FERROCARRIL MEXICANO, SA - Ferromex
Apr 20, 2015 - Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. tiene en circulación al amparo de un programa de Certificados. Bursá